donderdag 5 april 2012

De Broeders uit de Ruimte 3

Het Roswell-incicent
Op 4 juli 1947 voltrok zich destijds een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de mensheid. Het betrof de vermoedelijke neerstorting van een UFO bij Roswell in New Mexico, Verenigde staten. De berging van het toestel met de omgekomen bemanning geschiedde door de Amerikaanse luchtmacht. Getuigen uit militaire kring beweerde destijds dat er in de nacht van de vierde juli een onbekend vliegtuig was waargenomen, dat plotseling ten noorden van Roswell van de radarschermen verdween. Omdat het toestel vanaf drie verschillende punten was waargenomen, viel eenvoudig vast te stellen waar het toestel neergestort moest zijn. Toen militairen op de bewuste plek aankwamen, waren daar al een aantal burgers aanwezig. Onder bedreiging met geweld werden de aanwezigen tot geheimhouding verplicht. Een getuige Steve Mc Kenzie verklaarde, dat de militairen een vreemd vliegtuigwrak zonder vleugels aantroffen. Hij bevestigde dat hijzelf vier kleine, niet geheel menselijke, onbehaarde humanoïde lichamen heeft gezien. Twee van deze dode wezens zouden zich buiten het wrak hebben bevonden, de anderen in het wrak. Later hoorde Mc Kenzie van collega’s die bij de berging betrokken waren geweest, dat er nog een vijfde wezen in het binnenste van het wrak was gevonden. De wrakstukken en de dode wezens werden onder de strengste geheimhouding naar de luchtmachtbasis Roswell overgebracht. Op dat moment wist nog niemand dat het vliegende voorwerp ook onderdelen boven het weiland van ene Mc Brazel was kwijtgeraakt, voordat het een eind verder neerstortte. Majoor Marcel en zijn collega, CIC agent Cavitt, werden kennelijk pas na de melding van Mc Brazel van de andere vondst op de hoogte gesteld.

Generaal Arthur E. Exon was in juli 1947, als luitenant op Wright Field bij Dayton, Ohio gestationeerd geweest, toen er wrakstukken vanuit Roswell naar Ohio werden overgevlogen. In een interview uit 1990 verklaarde hij dat er materiaalproeven werden uitgevoerd: er werden destijds chemische tests, breek-, druk- en buigproeven gedaan . Al het materiaal werd naar ons laboratorium overgebracht en uitgebreid onderzocht. In 1992 bevestigde Generaal Thomas DuBose, dat hijzelf een telefoontje vanuit Washington kreeg om de zaak strikt geheim te houden. Ruim driehonderd getuigen die direct of indirect bij de berging betrokken waren geweest, zijn naderhand opgespoord en voor de camera geïnterviewd. Velen kenden elkaar niet, maar hun verhalen stemden in grote lijnen allemaal met elkaar overeen. Belangrijke bewijsstukken van het incident betroffen onder meer dagboeken van piloten, waarin de geheime vluchten met de wrakstukken en de dode lichamen, die naar verschillende luchtmachtbases werden vervoerd, zijn opgetekend. Nadien werd er vermoedelijk om politiek redenen, van alles aangedaan om dit incident geheim te houden en werden er door autoriteiten valse verklaringen afgegeven om de zaak zoveel mogelijk in de doofpot te stoppen. Tot op heden zijn er helaas nog geen algemeen toegankelijke documenten beschikbaar, die de authenticiteit van de gebeurtenissen met concrete bewijzen staven. Maar activiteiten binnen de Amerikaanse overheid en verklaringen van personen, die toen in de schijnwerpers van de publiciteit stonden, wijzen er op dat zich in Roswell weldegelijk iets zeer belangrijks heeft voorgedaan.

Het Roswell incident en de vele UFO verschijnselen nadien, hebben er mogelijkerwijze wel toe geleid  dat ten tijde van de ‘Koude Oorlog’ in de Nevadawoestijn ten noorden van Las Vegas, de topgeheime militaire basis van de Amerikaanse Luchtmacht ‘Area 51’ werd opgericht. Gefinancierd uit fondsen die buiten het congres omgaan, zijn daar inmiddels zeer geavanceerde gevechts- en spionagevliegtuigen ontwikkeld. Daarenboven zijn er aanwijzingen dat op deze basis ook de wrakstukken van vliegende schotels voor onderzoek zijn opgeslagen en zijn bewaard.

UFO’s
Sinds het Roswell-incident is voor onverklaarbare vliegende lichtobjecten de term UFO (Unknown Flying Object) bedacht en wordt het verschijnsel wereldwijd met deze term aangeduid. Zoals al eerder gesteld is het UFO verschijnsel niet iets van deze tijd. Ook de Bijbel verwijst naar passages waar mogelijk over dit verschijnsel wordt gesproken. Treffend is de passage uit Jesaja 60 : 8, ‘wie zijn dezen die als een wolk komen aangevlogen als duiven naar hun til?’. Maar ook in Centraal-Azië waar Ufo’s, schepen van ‘Shambhala’ worden genoemd, zijn zij al duizenden jaren bekend. In veel Oosterse overleveringen staat, dat in de toekomst UFO ’s een belangrijke rol in de wereld zullen spelen en een nieuw tijdperk van vrede en groei in zullen luiden. UFO ’s worden in verscheidene hindoe geschriften vermeld.  Met name wordt In het hindoe geschrift ‘Mahabhrata’ Ufo’s omschreven als ‘cirkelvormige luchtschepen, die zich voortbewegen met de snelheid van de wind en een melodieus geluid maken’. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen cilinder- en schotelvormige luchtschepen.

Sinds mensenheugenis
Sinds ‘mensenheugenis’ zijn er verhalen bekend over het verschijnen van mysterieuze lichtvoorwerpen aan het firmament. De oudste signalen over UFO ’s betreffen echter grottekeningen. In verschillende delen van de wereld zijn er grottekeningen gevonden die afbeeldingen van UFO-achtige schijven laten zien. Volgens bepaalde antropologen vermelden rotstekeningen mogelijkerwijs het etherische lichtvoertuig of ‘lichtlichaam’ van de sjamaan (mystieke priester met magische krachten). In dit ‘omhulsel’ kan de Geest van de sjamaan dan veilig naar andere dimensies, planeten en andere zonnestelsels reizen. Sommige Siberische sjamanen spreken over verschillende niveaus van ontmoetingen en contacten met andere bewustzijnsvormen, waaronder die met ‘Sterrenvolkeren’. De overleveringen van het ‘vliegende witte paard’ van de sjamanen symboliseren namelijk het vermogen om naar de ‘bovenwereld’ te kunnen reizen en het universum te doorkruisen. Iemand die in deze manier van reizen is ingewijd wordt in oude Sanskrietgeschriften een ‘avatar’ genoemd, wat betekent: ‘hij die van verre komt, neerdalend op een wit paard’. Het ‘witte paard’ is een symbool dat erop duidt dat de ‘avatars’ net als de sjamanen hun eigen ‘lichtlichaam’ hadden ontwikkeld. De indianen van Midden-Amerika noemden hun lichtlichaam de ‘gevederde slang’, de Tibetanen het ‘regenbooglichaam’ en de Egyptenaren de ‘merkaba’. De Joodse kabbalistische mystici stelden in hun leer, de realisatie van de ‘zegewagen van God of merkavah’, als het belangrijkste geestelijke doel in hun leven. Zij probeerden deze ‘zegewagen’ met behulp van sjamanistische trancetechnieken te bereiken en verzeilden dan soms in andere ‘regionen en sferen’ van bewustzijn. Maar of men het verschijnsel van ‘onbekende vliegende voorwerpen’ nu afdoet als een ‘lichtlichaam’ dat men via trancetechnieken kan bereiken, waardoor men ‘uitgetreden’ het universum kan doorkruisen, het feit doet zich voor dat UFO ’s al tijdperken lang zich aan de mensheid manifesteren en op die manier de gemoederen bezig houden.

Sommige verschijnselen, als zij werkelijk waar zouden zijn, zouden namelijk ons bekende wetenschappelijke wereldbeeld totaal kunnen veranderen. Het feit dat sommige onderwerpen ons vreemd of bizar toeschijnen, betekent niet dat we ze daarom maar moeten negeren. Juist onze huidige technologische ontwikkeling, waarin onmogelijkheden toch mogelijk zijn gebleken, maakt dat wij deze verschijnselen zeer serieus moeten nemen en nader dienen te onderzoeken.

Buitenaardse hypothese
Omdat inmiddels wel gebleken is dat UFO ’s ruimte en tijd kunnen manipuleren, kunnen we ze niet vergelijken met gewone ruimtevaartuigen, die aan de driedimensionale ruimte en de beperkingen van de lichtsnelheid gebonden zijn.  Ruimte- en tijdmanipulatie kunnen zeer wel uit een hogere dimensie afkomstig zijn. Veel wetenschappers weten inmiddels niet zo zeker meer, dat de wereld een vierdimensionaal ruimte- tijd continuüm is, zoals Einstein destijds stelde. Een technologisch hoogontwikkelde buitenaardse beschaving zou natuurlijk de levensruimte van een minder geavanceerde samenleving elders volledig kunnen beheersen. Veel wetenschappers die zich uitvoerig in het UFO verschijnsel hebben verdiept, zijn echter van mening dat de buitenaardse hypothese te simpel is om alle dimensies van het fenomeen te kunnen verklaren. Als we naar andere mogelijkheden zoeken, zullen we ons eerst tot de ‘kwantummechanica’ moeten wenden.

De kwantummechanica
Zoals eerder gesteld bestaat alles in ons Universum uit ‘energie ’en is alles in ‘trilling’. Volgens de Kwantummechanica zou ook materie ‘energie’ van een bepaalde trillingsfrequentie kunnen zijn. In het atomaire stelsel bestaan atomen uit een nucleus (kern), waarin zich protonen en neutronen bevinden. Elektronen draaien om deze nucleus heen. Wanneer de genoemde nucleus verder onderzocht wordt, komt men tot de ontdekking dat de kleinere deeltjes van het atoom uit nog kleinere deeltjes, die ‘quarks’ heten zijn opgebouwd en dat deze quarks in feite geen deeltjes in de natuurkundige betekenis van het woord zijn, maar hoofdzakelijk ‘energie’ vertegenwoordigt. Weet men nog kleinere deeltjes te ontdekken dan de ‘quarks’, dan komt men in de ‘antimaterie’ terecht en bevindt men zich in het niet ‘waarneembare’ ofwel de wereld van de ‘metafysica’. Mogelijk dat de ontdekking van het Higgsdeeltje in het Zwitserse CERN, in de nabije toekomst daar een antwoord op zou kunnen geven.

Kwantumtoestand
Nu doet in de kwantummechanica het interessante feit zich voor dat de kleinere deeltjes van het atoom niet precies de definieerbare posities en snelheden vertegenwoordigen die verondersteld wordt, maar nemen zij een toestand aan die een combinatie van positie en snelheid vormt. Deze toestand wordt ‘kwantumtoestand’ genoemd. Volgens deze stelling is de nauwkeurigheid waarmee plaats en bewegingssnelheid bekend kunnen zijn, beperkt door het ‘onzekerheidsprincipe’. Hoe nauwkeuriger de plaats bekend is, des te groter de onzekerheid in snelheid en omgekeerd. Maar men gaat nog verder. Het ‘onzekerheidsprincipe’ is niet zo zeer een beperking aan wat meetbaar is, maar meer een eigenschap van systemen. Volgens de kwantummechanica gedragen de kleinere deeltjes in een bepaald opzicht zich als ‘golven’ en hebben ze dus niet exact een bepaalde plaats en snelheid. Net zoals een golf op het water niet op één plaats is en ook geen uniforme bewegingstoestand vertegenwoordigt, zo schiet ook bij de deeltjes en andere (microscopische) systemen de beschrijving met posities en snelheden tekort. De kwantummechanica pretendeert dus geen bepaalde uitkomst van een waarneming, maar een reeks mogelijke uitkomsten. Deze tak van wetenschap introduceert dus een element van onvoorspelbaarheid of toeval in de wetenschap. Het bijzondere van de kwantummechanica is dat zij ons daarom een ander beeld van de werkelijkheid laat zien.

Volgens de kwantummechanica draagt een bepaald object niet één enkel scenario, maar meerdere scenario’s in zich die in principe mogelijk zijn. In de meest gevallen heft de waarschijnlijkheid van één bepaald scenario de waarschijnlijkheid van een ander op. In enkele gevallen versterken de waarschijnlijkheden van sommige scenario’s elkaar. Daarna beschouwt men een van deze versterkte scenario’s als die van het object. De vraag is echter, of een levend wezen of een object twee of meer toestanden tegelijkertijd in zich kan dragen. Een mogelijk antwoord op die vraag zou de theorie van de meervoudige realiteiten van Everett en Wheeler uit 1957 kunnen zijn. Volgens deze theorie zou het universum bij iedere kwantum theoretische mogelijkheid zich kunnen splijten en een reeks parallelle universa kunnen vormen. Vooraanstaande natuurkundigen waaronder Stephen Hawking, John Wheeler en Michael Lockwood nemen deze gedachten bijzonder serieus en onderkennen de mogelijkheid voor het bestaan van meervoudige realiteiten.

Meervoudige realiteiten
Als men de kwantumtheorie verder ‘doortrekt’, zouden de UFO ’s niet noodzakelijk uit een ver verwijderd zonnestelsel hoeven te komen, maar zijn ze misschien afkomstig uit een parallelle wereld. Speculaties over zo’n parallel universum komen voort uit de hierboven beschreven kwantumtheorie. Dit zou betekenen dat er behalve ons eigen universum oneindig veel andere universa zouden kunnen bestaan, die causaal van het onze gescheiden zijn. Deze andere realiteiten bevinden zich dus niet in ons universum, maar in een wereld die als het ware ‘onzichtbaar’ naast ons ligt. Volgens deze theorie splitst zich regelmatig een  aantal andere universa van het onze af, om alle mogelijke kwantumstadia van een ‘deeltje’ te kunnen aannemen. Zo ontstaan er talloze universa die veel op het onze zouden kunnen lijken. Een mens die in staat zou zijn om zo’n parallel universum te bezoeken, zou bijna geen verschil zien met onze eigen wereld. En deze universa, die maar een fractie van het onze verschilt, kunnen worden bewoond door wezens die sterk op ons lijken. Andere werelden, die zich al langere tijd van de onze hebben afgescheiden, zouden natuurlijk grotere verschillen kunnen vertonen. Als deze wezens uit zo’n parallel universum, of misschien wel van een parallelle aarde afkomstig zijn, hoeven zij geen grotere afstanden door het heelal af te leggen en kunnen zij genetisch met ons verwant zijn. Zij hebben alleen een mogelijkheid gevonden om ‘ruimte en tijd’ te overbruggen, zodat zij zich in onze wereld kunnen manifesteren. Dat gebeurt dan wellicht met behulp van UFO ’s, die verschillende kwantumtoestanden manipuleren en daarmee een andere fysieke graad vertegenwoordigen, zoals reeds gesteld in het vorige verslag van nummer 2. 

De theorie van de meervoudige realiteiten zou ook kunnen verklaren waarom UFO ’s maar zo een korte tijd zichtbaar zijn, waarom UFO bemanningen plotseling in afgesloten ruimtes kunnen opduiken, zichzelf en anderen schijnbaar door vaste materie kunnen verplaatsen en voor ons onzichtbaar zijn.

UFO verschijnselen
Door het toegenomen aantal UFO meldingen van de laatste jaren kan de realiteit van de ‘onbekende vliegende objecten’ niet meer worden ontkend. De bizarre vliegmanoeuvres van dit soort objecten, de verscheidenheid aan vormen en hun typische op de zwaartekracht betrekking hebbende bijverschijnselen, wijzen erop dat dit soort vliegende objecten vermoedelijk door intelligente wezens worden bestuurd die ons mogelijk eeuwen of wellicht millennia in ontwikkeling vooruit kunnen zijn. *) Tegenstanders en sceptici maken graag gebruik om het hele UFO verschijnsel als een verzinsel te verwerpen. Maar als het slechts psychologische of meteorologische fenomenen  zouden zijn, zoals sommigen beweren, dan zouden we ons toch zorgen moeten maken over de betrouwbaarheid van de honderden ultramoderne en geavanceerde radarinstallaties die er wereldwijd opgesteld staan. Bovendien kunnen de ontelbare foto’s, video’s en filmbeelden die er inmiddels bij de media circuleren, niet meer naar het rijk der fabelen worden verwezen. En of de duizenden tot in de details overeenstemmende getuigenverklaringen van onafhankelijke personen, eveneens als verzinsels afgedaan kunnen worden, is een vraag die ieder voor zich maar moet beantwoorden.

*)  Overigens vertegenwoordigt de 'kwantummechanica' een van de weinig wetenschappelijke richtingen, die het mogelijke bestaan van 'Geestelijke Werelden' op strikt wetenschappelijke gronden kan rechtvaardigen en kan motiveren. Daarmee wordt niet gepretendeerd dat UFO 's uitsluitend vanuit Geestelijke Werelden afkomstig moeten zijn, maar wel dat zij vanuit een 'parallel universum' onze driedimensionale bestaanswerkelijkheid weten binnen te dringen.Inspiratie: UFO's bestaan gewoon, Coen Vermeeren; Kwantumfysica; Het internet.Geen opmerkingen:

Een reactie posten