dinsdag 22 maart 2016

Laat u niet door angst leiden!


Laat u niet door angst leiden!.
Voorwoord.

Zoals het in het vorige artikel is gesteld, is de wereld in beroering. Ook vandaag 22 maart 2016, bewijst de aanslag in België dit ook weer. Telkens als men denkt: ‘de contrasten kunnen niet groter zijn, zijn ze toch nog steeds groter’. Indien men denkt: ‘de gruwelijkheden kunnen niet erger zijn, zijn ze toch steeds erger’. Het lijkt wel alsof er op aarde geen enkele plek is waar gruwelijkheden niet bestaan, maar dat is niet wat het lijkt. Weliswaar is de aarde een planeet, maar tegelijkertijd zou men kunnen spreken over het ‘ruimteschip’ aarde. Niet alleen de mensheid is in ontwikkeling, maar de aarde namelijk zelf ook. De aarde is onderweg in zijn ontwikkeling in verschillende dimensies, wat men ook een reis zou kunnen noemen. De aarde is een levend orgaan, een organisme en ontwikkelt zichzelf ook. Een ontwikkeling die echter niet los te zien is van de ontwikkeling van de mensheid. De mensheid heeft hier een grote invloed op. Ontwikkelt de mensheid zich evenwichtig, dan zal de aarde dat navenant ook doen. Omgekeerd reageert de aarde ook op ‘disharmonie, negativiteit en instabiliteit’ en zal dat in klimatologische omstandigheden tot uitdrukking brengen. Ook natuurrampen kunnen daar uiteindelijk het gevolg van zijn. En dan gaat het niet over specifieke plaatsen of naar aanleiding van incidentele gebeurtenissen, maar over grotere gebieden of regio’s waar al gedurende veel decennia of soms al levenspannes lang er van instabiliteit spraken kan zijn. De mensheid stelt zich voor dat zij in staat is de natuur te vernietigen, maar dat zal echter nooit gebeuren. Het zal nooit gebeuren dat de planeet door de mens vernietigd wordt of teniet wordt gedaan. Wel ernstig beschadigt, maar nooit vernietigd en de natuur zal zich op den duur altijd weer herstellen, hoe lang dat ook mag duren. Maar de mens kan zichzelf wel grotendeels vernietigen, nooit volledig aangezien er altijd groepen zijn die zullen overleven. Maar de aarde overleeft altijd. ‘Ruimteschip’ aarde kan eenvoudig weg niet door de mens vernietigd worden. De mens is in deze situatie altijd de zwakste partij en heeft zichzelf voor die tijd uitgeschakeld.
Van goede wil.

Doch wat er gebeurt in de wereld maakt dat de mensheid zich over het geheel genomen meer verbindt aan het goede, met de juiste intenties. Door de sterke tegenstellingen in de wereld ziet men ook duidelijker de voordelen. De voordelen van de verbindingen tussen grote groepen mensen onderling en de kansen waarin religies, volkeren, rassen en zelfs naties in elkaar op kunnen gaan of met elkaar samen kunnen leven. Men ziet dat alle goedwillenden, alle mensen van goede wil in alle rassen en alle naties en religies zich willen verbinden en als broeders zij aan zij willen staan. Schouder aan schouder over de hele wereld en als mensen van goede wil, een oproep doen tot verbroedering en van vrede onder alle volkeren. En als alle mensen van goede wil een kleur of een embleem zouden dragen, dan zou het over de gehele aarde zichtbaar zijn, hoeveel miljarden mensen echt van goede wil zouden zijn. In feite is het slechts een kleine minderheid en een handjevol mensen dat al het kwaad sticht en kwaadwillend is. In feite is er een grote groep meelopers, die in essentie niet zelf voelen, niet durven voelen of niet kunnen voelen van wat goed of niet goed is. Meelopers achter de zogenaamde sterkste aan, ofwel de agressor en in wezen nog in het voorbijgaande Vissentijdperk leven en achter de zogenaamde leiders aanlopen. Doch de mens van goede wil doet dat niet. De mens van goede wil is ook niet achter de kanonnen te vinden en nemen ook geen wapens op. Het is slechts een handjevol die het kwaad willen, die zich verongelijkt voelen, gekwetst voelen of zich laten leiden door leiders, die zij zelf niet eens kennen. Zogenaamde leiders die een één of andere ideologie propageren en mensen misbruiken. Velen denken zich te moeten verdedigen tegen de ander, maar men zal zien dat ook deze mensen, die achter zogenaamde agressors en leiders aanlopen ook hun bedenkingen hebben. Vaak dit ook niet willen, proberen de wapens neer te leggen en te vluchten. Velen komen terug, vanuit schaamte keren ze terug naar hun families en schamen zich voor hun daden en voor hun gedachten. Zij keren terug naar huis en weten dat zij op het verkeerde paard hadden gewed en de verkeerde keuzes hadden gemaakt.  Zo ervaren velen het. Er zijn tegenwoordig grote veranderingen op de wereld gaande voor wat de mensheid betreft. Doch als de mens van goede wil zich verbindt aan al datgene wat goed is, zal men zien dat overal ter wereld de mensheid opgeroepen wordt zich te verbroederen. Zich in broederschap wil verenigen, waardoor de mens van goede wil herkenbaar wordt en overal ter wereld vrede wenst.Zoek het licht in de wereld.

Zoals gezegd is er slechts een handjevol die het voor anderen bederven, die intimideren, manipuleren en de mens beperkt op allerlei fronten. Er zijn er niet veel, relatief gezien, maar bederven wel veel en daarom wordt het tijd dat de mens van goede wil zich verbindt en zich verenigt. Wat uiteindelijk ook moet gebeuren, want er is geen alternatief. De ‘balans’ in de mensheid zal weer teruggevonden moeten worden, eer er van gelijkheid en gelijkwaardigheid gesproken kan worden. Want daar gaat het om, om ‘gelijkheid en gelijkwaardigheid’. De uitgangspunten van de Franse Revolutie waren destijds ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. En wat toen gold, dat geldt nu nog en zal altijd blijven gelden. Broederschap en wat er met broederschap bedoeld wordt, is in betekenis veel groter dan een broederschap bij de Vrijmetselaars of van welke organisatie dan ook. Waarachtige broederschap overtreft vele malen een groep mensen, van welke omvang of organisatie het ook mag zijn. Waarachtige broederschap betreft alle natiën en alle rassen, die zij aan zij en schouder aan schouder staan over de gehele aarde. Verenigd in goede ‘wil, gelijkwaardigheid en broederschap’. Zo groot zal de broederschap der mensheid zijn, wanneer alle rassen in elkaar op zullen gaan en waarin het niet belangrijk meer zal zijn, of iemand licht of donker is of arm of rijk. Het gaat uiteindelijk om de mens zelf, de persoon zelf en niet meer om uiterlijkheden. Ieder mens is belangrijk in zijn wezen, in ‘Hoe de mens is en niet Wie de mens is’. Hoe de mens zich gedraagt, hoe zijn intenties zijn en hoe hij of zij vanuit het hart en het gevoel reageert. Dat is belangrijk voor de toekomst der mensheid en zo zal de mens zich ook moeten ontwikkelen. Al vaker is gezegd: ‘dat de tijd veel sneller gaat dan voorheen’. Veel sneller dan men zich voor kan stellen, want met een enorme vaart dendert de trein van de nieuwe tijd, ‘van het Aquarius tijdperk’ voort en is niet meer te stoppen. De krachten die opstaan om het tegen te houden doen er alles aan om het te bederven, maar dat is een verlopen race. De kracht van de vooruitgang is niet meer te stoppen. Het is niet meer een kracht van oorlog, strijd of van manipulatie in welke betekenis dan ook. Maar het is de kracht van ‘waarheid’, van wat puur, echt en oprecht is. En zo wordt de kracht van Aquarius uiteindelijk de kracht van de mensheid en van niets anders. Het wordt aan ons allen gegeven. Zodanig dat de kracht van Aquarius uit kan stralen in alle natiën en alle rassen en dat het evenwicht in de mensheid weer wordt hersteld.Hoop.

Geleidelijk wordt het steeds duidelijker dat de mens gereed is voor een grote sprong voorwaarts. Ondanks de vele spanningen en gevaren die nog steeds bestaan en die, zo schijnt het velen alleen maar toe lijken te nemen, beweegt de mensheid zich wel degelijk voorwaarts. Dit in overeenstemming met het Kosmisch Plan dat voor de mensheid is uitgestippeld en dat al zijn activiteiten bestuurt. De ‘Kosmische Magneet’ trekt alles aan naar een reeds voorbeschikte bestemming en de energieën van de magneet nemen in kracht alleen maar toe. Niets kan dit weerstaan, de mens moet de kracht en de weldaad van de Kosmos echter nog leren in te zien. Alles is in het licht van het komende Aquariustijdperk al vastgelegd. Zo zal de mens uiteindelijk op de juiste wijze groeien met een minimum aan lijden. Het Licht van de Kosmos beschijnt de mens als nooit te voren, inspireert hem om zijn leven te vereenvoudigen en zo de aansluiting met de Bron te hervinden, die hij helaas verloren heeft. Zou de mens deze woorden serieus in acht nemen, dan zou hij al spoedig een staat van 'Zijn' binnengaan, die voor de mens in zijn lange reis naar ‘volmaaktheid’ in alle opzichten nieuw is. De tijd van de oude werkwijze is bijna voorbij en het oude denken en handelen, dat mensen zoveel leed gebracht heeft nadert langzaam zijn einde. De lange worsteling van de mens om de structuren te bouwen, die zijn rechtmatige doeleinden zullen dienen, is nagenoeg voorbij. De vereiste vormen voor de toekomst worden al vaag aangevoeld en zullen over niet al te lange tijd als een openbaring in het denken van de mens binnendringen. Velen zijn nog bevreesd voor de vele veranderingen die in het licht van de Komende Tijd zullen verschijnen, maar laat hen zorgvuldig kijken naar wat er gaande is en zij zullen de meest begenadigde exponenten van verandering aanschouwen. Momenteel is er in de wereld een groep wijze mensen, die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus, die dicht bij de mens staat en als kerkvorst op een unieke wijze het ideaal van zijn volk in overeenstemming met zijn leer tot uitdrukking tracht te brengen. Ook de Dalai Lama speelt een krachtige rol namens het volk dat hij vertegenwoordigt. Nooit eerder zijn een groep van begenadigde vertegenwoordigers tegelijk samengebracht, om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat. En dat veel mensen maar kort hoeven te wachten om de vervulling van hun dromen tot werkelijkheid zien worden. De bewustwordingsprocessen nemen in de mensheid, ondanks alle leed dat zich manifesteert gestaag toe. Met enorme snelheid en kracht ontwikkelt de aarde zich tot een planeet, waarin het licht zo sterk uitstraalt, dat de omwenteling naar de Nieuwe Tijd in feite geruisloos voorbij gaat. Juist door de velen van goede wil die hun licht uit willen stralen, verspreidt het licht zich razendsnel. Velen hebben inmiddels begrepen, dat indien men de aarde en de mensheid wil veranderen, men uiteindelijk toch bij zichzelf moet beginnen. De mens die dit ook duidelijk wil en zich hierop instelt, straalt dit ook uit. Deze mensen laten zich niet leiden door angst, staan los van angst, relativeren en zijn in staat angst te sturen. Zoals al eens eerder is gezegd: ‘laat de mens zich niet verbinden aan angst, hoe duister de wereld af en toe ook lijkt te zijn, het licht zal altijd overwinnen’! Dit om de eenvoudige reden, dat licht ten grondslag ligt aan het wezen van de mens en nimmer gedoofd kan worden.


Bron: Par Lanto, EG. Share NL, Benjamin Creme. Blog, Hugo de Vries 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten