vrijdag 3 april 2015

Alles draait om Trillingsfrequentie.


Alles draait om Trillingsfrequentie.


Hoe verhoging van de ‘Trillingsfrequentie’ ons leven zal veranderen.

Algemeen.

Vooral in de kwantumfysica is men het er over eens dat alles uit energie bestaat en dat veel energiesystemen een vorm van bewustzijn hebben. De Aarde draait, zo wordt ons verteld, binnen een oneindig elektromagnetisch veld. Alles neemt deel aan deze beweging, aan deze wervelende, pulserende en vibrerende energie. Het is opvallend dat wij kosmische energie gewoonlijk beschouwen als iets wat buiten ons bestaat, ergens ver weg in de ruimte. Maar die energie is in werkelijkheid ook in ons bestaan aanwezig, zowel in elk leven op Aarde als in onszelf en overal binnen de dampkring waarin wij bestaan. Wij zijn in essentie ruimtelijke wezens op een ruimtelijk hemellichaam dat wij de Aarde noemen. Ruimtelijke wezens die door ons leven en onze bewegingen een energetische invloed uitoefenen, die tot in de verste uithoeken van het Universum nog voelbaar is. Nieuwe inzichten in de relatie tussen lichaam, geest en verstand, alswel onze verbondenheid met de kosmos, hebben in deze tijd onze visie veranderd en ons bewuster gemaakt van de ‘intelligentie’ van de Aarde. De mens heeft tegenwoordig al duidelijk meer inzicht gekregen in haar verbindingen met de natuur en door middel van geavanceerde technologie met de meer onzichtbare werelden om haar heen. Alsook van de manier waarop zij rekening dient te houden met de energieën die ten grondslag liggen aan al het leven. We ontdekken steeds meer dat we zowel onszelf als al het leven om ons heen op een nieuwe manier dienen te ervaren: ‘minder als vaste fysieke lichamen van elkaar gescheiden door lege ruimtes, maar des te meer ook als energetische wezens in een wereld van trillingen met een verscheidenheid aan frequenties’. Met andere woorden: ‘Elk zijn of haar persoonlijk trillingsgetal (de energetische trillingsfrequentie die het fysieke lichaam, gevoel en verstand van minuut tot minuut beheersen en wat ook ten grondslag ligt aan afstotingsverschijnselen bij orgaandonatie), is het belangrijkste middel dat men heeft voor het creëren en ervaren van een idealer leven‘. Als men zijn of haar eigen energetische trilling of vibratie verhoogt, ervaart men zijn of haar leven met meer gemak en in overeenstemming met de voorgenomen bestemming, dan wanneer men een lagere en tragere trillingsfrequentie heeft. In dat geval schept men onwillekeurig meer moeilijkheden en ervaart men meer teleurstellingen in het leven dan dat men omgekeerd het eigen frequentieniveau verhoogt. Anders gezegd: men wordt geleidelijk aan ‘bewuster, gevoeliger, paranormaler, empathischer en liefdevoller’, wanneer men zijn of haar bewustzijnsniveau weet te verhogen met steeds hogere trillingsfrequenties. Een situatie die geleidelijk ontstaat wanneer ons zelfgevoel niet langer gebaseerd is op ‘angst, scheiding en het ego, maar in plaats daarvan meer uitgaat naar onderlinge verbondenheid, liefde en mededogen’. Kort gezegd, draait het om de mate van Liefde die men bezit.

Dimensionale veranderingen in het licht van Aquarius.

Zoals gezegd is alles aan ‘trilling’ onderhevig, zo ook de dimensie waarin wij leven. In de overgang naar het Aquariustijdperk is ook de Aarde ontegenzeggelijk op weg om een dimensionale verandering te ondergaan. Namelijk de overgang van de 3e via de 4e naar de 5e dimensie, waarbij elke dimensie een energetische laag van een bepaald trillingsniveau vertegenwoordigt. In essentie gaat het bij een trillingsgetal over het aantal Hertz per seconden. In 1952 ontdekte de Duitse fysicus Winfried Otto Schumann, hoogleraar aan de Technische Universiteit van München, dat de atmosfeer van de Aarde van nature uit een reeks elektromagnetische (radio)golven of trillingen bestaat. Deze trillingen worden samen de Schumann resonantie genoemd en vertegenwoordigen frequenties tussen de 7,8 en de 51 Hertz, welk getal uitgedrukt wordt in het aantal trillingen per seconde. De basisfrequentie van 7,8 (boven het Aardoppervlak) heeft een golflengte van 40.000 km en komt overeen met de omtrek van de Aarde. De trilling van de atmosfeer bleek niet overal hetzelfde te zijn en veranderde naarmate men hoger kwam. Hoe hoger in de atmosfeer, des te hoger de trillingsfrequentie en des te korter ook de golflengte van het elektromagnetisch veld. Dichter bij de Aarde is de trilling lager en bleek de mens daar plaatselijk een sterke invloed op te kunnen hebben. Zo kunnen degenen die sensitief zijn ingesteld, zeker de trilling in andere landen voelen als ze bijvoorbeeld met vakantie zijn. In de hogere luchtlagen van de Aarde is het trillingsniveau momenteel zo rond de 14 Hertz. Maar dichter bij het aardoppervlak is dat heel anders. Nederland zit momenteel iets boven de 7 Hertz, wat tot een van de hogere niveaus behoort. De Scandinavische landen zitten op vergelijkbare niveaus of zelfs wat hoger. Maar België zit bijvoorbeeld iets lager. Al naar gelang het trillingsniveau van het elektromagnetisch veld hoger of lager is, is het collectief bewustzijn in het betreffende land ook hoger of lager. Een land als Syrië zit gemiddeld zo rond de 1 Hertz, wat duidelijk met disharmonie, strijd en oorlog te maken heeft. Degenen die daar naar toe willen voelen zich dan ook onbewust aangetrokken tot dat lagere frequentieniveau. Het volgende staatje geeft (in gemiddelde cijfers) een overzicht van de dimensionale frequenties:


Het trillingsgetal van de eerste dimensie betreft:               0          tot en met    1               Hertz


Het trillingsgetal van de tweede dimensie betreft:             1          tot en met    1,8           Hertz


Het trillingsgetal van de derde dimensie betreft:                1,8       tot en met    14,5        Hertz


Het trillingsgetal van de vierde dimensie betreft:               14,5     tot en met    19            Hertz


Het trillingsgetal van de vijfde dimensie betreft:                19        tot en met     26           Hertz

Collectieve trillingsniveaus.

Niet alleen de atmosfeer rond de Aarde heeft een trillingsniveau, maar de mens zelf heeft ook een trillingsniveau (trillingsgetal) dat in Hertz per seconde gemeten zou kunnen worden. Het betreft het trillingsgetal in al onze zeven energetische lichamen samen, die men de Aura of het lichtlichaam kan noemen. De mate van licht in ons lichtlichaam zegt iets over de mate van Liefde in ons wezen. Het is overwegend zo dat hoe hoger het lichtlichaam van trilling is, des te hoger iemands bewustzijnsniveau is. De Witte Broederschap (collectief van Geestelijke Meesters) heeft doorgegeven dat een significant deel van de mensheid nog nauwelijks boven het frequentieniveau van de tweede dimensie uitkomt, aangezien elk land weer zijn eigen ontwikkeling kent en daarmee collectief zijn eigen trillingsniveau bepaalt. Omdat de mens zelf ook een elektromagnetisch veld (Aura) heeft, beïnvloedt een ieder daarmee direct ook het veld of het energiegebied om zich heen. Net zoals de vele energetische velden van anderen, onszelf ook weer beïnvloeden. De mens heeft zelf als taak om de trillingen uit de atmosfeer via ons lichaam van boven naar beneden te verankeren in de Aarde. Dat gaat overigens vanzelf via het elektromagnetisch veld van ons energielichaam. Ons collectief bewustzijn beïnvloedt hierdoor het trillingsveld op een bepaalde plaats op de Aarde. Al naar gelang een volk collectief hogere idealen nastreeft, verandert daardoor dus ook het trillingsniveau in het betreffende land. De 4e dimensie begint gemiddeld genomen op een trillingsniveau van 14,5 Hertz en daar zitten we als land voorlopig nog lang niet op. Over enkele jaren zal dat niveau zoals het nu lijkt, bereikt kunnen worden in de hogere luchtlagen van onze atmosfeer. Men begrijpt dat op basis van ons collectief trillingsniveau het dus nog wel een poos kan duren voor het energieveld direct rond de Aarde op dat niveau zal komen. Maar wat belangrijker is, het blijft toch hoofdzakelijk een individuele kwestie om het 4e dimensionale niveau te bereiken. Ook als het veld rond de Aarde zich collectief gezien nog op een lager frequentieniveau bevindt, kunnen mensen individueel genomen wel al op dat niveau functioneren. Aangezien het in essentie om een persoonlijk bereikt trillingsniveau gaat dat doormiddel van het eigen ‘licht- of liefdesniveau’ bereikt gaat worden. We beïnvloeden het dus wel met elkaar, maar het blijft vooralsnog een individueel gebeuren.

Gevolgen.

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen maar over de cijfers, maar over de gevolgen van al de trillingsniveaus. Op fysiek niveau merkt iedereen wel al een tijdje dat het net lijkt alsof tegenwoordig alles sneller gaat. Wat inderdaad ook het geval is, vergeleken met bijvoorbeeld dertig jaar geleden gaat ook alles in onze samenleving sneller. Wat natuurlijk in belangrijke mate ook mede door de ‘automatisering, robotisering en de digitalisering’ van onze maatschappij veroorzaakt wordt. Wat in het verleden allemaal handmatig verricht moest worden, gebeurt nu allemaal doormiddel van geautomatiseerde processen met minder mankracht in aanzienlijk minder veel tijd. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden echter ook ons collectief bewustzijnsniveau, waardoor we op hogere trillingsniveaus komen te zitten. Trillingsniveaus die overigens ook in toenemende mate worden beïnvloedt door instromende kosmische energieën van Aquarius. Kosmische energieën met een aanzienlijk hogere ‘licht- of trillingsfrequentie’ dan dat we tot nu toe gewend waren. Deze trillingsverhoging beïnvloedt ook al onze emoties en gevoelens, want alle lagere aspecten die daarin niet corresponderen met de hogere trilling komen daardoor ongenadig naar boven. Deze lagere aspecten willen getransformeerd worden naar het Licht, wat men niet zomaar weg kan drukken. Het is een opschoningsproces want we zijn in wezen op weg naar meer ‘Liefde en Eenheidsbewustzijn’. Onze hersenen zullen in onze verstandelijke vermogens nieuwe mogelijkheden naar voren brengen, waardoor we open komen te staan voor een andere manier van denken. Nu gebruiken we gemiddeld genomen maar tien tot twintig procent van onze hersencapaciteit. Veel introspectieve eigenschappen zijn in ons brein nog lang niet nader tot ontwikkeling gekomen, terwijl deze eigenschappen van nature wel bij een ieder aanwezig zijn. We zullen daarom ook als een van de belangrijkste veranderingen, in contact gaan komen met ons Hogere Zelf. In plaats van God of de Hogere Macht buiten onszelf te zoeken zullen we de goddelijkheid meer binnen onszelf gaan ervaren. Door deze ‘uitlijning’ met onze Hogere Zelf zal er een wereld voor ons open gaan, waardoor er onder andere ook buitenzintuigelijke vermogens tot ontwikkeling gaan komen. Het afgescheiden denken van de 3e dimensie zal daardoor geleidelijk overgaan in een open ‘hart en eenheidsbewustzijnsdenken’, omdat men gaat ontdekken dat we met zijn allen daadwerkelijk Eén zijn.

Bewustzijnsraster.

De overgang naar de 4e dimensie heeft ook gevolgen voor kunstmatige materialen. Voor alles wat niet direct in de natuur voorkomt, zal uit elkaar gaan vallen en langzaam gaan verdwijnen. En dat geldt ook voor verschillende metaallegeringen, afhankelijk van het soort materiaal zal het verval snel of langzaam gaan. Men kent het proces van oxidatie, maar het gaat verder dan dat, uiteindelijk zal alles langzaam gaan verdwijnen. En dat alles langzaam aan zal verdwijnen, komt door het menselijk rasterwerk. Elk bestaande levensvorm op Aarde heeft een elektromagnetisch veld nodig om te kunnen bestaan. Een veld in de vorm van een ‘bewustzijnsraster’, dat in een geometrische vorm rond de Aarde heen ligt en van zichzelf weer uit vele rasters bestaat. Alle vier de natuurrijken inclusief de mens heeft zo’n bewustzijnsraster, waarbij elk raster zijn eigen geometrische vormen kent. Voor de mens bestaan er drie bewustzijnsrasters. Het eerste is het ‘Aboriginalraster’ dat de oorspronkelijke mens op Aarde vertegenwoordigt. Primitieve stammen in de oerwouden van Afrika, Brazilië of Azië vallen ook onder dit raster. Zodoende zijn er over de hele wereld verspreid nog enkele enclaves, die nog steeds functioneren op dit oorspronkelijke raster wat vooraf ging aan de moderne mens. Deze mensen hebben een ander bewustzijn en nemen de wereld op andere manieren waar dan de moderne mens, wat niet alleen in hun gewoonten en gebruiken tot uitdrukking komt, maar ook in het voedsel dat zij tot zich nemen. Hun lichaam vraagt om een andere vorm van ‘energie-inname’. Een vorm waar de moderne mens zich nooit in zou kunnen welbevinden. Het tweede bewustzijnsraster, dat van de moderne mens, is ruim 13000 jaar geleden ontstaan en betreft het ‘Polariteitsraster’. Dit betreft een raster dat onlosmakelijk verbonden is met onze bewustzijnsgroei en heeft veel met tegenstellingen te maken. Het houdt in dat we doorgaans over alles een oordeel en een mening hebben en veel zaken indelen in ‘goed, slecht en neutraal’. In dit bewustzijn is een ego in de geest gecreëerd, die sterk op het Zelf gericht is en op de mensen waarvan men houdt. Het Polariteitsbewustzijn is per definitie een bewustzijn van ‘afgescheidenheid’ en gaat in wezen tegen onze natuur in, want zij zijn een onderdeel van de Bron. De goddelijke Albron waar we via onze Hogere Zelf altijd mee verbonden zijn en blijven, al zijn we dat vergeten. Dit tweede raster creëert een werkelijkheid die we met zijn allen in stand houden. Als wij in deze werkelijkheid iets creëren in de materie, dan blijft het bestaan omdat het raster dit in stand houdt. Maar als dit raster instort, dan zullen alle voorwerpen die niet natuurlijk zijn en dus door het raster in stand werden gehouden, ook instorten. Wat natuurlijk nooit abrupt gebeurt maar altijd via de weg van geleidelijkheid.

Eenheidsbewustzijnsraster.

Het derde raster is het ‘Eenheidsbewustzijnsraster’, of te wel het kristalraster. Het bestond al voor de vorige ompoling (ca. 13000 jr. geleden), maar toen is door alle catastrofes die de Atlantische mens toen veroorzaakte, volledig vernield. Dat was allemaal niet de bedoeling en het zou volgens de voorspelling van destijds, eonen duren voor we dat raster weer terug zouden hebben. De mensheid zou weer van voren af aan hebben moeten beginnen, wat in zeker opzicht ook zo het geval is geweest. De mensheid moest van ver komen voordat we eenmaal het huidige beschavingsniveau konden bereiken. Zo ver, dat de wetenschap nog steeds niet wil geloven dat er ooit een hoogstaande beschaving als Atlantis is geweest. Maar er zijn toen drie opgestegen meesters geweest die tot de Nakals in Atlantis behoorden. Dat was de toenmalige priesterorde die vanuit de 4e dimensie de bevolking begeleidde. Deze drie meesters hebben toen met Goddelijke toestemming besloten, om op een kunstmatige wijze een nieuw raster te creëren. Deze meesters waren: Chequetet, Ra en Aragat. Chequetet is gedurende 523 jr. (men leefde toen langer) koning in Atlantis geweest. Vervolgens was hij in latere reïncarnaties Hermes Trismegistus in het oude Griekenland en daarna de Schriftgeleerde Toth in Egypte. De opbouw van het nieuwe ‘Eenheidsbewustzijnsraster’ werd gerealiseerd door de bouw van piramides, tempels, kerken en andere heilige gebouwen en structuren van alle religies. Ze liggen verspreid over de hele wereld. Het Eenheidsbewustzijnsraster werd destijds door de drie meesters in fijnstoffelijke toestand (etherisch) in relatief korte tijd gecreëerd, maar de uitvoering (verstoffelijking) zou daarna nog 13000 jr. in beslag nemen. Want het bewustzijnsraster moest nog langzaam in de 3e dimensie getrokken worden wat in fases plaatsvond en enorm veel tijd vergde. Het eerste gebouw dat de meesters creëerden was de Grote piramide in Gizeh, die nog in de nadagen van de Atlantische tijd gebouwd is. Maar de overige genoemde gebouwen die aan het raster ten grondslag liggen, werden voornamelijk de afgelopen 6400 jr. gebouwd en zijn bedoeld om samen met de Egyptische piramides ons op een kunstmatige wijze te helpen een hoger bewustzijn te verkrijgen. In totaal betreft het 83000 gebouwen die verspreid over de wereld samen het Eenheidsbewustzijnsraster vertegenwoordigen. Ze zijn allemaal op zeer nauwkeurige plaatsen op de wereld gebouwd. Men deed dit om de energiestromen te veranderen, waardoor een ander geometrisch veld rond de Aarde kon ontstaan, wat uiteindelijk het Eenheidsbewustzijnsraster vormt.

In een volgend deel zal op deze materie nog verder in worden gegaan.


Inspriratie: ‘De overgang naar de 4e dimensie’, door Sylvia de Court Onderwater; Literatuur 'Trillingsfrequentie' van Penney Peirce; En het Internet.

                                             

1 opmerking: