dinsdag 20 mei 2014

Hoe is het leven op een Galactisch Ruimteschip?


Betreft de ‘Neptunus’, het belangrijkste ‘moederschip’ van de Sterrenvloot.Deel 7

Wat voorafging.

Ashira is de Opperbevelhebber van een Galactische ‘Sterrenvloot’ en Commandant van de ‘Verenigde Strijdmacht van de Buitenste Galaxies’. De ‘Buitenste Galaxies’ betekent in deze zin, de meest verreweg zijnde Sterrenstelsels. Sterrenstelsels die vele lichtjaren van ons verwijderd zijn. Hij geeft de leiding aan duizenden schepen van de Sterrenvloot en is tevens het hoofd van de Galactische federatie en ‘Intergalactische Raad’ binnen ons Universum. Zijn verhaal werd vastgelegd door Linda Dillon. Linda Dillon is een Amerikaanse schrijfster, die inmiddels al drie boeken over haar ervaringen en het komende Aquariustijdperk geschreven heeft. Haar boeken zijn alleen in het Engels te verkrijgen, vertalingen zijn er nog niet. Linda Dillon leeft met toestemming van ‘Buitenaardse Intelligenties’ al gedurende 20 jr.  een bio-lokaal leven. Dat wil zeggen zij zowel enerzijds op een ruimteschip leeft en anderzijds in onze fysieke wereld. Gedurende de nachtelijke uren treedt zij uit haar lichaam en leeft dan op de ‘Neptunus’ het kosmische ruimteschip (moederschip) van de Sterrenvloot. Het moederschip waar Ashira het bevel over voert. Tevens voert hij zoals gezegd, als Commandant het bevel over duizenden van dergelijke ruimteschepen in onze Kosmos. Linda Dillon, die tevens Channeler is en op deze manier veel buitenzintuigelijke informatie doorkrijgt, heeft uitgebreid contact met Ashira en legde met toestemming van hem, zijn verhaal over het ‘Galactische leven’ in de ruimte op papier vast. Het verhaal van Ashira verloopt dan als volgt: ‘’ De Neptunus is een ruimteschip dat niet op een traditionele wijze met fysieke materialen ‘geconstrueerd’ is, maar een ruimtevaartuig dat zowel ‘energetisch als voor een belangrijk deel ook organisch’ is opgebouwd. In zeer primitieve vorm zou men de huidige technologische ontwikkelingen van de ‘Drie D printer’ enigszins als voorbeeld kunnen nemen. Men voert een ‘idee of een bepaalt ontwerp’ in, in een computer en geeft aan de printer de opdracht het ontwerp in fysieke vorm uit te printen. Bij de geprinte vorm komt verder geen ‘constructie’ meer te pas en de vorm wordt dan kant en klaar ‘uitgeprint’. Aangezien we bij de Neptunus spreken over andere (metafysische) energieniveaus en over technologische beschavingen die ons zéér ver vooruit zijn, dan moet men zich voor stellen dat bij hun wel al de technieken bestaan die het hen mogelijk maakt grotere objecten, vanuit een voorgeprogrammeerd ontwerp in één keer tot stand te kunnen laten brengen. Gelet op de energetische en organische eigenschappen van dergelijke moederschepen (lichtschepen), moet men dergelijke ruimtevaartuigen zien als een complete miniatuur wereld, die als een kopie van de ‘thuisplaneet’ een volledige ‘leefwereld’ voor de opvarenden vertegenwoordigt.
 

Als vervolg op deel 6 vertelt Ashira verder.

De Universele Wet.

Dit keer ben ik terug om de Universele Wetten te bepreken, omdat het belangrijk is dat jullie niet louter en alleen de praktische toepassing en het gebruik ervan in jullie leven gaan begrijpen, maar dat jullie ook tot het besef komen dat deze Wetten universeel zijn. Deze Wetten zijn ons referentiepunt, het is onze manier van bestaan en van communicatie. Veel van de menselijke Wetten kwamen voort uit jullie verouderde systeem van de oude 3e dimensie. En zijn veelal gebaseerd op ‘controle, schuldgevoel, beschuldiging, schaamte, terechtwijzing, straf en oordeel’. Zij zijn geen systeem, dat de volledigheid van het bestaan toestaan en ondersteunen. Het is meer een systeem om de mensen onder de duim te houden en in veel situaties om de mens voor de mens zelf te beschermen en te verdedigen. Wanneer men werkt en verbintenissen aangaat met de Universele Wet (Kosmische Wet) en deze ook aanroept, dan verbindt men zich met de eigen ‘goddelijke aspecten’, met het eigen potentieel en de bekwaamheid om te kunnen creëren. Dan wordt dat vanzelf ook gedaan in relatie met het kosmisch ‘collectief’ en alle daarmee verband houdende collectieven. Met andere woorden, wij creëren geen situaties die bij anderen op welke wijze dan ook tot enige verdeeldheid of onenigheid zou kunnen leiden. Op dezelfde manier respecteren wij ook onze eigen Sterrenfamilies, waar zij ook vandaan mogen komen en welke geloofssystemen of culturele aspecten zij ook mogen hanteren. Aartsengel Michael herinnert iedereen eraan, ‘Wat zou Liefde doen’, in welke situatie dan ook. Wij passen dat op een zeer praktische manier toe, ‘Is het van dienst, helpt het, belemmert het, of is het kwetsend’? Helpt het bij de creatie van wat wij wensen te ervaren, of blokkeert het? Wij volgen deze regels van gedrag omdat het allemaal de codificatie van de Universele Wet betreft. Wij volgen het om de vrede te handhaven, de vrede binnenin onszelf, de vrede aan boord van ons Lichtschip, de vrede met andere Sterrenstelsels of met wie of waar dan ook.

Uitlijning met de Universele Wet.

Welnu, als wij ons op deze manier gedragen is het in naleving voor het lichaam en in de geest van de Universele Wet. Sanat Kumara, waar wij ons zeer mee verbonden voelen ( Sanskriet: voor de ‘Eeuwige Jeugdige’. Hij vertegenwoordigt de bezielende ‘Intelligentie’ op en in onze planeet en is de manifestatie van de Planeet Logos, i.c. De Aarde. Hij is als ‘Heer der Wereld’ de onmiddellijke ‘weerspiegeling’ van het grote Wezen, dat leeft, ademt en functioneert door alle evoluties heen op deze planeet), is niet louter en alleen maar de ‘Opzichter van de hogere Wet’ of paradigma’s voor de Aarde of voor het menselijk ras. Hij is de enige ‘Opzichter van de Wet’ en door het gehele Multiversum heen heeft hij dit begrip onderwezen. Hij heeft aangetoond, het gedemonstreerd en in de loop van de tijd verankerd, hoe te moeten leven in overeenstemming en ‘uitlijning’ met de Universele Wet. En de reden dat wij ons en ook alle ‘Sterrenfamilies’ er graag naar voegden, is omdat het ons gelukkiger maakt. Welnu, wij zijn hier niet alleen om waar te nemen, maar ook om deel te nemen en jullie te ondersteunen in jullie indrukwekkende Ascentieproces. Jullie zijn er grotendeels klaar voor maar er moet hier en daar nog wat werk worden gedaan. Wijzelf voelen ons op geen enkele manier gemanipuleerd of gecontroleerd en zelfs minder dan dat. Maar het is juist wanneer de uitoefening en naleving van de Universele Wet begint, het een spirituele uitoefening met een zeer praktische toepassing is. Het maakt meer creatief en het staat meer toe de vrede te handhaven. En het geeft een breder perspectief, niet alleen van wie jullie zijn, maar ook wie jullie aan het worden zijn.

Er zo moe van.

Jullie hebben zo vaak tegen elkaar gezegd, ‘ik ben zo moe, zo uitgeput’. En ja, aan jullie wordt de verklaring gegeven, dat dit verschuldigd is aan de volledige ‘impact van alle energieën’, die jullie aan het integreren zijn als onderdeel van het proces van Ascentie en het loslaten van al wat jullie vertrouwd was. Jullie zijn zonder dat jullie het beseffen, moe van de oude derde dimensie en weten nog niet wat er precies in het verschiet ligt. Maar wat jullie wel weten is dat jullie moe zijn van ‘oorlog, van armoede en van het niet hebben van voldoende voedsel of schoon drinkwater’. Jullie zijn moe van het liggen in jullie huizen of hutten en het zich afvragen of er geweld zal zijn, of een aanval en de woning of het onderkomen er de volgende morgen nog zal zijn. Jullie zijn moe van het altijd in angst en onzekerheid te moeten leven. Moe van de krachten van buitenaf die jullie vertellen wat te denken en te moeten voelen. Kortom de mensheid is moe, is zeer vermoeid. Dat is één van de redenen waarom wij jullie ondersteunen, inspireren en zoveel mogelijk proberen te troosten, te kalmeren en te versterken. Wij zijn niet geïnteresseerd in ‘overgave’ in welke zin dan ook. Maar waar wij wel in geïnteresseerd zijn is dat jullie je overgeven aan een beter leven en dat jullie weten, dat er een andere manier moet zijn om dat te kunnen realiseren. En wij kennen deze processen omdat wij er ooit zelf ook door heen zijn gegaan. Wij als ‘Sterrenfamilies’ hebben ons zeer, maar dan ook zeer lange tijd geleden met elkaar verenigd omdat wij toen ook moe waren en wij tegen het ‘Gezelschap van de Hemel’ zeiden, ‘Er moet een andere en betere manier van leven zijn’. De juiste gereedschappen werden ons toen gegeven en op heel veel manieren zijn zij dezelfde gereedschappen, die er inmiddels ook al aan jullie gegeven zijn. Wij melden ons toen aan bij de Sanat Kumara om beter met de Universele Wetten om te kunnen gaan, opdat wij konden beginnen met onze toenmalige maatschappijen te reconstrueren. Onze opvattingen over waar jullie aan zouden denken als de ‘instituten en systemen’ te wijzigen en te herzien. Maar dan op een wijze die beter zouden werken en die ‘reflectief van Liefde’ zouden zijn.

Planeet van Liefde.

En waarom kozen wij Liefde? Niet vanwege het één of andere wetenschappelijke begrip, maar om het begrip dat ‘Liefde’ de essentie van het Universum is en dat het de kern van alles is. Wij kozen de Liefde omdat het ons beter deed laten voelen, dat het ons gevoel van Zelf verrijkte, onze families, onze gemeenschappen, onze bekwaamheid om voorwaarts te gaan op manieren waar wij voorheen kennelijk blind voor waren. Wij leerden dat ‘Liefde’ de kern is van de Universele Wet en dat ‘Liefde’ datgene is waar alles om draait. Het is de absolute ‘kern’ van alles. Jullie gebruiken bewust of onbewust de Universele Wet om te begrijpen hoe te kunnen creëren, hoe te werk te gaan, hoe na te denken en zichzelf in beschouwing te nemen. En dat is wat wij ook doen en gegeven iedere situatie, waar wij bewust en soms zelfs meer op een zeer geformaliseerde manier naar refereren, specifiek de Intergalactische Raad, refereren wij naar de Universele Wetten als één totaal geheel. Ook ten opzichte van de meer specifieke Wetten. Wij hebben bijvoorbeeld de ‘Wet van Balans’, behoorlijk veel gebruikt bij niet alleen het formuleren van onze benadering en onze communicatie over en weer naar jullie toe, maar ook zodanig dat het jullie nooit schade zou berokkenen of angst in welke zin dan ook zou creëren. Maar eerder om te complementeren. Concreet gezegd, het heilige doel van Gaia (de Aarde) is om een planeet van ‘Liefde’ te zullen worden. Liefde in de rijkheid van de ‘fysicaliteit’ (fysieke vorm). Het heilige doel van ieder menselijk wezen is om uiteindelijk de belichaming van ‘Liefde, van goddelijkheid, van creatie en van Ascentie’ in zijn of haar fysieke vorm op Aarde te kunnen worden en te blijven. Niet in de verre toekomst, maar nu! Ieder persoon op jullie planeet en jullie kwamen met miljarden, kwamen met de ‘volledigheid’ van hun zielontwerp, met het heilige doel om deel uit te maken van de huidige Ascentie en ‘Verschuiving’. Welnu, vanuit ons perspectief is het fenomenaal wat er bij jullie allemaal gebeurt, specifiek gezien de bloederige geschiedenis van de laatste honderd jaar. Met andere woorden, het is ons heilige doel om jullie in jullie huidige ontwikkeling te helpen en bij te staan. Vooral omdat wij van zeer ver gekomen zijn om van jullie huidige ontwikkeling getuige te mogen zijn en tot op zekere hoogte ook deel van uit te mogen maken. Mede ook vanwege het domino effect dat jullie ontwikkeling door het gehele planetaire systeem van dit Universum en ver daarbuiten teweeg brengt.

Beroep op de Universele Wetten.

Dus roepen wij de ‘Universele Wet van het Doel’ aan, om Gaia te activeren, om onszelf te activeren en om jullie te activeren, de ‘uitlijning’ met deze Wet tot stand te kunnen brengen. Tevens vragen wij om de hulp van ‘Sanat Kumara’ en al zijn bondgenoten om dit naar de voorgrond te brengen, zodat iedereen ermee begint zich hiervan bewust te worden. Ook roepen wij hierbij de ‘Universele Wet van Verandering’ aan. Verandering is zoals jullie weten een constante factor, iets wat altijd door blijft gaan. In essentie verandert met iedere ademteug jullie eigen lichaam. Maar wij roepen de ‘Wet van Verandering’ met jullie aan en voor jullie zelf om de veranderingen te besturen. Het is niet alleen een verandering voor jullie maar ook een verandering voor ons. Omdat zoals gezegd, jullie ontwikkeling niet los van het ‘Kosmische’ gebeuren staat. Wij zijn gedurende zeer lange tijd al op ons Sterrenschip aanwezig. Ons Sterrenschip is een ‘ingedamd’ stukje eigen leefomgeving, waar wij al eerder over gesproken hebben. Nu willen wij een meer open systeem. Tenslotte hebben wij miljoenen mensen als ‘familie’ op Aarde en zijn er velen tot zeer velen, waar wij direct of indirect contacten mee onderhouden. Wij willen hoe dan ook de vrede op Aarde bevorderen, tot welzijn van jullie en ons allemaal. Dus, hebben wij een beroep gedaan op de ‘Universele Wet van Verandering’, om daarmee in staat te zijn deze veranderingen op een vreedzame en vloeiende manier te accommoderen. Alsook ons de mogelijkheid te geven met deze veranderingen mee te buigen, omdat het niet alleen jullie maatschappij verandert maar in zeker opzicht ook de onze. Maar willen wij dat ook?. Ja, wanhopig graag, omdat het verbonden is aan ons heilige doel ‘Vrede’ op Aarde na te streven. Doch het heeft er behoefte aan dat het wordt gedaan in overeenstemming met ‘Liefde’. Dus, zullen wij geen enkele beweging maken die regeringen als een mogelijke bedreiging zouden kunnen opvatten. Dat is waarom de plannen zo vaak op het laatste moment veranderen. Maar wij, met jullie, roepen deze ‘Wet van Verandering’ aan.

Vervolg in het volgende deel over de ‘Universele Wetten’.


Inspiratie: ‘Denk met je hart’, Cobie de Haan. Het internet.

         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten