vrijdag 11 december 2015

De kracht van Aquarius.


De kracht van Aquarius.


Aquarius.

Zoals men wel weet betekent Aqua water. Esoterisch gezien betekent water echter ook ‘energie of kracht’. Maar dan in de zin van geestelijke kracht, de kracht van ‘stromend water of levenswater’. Een kracht van levenswater die uitgestort wordt over de mensheid. Zo kan men de kracht van Aquarius vergelijken met de ‘Christusenergie’. Een energie die indirect verbonden is aan de Christus, want Jezus maakte gebruik van deze energie. Hij werd: ‘De Christus’ door zijn onderdompeling bij zijn doop in de Jordaan en opende daarmee de poort naar de Christusenergie. Maar puur symbolisch gezien heeft water eveneens een reinigende factor. Het voorgaande wordt weggewassen en er komt iets nieuws voor in de plaats. Zo is het ook in onze tijd. Aquarius betekent een nieuwe instroom van energie en de oude tijdperken, vanaf de ondergang van Atlantis (11000 v. Chr.) tot aan de huidige tijd, worden als het ware energetisch ‘weggewassen’ door de kracht van Aquarius. Een energetische ‘instroom’, die de mensheid nu de kans geeft om zich geestelijk te kunnen reinigen. Om het karma van zowel het huidige leven als van alle voorgaande levens, van zich af te kunnen wassen. Levenskarma waarin men vaak verstrikt is geraakt en men in een versneld tempo van zich af zou kunnen wassen. Daarom komt het voor velen ook vaak voor dat het leven zo snel voorbij gaat, omdat het verleden wordt weggewassen.
Transformatie.

Door de kracht van Aquarius is het ook de bedoeling dat men in dit leven de zware karmische aspecten van zich afspoelt, of beter gezegd ‘transformeert’ zodat het Karma ‘Dharma’ wordt. En dat al wat moeilijk was en zwaar aanvoelde, ineens weer gebruikt kan worden. Zodat men weer meer gebruik kan maken van ‘kennis, inzicht en ervaring’. En men op de juiste wijze weer weet om te gaan met energieën als ‘teleurstelling en afwijzing’. Men leert door de transformatie meer het eigen ego kennen en men begrijpt meer waarom men handelt zoals men vaak handelt. De mens leert snel om het oude karma af te doen. Natuurlijk is de hele wereld in ontwikkeling en juist daarom is er een enorme instroom van zielen, die vanuit oude tijdperken juist nu incarneren. Incarneren om al wat karmisch was af te kunnen doen of in te kunnen lossen. En zo wordt de aarde voor korte tijd een heftig strijdtoneel. Niet omdat de Geestelijke Wereld dit zo graag wil, zeker niet, maar omdat de mens nu eenmaal het karma niet kan ontlopen. En juist Nu is geïncarneerd om het nu, in de huidige tijd af te kunnen doen. Juist nu het in de eindtijd van het voorbijgaande Vissentijdperk in een sneltreinvaart tot stand kan worden gebracht. De zielen nemen hun kansen waar, de keuzes liggen bij de mens: ‘hoe gaat men om met haat, wraak en met gevoelens?’ Hoe gaat men om met zich verongelijkt te voelen? Voor sommige mensen is de huidige tijd een soort proeftuin. Hun verantwoordelijkheid ligt bij hen zelf, hoe zij daarmee om willen gaan. Doch het is tegelijkertijd een kans om het leven te leren begrijpen, te doorgronden en zich er op de juiste manier bewust van te worden. En daarom is die instroom van Aquarius vanaf nu permanent op Aarde aanwezig en veroorzaakt het veranderingen en transformatie op alle mogelijk denkbare terreinen.
Ook vanuit andere sterrenstelsels.

Het is juist aan de instroom van Aquarius te danken dat de hele wereld nu in staat is te communiceren op allerlei lagen en niveaus, dat de media de hele wereld kan bereiken en ook omgekeerd, iedereen op aarde de media kan bereiken. De huidige tijd kenmerkt een totale wisselwerking in communicatie. Alles is de kracht van Aquarius, maar ook dat de mens meer open staat voor de Geestelijke Wereld en zich kan verbinden aan zijn of haar geestelijke opdracht. Ieder mens op aarde heeft namelijk een geestelijke opdracht, niemand is zomaar geïncarneerd. Er is altijd een bepaald doel en een reden waarom men is geïncarneerd. De mensen die in de huidige tijd op aarde zijn geïncarneerd, zijn zeer divers. Sommigen zijn jonge zielen, die nog weinig ervaring hebben met de aarde, alsook met hun emoties en gevoelens. Andere zielen komen van heel andere planeten en sterrenstelsels en komen naar de aarde om ‘licht en inzicht’ te brengen. Ze zien dat als een opgave om de planeet in dit zonnestelsel ‘kracht en licht’ te kunnen geven. Weer andere zielen zijn oude of zeer oude zielen, hebben al heel veel levens op aarde geleefd en komen nog maar voor een enkel karmisch aspect op aarde. Om nu nog dat kleine restje karma in te kunnen lossen en incarneren daarom maar voor een korte tijd. Soms maar voor een aantal jaren, lang genoeg om dat beetje karma van zich af te kunnen schudden. En zo zijn er verschillende redenen om te incarneren en zijn daarom ook de incarnatieprocessen op aarde zo verschillend en zijn de mensen zo verschillend. Zo verschillend dat ze elkaar soms maar moeilijk kunnen begrijpen. De één is nog afhankelijk van religie of van een leider in een één of andere politieke of religieuze stroming. Anderen grijpen zich vast aan schijnzekerheden als: ‘materie, geld en goederen’, weer anderen doorzien dit allemaal en hechten daar geen waarde aan. En weer anderen willen alles in hun greep en onder controle houden, uit angst zich in het leven niet staande te kunnen houden. Het zijn stuk voor stuk allemaal karmische aspecten die aan het leven ten grondslag liggen.
Atlantische kennis.

Alles betekent ‘groei, confrontatie en doorzicht’, doch het weten neemt toe en inzicht groeit, ook dat maakt de kracht van Aquarius mogelijk. Alles is onlosmakelijk verbonden met eerdere incarnaties, zijn mensen vaak onderling met elkaar verbonden vanuit eerdere incarnaties en maakt de instroom van Aquarius het vaak mogelijk dat er juist vanuit deze verbinding met elkaar samengewerkt kan worden. Ooit was Atlantis een enorm continent (minstens zo groot als de VS) met een hoog ontwikkeld volk, een continent dat net zo veel invloed op de toenmalige wereld had als dat nu ook gebeurt vanuit de Westerse wereld. Zo was Atlantis destijds ook verbonden met dat deel van de wereld van wat nu Azië is. Althans volkerenkundig gezien, omdat een deel van het Aziatische ras ooit zijn oorsprong vond in Atlantis en daardoor nog dicht bij de oude Atlantische kennis staat. Oude kennis die bijvoorbeeld nog terug te vinden is in de Chinese geneeskunde, de Chinese filosofieën en wetenschappelijke inzichten, waar later het Taoïsme uit voortkwam en nog later het Boeddhisme. Aloude kennis die zijn oorsprong vond in Atlantis. Aziatische rassen hebben dit nog sterk in zich, alsof zij in hun ‘fijnstoffelijke genetische materiaal’ deze kennis nog bewaren en van leven naar leven doorgeven. Inmiddels is ook China een wereldmacht aan het worden en bereikt hun kennis en filosofieën ook de rest van de wereld. Kennis gedragen en voortgestuwd door de kracht van Aquarius. Hetzelfde gebeurt ook met Rusland en zo zal uiteindelijk de machtsverhoudingen in de wereld gaan veranderen. Een machtsverhouding voortgestuwd door de kracht van Aquarius, dat uiteindelijk zal leiden naar een wereld met meer respect voor elkaar en met elkaar. Daarom zal de mensheid in de toekomst door de kracht van Aquarius ook gaan bestaan uit een soort ‘wereldbroederschap’. Een mensheid waarin alle rassen in de loop van het nieuwe tijdperk zal verbroederen en zal samensmelten, zodat er in feite één ras zal ontstaan Het ras der mensheid waarin alle rassen zullen samensmelten tot één en hetzelfde Wereldras. Overigens zijn uit het oude Atlantis ook de meeste huidige rassen voortgekomen. Sommige door zogenaamde slavenvolkeren, die gecreëerd werden in de beginperiode van Atlantis (Atlantis heeft drie lange tijdsperioden gekend, verdeeld over honderdduizenden jaren). In deze eerste periode werden de slavenvolken door ‘Gentechnologie’ gecreëerd onder invloed van buitenaardse beschavingen, die de ontwikkeling van de toenmalige mensheid op Aarde wilde stimuleren en in goede banen wilde leiden. Al deze rassen zijn nadien over de Aarde verspreid en smelten nu weer samen. Door genetische samensmelting ontstaat er een soort nieuw Wereldras, waarin de oude Atlantische energie in afkomst vermengd wordt met de nieuwe kracht van Aquarius. Zodat er een nieuw ras gevormd wordt.
Nieuwe energie.

Naarmate het Aquariustijdperk zijn intrede doet, worden de mensen steeds intuïtiever en zal men zien dat steeds meer mensen proberen te ontsnappen aan de zogenaamde pasklare oplossingen van degene die het beleid bepalen. Met als gevolg dat er steeds meer eigengereide groepen gaan ontstaan, eigengereide groepen mensen die hun eigen weg willen gaan en niet volgzaam mee willen lopen in de pasklare systemen, die door anderen zijn uitgedacht. De mens heeft een eigen ‘Vrije Wil’ en kan voor zichzelf kiezen, met anderen overleggen en zijn of haar gevoel of intuïtie volgen, zodat men zelf kan bepalen wat het beste is. Hoe mooi de systemen en organisaties ook kunnen zijn, die anderen hebben uitgedacht, niet iedereen zal in de nieuwe systemen willen en kunnen passen. En dat is juist wat de energie van Aquarius met zich mee brengt. Het voorbij gaande Vissentijdperk, het tijdperk van ‘leiders en volgelingen’ en van mensen die eindeloos trouw blijven aan hun leiders, dat tijdperk laten we definitief achter ons. Mensen voelen steeds meer dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dat niet altijd anderen voor hen kunnen beslissen. Men ziet steeds beter dat niet anderen verantwoordelijk kunnen zijn voor hoe men is en waarom mensen zijn zoals ze zijn. Uiteindelijk heeft alles een reden en heeft alles een grond, niets gebeurt zomaar. Steeds meer mensen zien dat in en handelen daarnaar. Dit alles is de energie van de nieuwe tijd, ofwel de energie van Aquarius. Weliswaar is het voor de gemiddelde mens nog niet helemaal duidelijk waar deze energie vandaan komt. Maar gezegd kan worden dat deze energie van geestelijke oorsprong is, of beter gezegd vanuit kosmische oorsprong. De kosmische oorsprong waar vanuit men leeft en existeert. En waar vanuit de energieën door het lichaam stromen. Tijdperken wisselen elkaar cyclisch af en elk tijdperk kent zijn eigen energie. De energie van het Aquariustijdperk vertegenwoordigt de geestelijke of kosmische energie en zal het nieuwe tijdperk geleidelijk ook meer naar een kosmisch niveau gaan voeren. Een meer geestelijk en spiritueel bestaan. De wetenschap komt geleidelijk aan steeds dichter bij de spiritualiteit en wat vroeger occult genoemd werd, wordt steeds meer gezien en erkend als krachten die vanuit de ‘Bron des Levens’ komen. De kosmische kracht, waarop ons zonnestelsel gefundeerd is en waardoor wij met zijn allen existeren. Een geestelijk of fysiek leven gaat altijd hand in hand en zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men zal steeds vaker gaan zien dat de mogelijkheden om kracht te putten uit de kosmos, een weg zal vinden om te inspireren. En door ‘kennis, wetenschap en spiritualiteit’ samen te voegen, zal er uiteindelijk een betere wereld gaan ontstaan. Men zal zien dat in de komende tijd, ruimschoots binnen een mensenleven, de medische wetenschap, psychologen, psychiaters, technische en spirituele kennis steeds dichter bij elkaar zullen komen. Hoewel men het nog verschillend benoemt, er andere namen aangeeft, blijkt dat de oeroude kennis, vanuit bijvoorbeeld China met zijn acupunctuur, helemaal niet haaks staat op de allernieuwste kennis over hoe energieën zich verhouden. En dat de mensheid al duizenden jaren geleden wist hoe zij gebruik kon maken van deze energieën.

 

Inspiratie:  Par Lanto. Eigen doorgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten