maandag 23 september 2013

Waarom blijft men UFO's toch ontkennen? Deel 3


Wat voorafging.

In eerdere artikelen over de ‘broeders uit de Ruimte’ op deze Blog werd al gesproken over het feit, dat de UFO’s vanuit andere energieniveaus in de kosmos afkomstig zijn en dat zij doormiddel van het verlagen van hun ‘energie-frequentie’ zich in onze ‘ruimte-tijd’ dimensie kunnen manifesteren. Wij kennen op Aarde slechts drie stoffelijke aspecten: vaste stof, vloeibare stof en gasvormige stof. Boven de gasvormige stof zijn er op deze planeet echter nog vier niveaus van min of meer fysieke aard, die tot op heden wetenschappelijk nog niet ontdekt zijn. Alhoewel, door de ontdekking van het 'Higgsdeeltje' in de Kwantumfysica, er wetenschappelijk sterke vermoedens bestaan dat er na de kleinste 'kernfysische deeltjes' (de quarks), er nog een vorm van materie bestaat die vooralsnog als 'antimaterie' bekend staat. 'Antimaterie' die op zich weer uit nog kleinere 'kernfysische deeltjes' is opgebouwd. Kernfysische deeltjes met een nog hogere 'trillingsfrequentie' dan de bekende 'quarks', waardoor zij momenteel nog niet echt waar te nemen zijn. Juist deze 'antimaterie' noemt men in de esoterie het 'fijnstoffelijke niveau', dat uit vier opeenvolgende energieniveaus bestaat*. Dit zijn vier ‘fijnstoffelijke’ (etherische) niveaus, boven die van het fysieke niveau waarop wij leven. Wanneer deze fijnstoffelijke niveaus ontdekt zouden worden, zullen we meer begrijpen over de realiteit van het leven op andere planeten. Het leven op de overige planeten in ons zonnestelsel bevindt zich namelijk op een van deze vier hogere niveaus van het etherisch fysieke gebied. Als men naar Mars, Venus of de overige planeten binnen ons zonnestelsel zou reizen, zou er niemand te zien zijn. Die planeten lijken net als de Maan ‘dode’ planeten te zijn waar ogenschijnlijk geen leven te bekennen is, maar dat is slechts schijn. Wij zien al deze planeten slechts vanuit ons driedimensionaal gezichtsveld. Een gezichtsveld gezien vanuit ons eigen fysieke bestaansniveau, een niveau van fysiek leven waarin ‘kosmische’ energie op onze planeet het meest verdicht en ‘gestold’ is. Het leven op de andere planeten in ons zonnestelsel bestaat wel degelijk maar is zo gezegd meer van fijnstoffelijke aard, een fysieke stof die onder andere als ‘etherisch’ bekend staat, maar zoals gesteld wetenschappelijk nog niet echt te detecteren is. Ook op deze vier fijnstoffelijke niveaus is een vorm van fysiek leven zoals wij dat kennen mogelijk. Een leven waarin eveneens van voortplanting sprake is en waarin de mensen net als op Aarde, ook voortdurend hun eigen wereld aan het creëren zijn. UFO’s vertegenwoordigen echter buitenaards leven dat op een hoger niveau van ontwikkeling staat dan wat wij hier op Aarde kennen, waardoor zij voertuigen weten te ontwikkelen waarmee zij onze planeet kunnen bezoeken. Dit buitenaards leven manifesteert zich in onze fysieke dimensie doorgaans via een van de vier fijnstoffelijke niveaus waarover in het bovenstaande geschreven wordt.

De relatie tussen UFO’s en nucleaire technologie.

Robert Hastings, de zoon van een militair, die gelegerd was op de nucleaire Malmstrom Air Force Base in Montana, onderzocht ruim veertig jaar lang de relatie tussen UFO’s en nucleaire technologie. Hij schreef daar in 2008 een boek over waarin hij zijn onderzoek uitvoerig beschrijft aan de hand van veel getuigenverklaringen. Zijn persoonlijke ervaring met UFO’s betrof lang geleden de waarneming van vijf UFO’s op de radar van de verkeerstoren van de luchtmachtbasis in Montana. Op deze basis stonden ‘Intercontinentale Ballistische Raketten’ met een nucleaire lading opgesteld. Kennelijk hadden de vijf UFO’s daar veel belangstelling voor. Hastings bracht meer dan 130 militairen ertoe om hun ervaringen met UFO’s wereldkundig te maken. Deze militairen spraken over diverse UFO gerelateerde incidenten bij Amerikaanse raketinstallaties, nucleaire laboratoria, wapenopslagplaatsen, atoomwapenfabrieken en nucleaire testsites. Robert Hastings vond dat het grote publiek zo langzamerhand op de hoogte gesteld moest worden van de feiten. Voor Hastings waren, naast de vele getuigenverklaringen, uiteraard ook geclassificeerde documenten een belangrijke bron van informatie. Uit al het bewijsmateriaal blijkt dat er zelfs tot op heden een bepaald patroon van UFO gerelateerde activiteiten bij Amerikaanse nucleaire bases te zien zijn. De militairen die bereid waren om te getuigen, waren her en der gestationeerd geweest op Amerikaanse nucleaire bases verspreid over de wereld. Ook in Nederland zijn UFO waarnemingen gedaan door zowel burgers als door militairen. De waarnemingen vonden onder andere plaats bij de (voormalige) Amerikaanse luchtmachtbasis in Soesterberg, waar in het verleden in een bepaalde periode eveneens atoomwapens waren opgeslagen. Volgens getuigen zouden op een gegeven moment ook hier UFO’s zijn gesignaleerd boven de basis, waarbij naderhand bleek dat na het bezoek van de UFO’s computerprintplaten in de wapensystemen waren doorgebrand. Hoewel dit incident in de doofpot werd gestopt en het officieel nooit openbaar werd gemaakt, ligt dit incident wel in de lijn met getuigenverklaringen uit zowel de VS als van getuigenverklaringen uit de voormalige Sovjet-Unie.  

Feitelijke constateringen

Robert Hastings is er inmiddels met vele anderen van overtuigd dat UFO’s worden bemand door bezoekers van buiten onze planeet, die kennelijk om moverende redenen belang hebben bij het overleven van de mensheid en het behoud van de planeet. Hastings concludeert dat deze ‘bezoekers’ volgens de vele berichten met regelmaat onze nucleaire wapens onklaar maken, kennelijk met de bedoeling om regeringen ervan bewust te maken, dat deze wapens een grote bedreiging vormen voor het voortbestaan van de mensheid en de planeet waarop wij leven. Hastings stelt dat dit in geen geval de enige belangrijke reden voor alle UFO manifestaties hoeft te zijn, maar op grond van feitelijke constateringen wel één van de redenen voor het onklaar maken van nucleaire installaties zou kunnen zijn. Dit argument wordt nog eens in de hand gewerkt door het feit, dat het inzetten van atoomwapens in conflictgebieden steeds dreigender wordt, enerzijds door de veelheid van deze wapens en anderzijds dat door de geavanceerde technologie ervan, er conflicten beslecht kunnen worden met een minimum aan verliezen aan eigen kant en de relatief geringe kosten. Zeker als het dan ook nog gebieden betreft die ver van de eigen bodem liggen. Dat tot op heden deze verschrikkelijke wapens nog niet zijn gebruikt mag een wonder heten, aangezien er inmiddels door atoommachten meer dan 2050 van deze wapens zijn getest. Het lijkt er daarom bijna op dat er iets of iemand de inzet van deze wapens probeert tegen te houden. Dit is weliswaar geen bewijs maar het snijdt in zeker opzicht wel hout. Vooral gelet op de wreedheid en de meedogenloosheid die bepaalde krachten in conflictgebieden tegenwoordig ten toon spreiden. Wreedheden waarbij mensenlevens totaal niet meer tellen en men dood en verderf zaait, uitsluitend ten behoeven van het eigen gewin.

Cover up.

Voor de mogelijke aanwezigheid van UFO’s of anderszins van vreemde objecten in de nabijheid van nucleaire installaties, waren er altijd al zeer nauwkeurige registratiesystemen in het leven geroepen. Nucleaire installaties en wapensystemen hadden altijd al de beschikking over zeer geavanceerde apparatuur voor communicatie en detectie van de systemen. Tenslotte is de veiligheid van de hele natie en alles en iedereen afhankelijk van goede registratiesystemen. Uit de diverse radarbeelden zijn daarom ook de volgende conclusies te trekken:
Snelheden van vreemde objecten kunnen in de buurt van de installaties plotseling  oplopen tot meer dan 15000 km/h;
Versnelling van stilstand tot extreem hoge snelheden in luttele seconden;
Onmogelijke manoeuvres zoals ‘haakse bochten op topsnelheid’;
Plotseling uit het niets verschijnen en weer verdwijnen zonder ook maar enig spoor achter te laten;

Bovengronds gestationeerde militairen die UFO’s waarnamen, spraken volgens Hastings van geluidloos stilhangen en bewegen van UFO’s. UFO’s waren soms duidelijk zichtbaar bezig met de installaties, soms werd er ook niets bespeurd van activiteit, maar vielen desondanks toch diverse onafhankelijke installaties uit. Naast het feit dat de verantwoordelijke overheden de ervaringen met UFO’s grofweg ontkenden, spraken de door Robert Hastings geïnterviewde militairen ook van een doelbewuste ‘cover-up’ (doofpot). Rapportages worden van hogerhand weggestopt of soms door de getuigen zelf niet eens opgemaakt, uit angst voor ridiculisering of ontslag. Uitvoerig onderzoek naar het uitschakelen van nucleaire wapensystemen door UFO’s, legt de feilbaarheid van deze strategisch uiterst belangrijke systemen bloot.

Esoterie.

De bevindingen van Robert Hastings over de vermoedelijke zorgen van de buitenaardse bezoekers ten aanzien van ons atoomwapenarsenaal en het onklaar maken van de installaties hiervan, komt overeen met veel wat in esoterische (spirituele) zin de laatste decennia tot ons gekomen is. In de schaarse contacten die er tot nu toe met de buitenaardse bezoekers wereldwijd plaats hebben gevonden, waarschuwen zij telkens nadrukkelijk op de enorme gevaren en de enorme vernietigingskracht van dit soort wapens en dringen zij er op aan er direct mee te stoppen. Het belang van buitenaardse bezoekers bij het behoud van de planeet en de bewoners ervan, is zoals het vanuit de esoterie bekend is, voornamelijk te verklaren door het unieke concept die onze planeet in de kosmos vertegenwoordigt. Een concept dat vanuit esoterisch standpunt gezien, niet gemakkelijk elders in het universum te vinden is. Een concept waarvan veel humanoïde vormen van leven in andere zonnestelsels in de kosmos soms ook van mee profiteert. Dit unieke concept van onze planeet komt enerzijds tot uitdrukking door de ‘Leerschool’ die de Aarde in geestelijk opzicht vertegenwoordigt en anderzijds door het feit dat de Aarde de planeet is van de eigen ‘Vrije Wil’. Een eigen ‘Vrije Wil’ die in geestelijke zin als een ‘kosmische wetgeving’ geldt en maakt dat zowel de ‘geestelijke wereld als  buitenaardse intelligenties’, niet daadwerkelijk in mogen grijpen in de ontwikkeling van de mensheid. Door het feit dat aan elk individueel menselijk leven een ‘goddelijke vonk’, als afsplitsing van de ‘goddelijke bron’ ten grondslag ligt, heeft elk menselijk wezen de mogelijkheid gekregen om op eigen kracht de weg naar de ‘goddelijke bron’ weer terug te vinden. Voor de weg terug naar de ‘goddelijke bron’ is vanuit de schepping de ‘incarnatiecyclus’ geschapen, dat soms vele duizenden levens in beslag kan nemen*. 

Zielenmigratie volgens de esoterie.   

Omdat niets in de kosmos op zichzelf staat en alles zowel in ‘geestelijk als in natuurkundig’ opzicht met elkaar verbonden is, bestaat er in de kosmos ook een vorm van ‘zielenmigratie’. Zielenmigratie tussen humanoïde vormen van leven op planeten die in het universum daarvoor onderling in aanmerking komen. Zielenmigratie van entiteiten, die vanuit elders in de kosmos er dus voor kunnen kiezen om op onze of mogelijk ook op een andere planeet hun ‘incarnatiecyclus’ verder voort willen zetten. Omgekeerd zijn er ook zielen die vanuit hun aardse ‘incarnatiecyclus’ in de loop van hun geestelijke ontwikkeling er voor kunnen kiezen, om elders in het universum op een andere planeet die meer mogelijkheden biedt voor hun ontwikkeling, hun levenscyclus verder voort willen zetten. Ofschoon een ‘incarnatiecyclus’ op één en dezelfde planeet normaliter wel de leidraad is, hoeft een ‘incarnatiecyclus’ geestelijk gezien niet noodzakelijkerwijs op één planeet plaats te vinden. Een ‘incarnatiecyclus’ vertegenwoordigt een levensproces waarin een scala van factoren een rol kunnen spelen. In de loop van de cyclus kunnen er factoren een rol gaan spelen, waardoor de keus gemaakt zou kunnen worden om de ‘incarnatiecyclus’, in een andere beschaving op een andere planeet in de kosmos plaats te laten vinden. Een beschaving waarin de ontwikkeling van de persoon in kwestie beter tot zijn recht zou kunnen komen. ‘Engelen van karma’ begeleiden dit soort processen en nemen daarin een definitief besluit. Omdat niets tegen de ‘Vrije Wil’ van de persoon in kwestie in mag gaan, worden dergelijke besluiten altijd in goed overleg met elkaar genomen. Wil een persoon dit perse niet, dan gebeurt het ook niet, maar dan kan een bepaalde levenscyclus door omstandigheden wel wat trager en mogelijk wat gecompliceerder verlopen.  

Zodoende bestaat zowel ‘spiritueel als kosmisch’ gezien, er een systeem van ‘zielenmigratie’ over en weer in ons universum. Dit om het voor elke humanoïde vorm van leven in de kosmos het mogelijk te kunnen maken, zich naar eigen vermogen en kwaliteiten te kunnen ontwikkelen en hun eigen ‘levenscyclus’ tot een goed einde te laten brengen. Daarom is het vanuit dit standpunt gezien ook niet uit te sluiten dat er buitenaardse bezoekers zijn, die in het verre verleden  zelf van de aarde afkomstig waren en nu als ‘oudere broeders’ op een hoger niveau van geestelijke ontwikkeling, er voor kiezen om over hun oorspronkelijke ‘thuis’ te willen waken. Dit om te voorkomen dat hun ‘jongere broeders’ de prachtige planeet waarop zij wonen voortijdig naar de vernieling helpen. Om al deze voorgaande redenen neemt onze planeet een zeer belangrijke positie in, in al het humanoïde leven dat in de kosmos volop in ontwikkeling is en wordt er door de buitenaardse bezoekers, ofwel onze ‘oudere en wijzere broeders’ er nauwgezet op toegezien dat wij het leven op deze planeet niet vernietigen. Daadwerkelijk ingrijpen is vanuit de ‘kosmische wetgeving’ niet toegestaan,  maar enigszins bijsturen wel. En zoals het een klein kind door de ouders niet wordt toegestaan om uitgebreid met ‘vuur’ te spelen, proberen de ‘buitenaardse intelligenties’ te voorkomen dat wij  door atoomwapens onszelf gaan vernietigen, zodat de ‘unieke betekenis en belangrijke functie’ van deze planeet binnen de planetaire constellaties in de kosmos niet verloren kan gaan.

De consequenties van ‘Disclosure’.

Terug naar het boek van Dr. Ir. Coen Vermeeren. Op dit moment is er wereldwijd een economische crisis gaande en is er voorlopig nog geen uitzicht op een definitieve oplossing hiervan. Met enige fantasie zou je volgens Vermeeren de crisis onder één noemer kunnen brengen en dat is een ‘spirituele’ crisis.  Volgens hem zijn al onze systemen mogelijkerwijs op spiritueel ‘drijfzand’ gebouwd en daarom ook in verval. Het heeft ons daarom op een punt gebracht dat doorgaan op de ingeslagen weg feitelijk geen optie is. Grof geld wordt er verdiend aan ‘oorlog, olie, kernenergie, drugs en aan ziekte en zorgverlening’. Westerse investeerders verdienen aan speculatie met voedselprijzen, waardoor nog steeds mensen sterven van de honger. Oceanen worden leeggevist, oerwouden gekapt, het milieu is hier en daar op de wereld ernstig vervuild, armen en zwakkere onder ons lijden ernstig, er is hier en daar nog kinderarbeid, er bestaan nog vormen van slavernij, hier en daar dictatuur en uitbuiting, etc., etc. Alle systemen zijn al uitgetest, van communisme tot kapitalisme en van dictatuur naar democratie. Maar niemand is er tot nu toe beter van geworden. En het lijkt er alsmaar weer op dat de bodem niet echt bereikt is. Telkens steekt hier en daar de crisis weer op, terwijl men dacht dat het over was. Maar één ding is volgens Coen Vermeeren zeker: ‘als overal ter wereld de echte UFO dossiers openbaar wordt gemaakt, verandert er alles. Dan blijkt dat onze technologie, onze natuurkunde, onze vormen van leiderschap, enz. niet deugen. De machtsbasis zou namelijk kunnen verschuiven. Het mogelijke feit dat al onze  economische en technische systemen op zijn kop gezet zouden kunnen worden, boezemt menigeen angst in en dan vooral bij degenen die het beleid bepalen. Dit lijkt misschien verontrustend, maar de mensen die vertellen contacten te hebben gehad met buitenaardsen, geven allemaal aan dat er van deze wezens een enorme ‘rust en vrede’ uitgaat. Sterker nog zij zijn overwegend zeer bewogen met ons, maken zich ernstige zorgen over onze toekomst en waarschuwen ons voortdurend voor de gevaren, die door onze handelswijze op de loer kunnen liggen.
 
Hoop op een betere toekomst.

De buitenaardse intelligenties geven ons ook hoop op een betere toekomst. Voor zover wij de rapporten mogen geloven (en die zijn talrijk), willen zij best bepaalde technologieën met ons delen om onze mondiale problemen op het gebied van ‘energie, transport en het milieu’ op te kunnen lossen. De buitenaardse intelligenties vertellen allemaal dat hun relatie tot de mensheid teruggaat tot in het verre verleden (Bijbelse tijden en zelfs nog daarvoor). Voor de buitenaardse intelligenties zouden interstellaire reizen geen bezwaar hoeven te zijn, mits de beschaving op Aarde in zijn geheel daarvoor spiritueel gegroeid en geestelijk rijp voor zou zijn. Zoals eerder gesteld, mag men niet zomaar ingrijpen in de ontwikkeling van de mens of van de mensheid in zijn geheel. Hetgeen een kosmische wet inhoudt. Alles heeft te maken met ‘geestelijke groei en met bewustwording’. Op het moment dat er van dit laatste ook daadwerkelijk sprake kan zijn en er ook overwegend ‘rust, vrede en stabiliteit’ op de wereld ontstaat. Dan kunnen wij zonder bezwaar de contacten met andere beschavingen in de kosmos aan. Of dit op termijn ook te realiseren zal zijn, zal de toekomst uit moeten wijzen. Tot zo lang zullen de contacten met de buitenaardse bezoekers wellicht incidenteel blijven voortbestaan, zoals dat tot nu toe het geval blijkt te zijn. En hopen we maar dat de mensheid in zijn geheel verstandiger wordt en het leven op deze planeet niet in de waagschaal stelt.    

    

 *Zoals in het artikel ‘De zeven niveaus van bewustzijn’ elders op deze blog al uitgebreid naar voren is gekomen, doorlopen wij met ons allen een ‘reïncarnatie cyclus’, die in zeven niveaus van bewustzijn nader doorlopen wordt. Zie tevens ook de verhalen over, ‘de Broeders uit de Ruimte', delen 1 en 2’, waaruit onder andere blijkt dat er ook in ons land soms van veel UFO meldingen sprake is. Zie voor wat betreft de verschillende energieniveaus, ook de verhalen over 'Meervoudige Realiteiten' van april 2012 elders op deze Blog. Alsook de uitleg over het 'permanent' atoom in de verhalen over de 'Kosmische dimensies' op deze Blog. Zie daarnaast tevens de lezing van Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf, voormalig president van de 'Koninklijke Academie van Wetenschappen'. over zijn lezing over de 'oerknal' van 2012, waarin hij onder andere spreekt over 'Multidimensionaliteit en Parallelle Universums'. Een lezing die hoofdzakelijk op het internet te vinden is.    Inspiratie: UFO's bestaan gewoon, Coen Vermeeren. Het Internet.

    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten