donderdag 8 mei 2014

De tijd is er rijp voor.


 
 
De ‘Waarheid’.

Ofschoon er nog steeds mensen zijn die er blijkbaar aan twijfelen, kan het niet vaak genoeg gezegd worden: ‘Jeschua heeft werkelijk bestaan en was daadwerkelijk een Wonderdoener’! Al de verhalen over de wonderen die in de Bijbel vermeldt staan zijn absoluut ‘waar, geschiedkundig en feitelijk’. Zelfs meer dan dat, wat helaas niet allemaal in het ‘Heilige geschrift’ opgenomen werd. Vandaar de eerdere verhalen op deze Blog over onder meer het ‘Jacobus Evangelie, betreffende de Jeugd van Jezus’ en de daarop volgende verhalen over het ‘Evangelie van Issa’. Jeschua was evenals sommige Goeroes het tegenwoordig in India nog min of meer zijn, een ware ‘Wonderdoener’. Maar dan ongeëvenaard in zijn manifestatie, zijn wonderen waren niet alleen buitengewoon ‘wonderbaarlijk en groots’, maar zijn missie was ook zeer uniek vanwege het feit dat de boodschap die hij verkondigde, het ‘gedrag en het denken’ van de mensheid nadien sterk veranderde en beïnvloedde. Sterker nog, zijn boodschap is nog steeds actueel en leidend voor de mensheid. Jeschua kon ook alleen door de wijze waarop hij zich destijds manifesteerde de ware Messias zijn, wat hij ook daadwerkelijk was. Hij was het, die op Aarde de ‘boodschap’ mocht uitdragen en ook wilde uitdragen. Hij had hier voor gekozen bij zijn incarnatie. Hij was daar ook voor gezonden omdat hij een geïncarneerde Engel was en met een speciale boodschap kwam. De boodschap was aan de mensheid om, ‘de vergelding, de wraak, de woede en boosheid te verlaten en zich niet meer te willen wreken’, ook niet als iemand iets werd aangedaan. Nu was Jahwe in de geschriften van de Joden, een God van vergelding, een God van boosheid en van woede, van wraak, van bloedoffers, van dierenoffers en van mensenoffers. Met deze God wilde Jeschua niets te maken hebben. Jeschua wilde de mensheid destijds duidelijk maken dat Zijn boodschap een hogere geestelijke moraal vertegenwoordigde. Het was voor hem niet gemakkelijk om in een wereld van ‘oog om oog en tand om tand’, van wraak, eerwraak en genoegdoening, de toenmalige mensheid te bereiken. De mens te bereiken, die vanuit religie voorgehouden werd om juist vanuit genoegdoening te handelen en niet vanuit vergeving.

God van Liefde.

En deze ‘wraakzuchtigheid, vergelding en boosheid’ kon alleen maar overwonnen worden door de ware Messias, die de God van ‘Liefde, Vergeving en Barmhartigheid’ vertegenwoordigde, te introduceren. En zo liet Jeschua de toenmalige mensheid zien, dat Hij baas was over de elementen en in staat was, door enkel op ‘Zijn’ woord een storm kon doen laten liggen en dat Hij op het water, de zwaartekracht kon opheffen. Dat Hij in staat was in de stof in te grijpen, te veranderen en deze te wijzigen, in welke vorm dan ook. Dat Hij doden, die zelfs al in staat van ontbinding waren, weer tot leven kon wekken. Al deze verhalen zijn onomstotelijk waar. Hebben destijds zoveel indruk op de mensen gemaakt, dat die verhalen tot in onze tijd bewaard zijn gebleven, zelfs nadat zij honderden jaren na zijn dood pas werden opgeschreven. En dat was ook de bedoeling. De bedoeling was dat deze verhalen zoveel indruk zouden maken dat de mens Hem zou volgen in datgene wat hij te verkondigen had. En degenen die hem volgden zagen hem inderdaad als de ware Messias. Zij volgden hem en Hij leerde hen, wat de Essenen waartoe hij behoorde al heel lang de mensen leerden. Hij leerde hun ‘gnostici’ te worden. Hij leerde hun in grote lijnen de toekomst te zien, ‘waarachtige’ kennis te hebben en in feite al voorlopers, zo gezegd al ‘fakkeldragers’ te zijn, voor het tijdperk waarin wij nu pas leven. Juist voor deze tijd. Velen die zijn leer bleven volgen werden in de loop van de tijd ook ‘fakkeldragers’. Zij werden elk voor zich geïncarneerd in een tijd waarin zij de boodschap van Hem uit mochten dragen en over de wereld mochten verspreiden. Jeschua verkondigde de leer die de Geestelijke Wereld hem had gegeven, maar ook in deze tijd waarin wij leven vindt hetzelfde proces nog steeds plaats. De Geestelijke Wereld blijft de mensheid echter nog steeds informeren, maar dan via degenen die daarvoor ‘geroepen’ zijn om de informatie ‘zuiver’ te mogen ontvangen en naar waarheid te kunnen interpreteren. En degenen die de informatie mogen ontvangen zijn al degenen die de mediamieke gaven en gevoeligheid hebben om deze taak te mogen verrichten. Hetgeen er velen zijn verspreidt over de wereld. De Geestelijke Wereld blijft de mensheid informeren, ook via de persoon die Jeschua destijds vertegenwoordigde, totdat de mensheid in zijn geheel de hogere geestelijke niveaus heeft bereikt.

Het tijdperk van Aquarius.

En juist deze hogere geestelijke niveaus zullen in het komende Aquariustijdperk bereikt gaan worden. Een tijdperk dat al gaande is en zich inmiddels in een versneld tempo aan het ontwikkelen is. Steeds sneller en krachtiger bereikt de energie van het nieuwe tijdperk de mensheid, waardoor juist de een na de andere gebeurtenis zich steeds sneller op blijft volgen. Gebeurtenissen die de ‘negativiteit’ in de mens steeds sterker naar boven brengt, maar niettemin bedoeld zijn om de wereld ‘op te schonen’ en te ontdoen van al het kwaad, dat zich in de loop van de tijd in de mens heeft opgehoopt. Volgens de Geestelijke Wereld is het moeilijk om in de ‘illusie’ (dat wij afgescheiden zijn van God en dat wij Eén en onlosmakelijk verbonden met de Schepper, niet met zijn allen de ‘Eenheid’ vertegenwoordigen zoals Hij dat daadwerkelijk bedoeld heeft), nog het geduld op kunnen brengen hoop te houden op een betere toekomst. Maar volgens de Geestelijke Wereld doen wij het goed ook al is ons vermogen om het ‘geheel’ waar te kunnen nemen danig aangetast. Wat de mens kan doen, kan alleen door de mens zelf gedaan worden. Tegelijkertijd biedt de Geestelijke Wereld ons krachtige ondersteuning, zodat de intentie om uit de ‘illusie’ te ontwaken niet alleen gehandhaafd blijft, maar ook steeds sterker wordt. Er zijn desalniettemin aanwijzingen dat er grote veranderingen aan de gang zijn, zelfs terwijl ze doorgaan ‘kommer en kwel’ als scenario’s te onderstrepen, waarmee men ernaar streeft de aandacht van de mensheid in negativisme vast te kunnen houden. Maar de alternatieve media (Channelings) doen prachtig werk door de mens op de hoogte te houden van verheffende en inspirerende ontwikkelingen over de gehele wereld. Dus door bewust te blijven van al het leed dat velen ondergaan en hen ‘liefde en ondersteuning’ te bieden, doch ook tegelijkertijd zich te focussen op al het goede dat er daadwerkelijk gebeurt, zullen essentiële veranderingen de mensheid gestaag voorwaarts leiden naar het ontwaken uit de ‘illusie’ die de mens nog steeds gevangen houdt. Het geloof in Gods liefde en in zijn Wil wordt voor velen zwaar op de proef gesteld. Besef daarentegen dat wat de mens inmiddels al op ‘hogere’ geestelijke niveaus bereikt heeft onmiskenbaar is, en als wij zouden kunnen zien van wat wij inmiddels al bereikt zouden hebben, dan zouden we van alle twijfels verschoond zijn en zicht krijgen op Gods Plan.

De tijd is er rijp voor.

Er is nooit een meer ‘vruchtbare’ tijd geweest om op Aarde te zijn dan de huidige tijd, want dit is de tijd waartoe uiteindelijk alles geleid heeft. Al de verschrikkingen van de laatste paar eeuwen, ‘natuurrampen, oorlogen en al wat dies meer zij’, hebben aangetoond dat strijd en conflicten in welke vorm dan ook niets oplost. Het besef dat samenwerking en echte communicatie de enige verstandige weg naar vooruitgang is, is aan het groeien. Nu dat men nagenoeg overal ter wereld bereid is om informatie te delen en te verspreiden ten behoeve van de gehele mensheid en niet alleen voor de eigen bevolking. Is een enorme stap op weg naar vooruitgang. Er is zich een gevoel van daadwerkelijke ‘openheid’ aan het ontwikkelen en het is zelfs voor degenen, die het meest pessimistisch zijn over de toekomst ‘inspirerend en bemoedigend’. Zoals velen het al proberen te verwoorden, ligt er een mooie toekomst in het verschiet en is een en ander zorgvuldig gepland. Details zijn beschikbaar bij de Ene ‘denkgeest’ waartoe een ieder toegang heeft, wanneer men zich door meditatie naar binnen keert en gebruik maakt van de eigen intuïtie. Luistert naar datgene wat de eigen spirituele ‘gids’ diep van binnen allemaal te zeggen heeft. Wanneer men met succes al de negatieve informatie die velen zo overstelpend vinden weten te negeren, dan ontstaat er rust en vrede van binnen en zullen er creatieve ideeën gaan stromen. En terwijl er steeds meer mensen zich op die manier verbinden met de ‘innerlijke’ ruimte, zal de eigen ‘energiefrequentie’ veranderen, zodat een gevoel van Liefde op gang wordt gebracht dat zich versterkt en intensiveert. Iedere liefdevolle gedachte, woord of daad waarmee men zich verbindt heeft gevolgen tot ver buiten de directe omgeving, zelfs reikend tot in het universum. Al kan men zich dat niet voorstellen, doch gedachten zijn uitermate krachtig en onbegrensd van aard. Dit is waarom het zo belangrijk is dat men de intentie heeft om op ieder moment liefdevol te zijn. Het feit om bewust te zijn van het eigen spirituele pad, is een goed begin voor het blootleggen van het eigen levensdoel. Een ieder, niemand uitgezonderd, bevindt zich op een spiritueel pad, want in essentie zijn we allemaal geestelijk van aard. Hebben wij allemaal een doel in dit leven en zijn er geen twee hetzelfde. Alles in dit leven heeft een spiritueel aspect, maar is gewoon niet altijd duidelijk en kan in strijd lijken te zijn met alles wat zich in het leven openbaart.


Goddelijke wezens.

Wij zijn met zijn allen goddelijke wezens en nooit afgescheiden geweest van de ene Bron. Samen met de Bron zijn wij allen Eén en het feit dat men daar regelmatig over twijfelt, is allemaal onderdeel van de ‘illusie’. Dat is het concept van het ‘ego’ dat verwarring schept en afleidt van het ware doel. Als men weigert te twijfelen, ondanks alle twijfels die zo overweldigend kunnen lijken en men zich focust op de ‘waarheid’ van Gods liefde voor de mens, dan is men op het pad om het juiste doel te bereiken. Om het ‘Licht’ van Gods Liefde voor zijn gehele schepping hoog te houden en allen met wie men interacteert, de weg naar ‘Huis’ te laten zien. Men kan elkaar niet dwingen om die weg te volgen, maar door er op te wijzen en het Licht erop te laten schijnen, laat men de juiste weg naar Huis, zoals dat door de Schepper bedoeld is aan elkander zien. Maar het Licht is ondanks al de negativiteit die zich openbaart, inmiddels zo helder dat het niet langer kan worden genegeerd. En dat is te wijten aan de inspanning van de mens zelf. Blijf daarom het goede doen en laat het Licht van jezelf over een ieder schijnen, in de wetenschap Gods Wil daarmee tegemoet te kunnen komen. En wanneer men denkt te falen of fouten te hebben gemaakt, vergeef jezelf! Wat God ook zal doen, want God oordeelt niet. God is Liefde en Liefde is Licht.

 

Inspiratie: ‘Jezus’, door John Smallman. Par Lanto. Het internet.      

           

  

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten