zaterdag 5 september 2015

De Wereldleraar Deel 2


De wereldleraar  Deel 2Wat voorafging.

De Wereldleraar.

In elke nieuwe tijd ontvangt de mensheid nieuwe leringen voor een toepasselijke reactie op de energieën van die periode. Onder cyclische wetmatigheid komt aan het begin of het einde van elk tijdperk een leraar naar voren in de wereld, ofwel een Wereldleraar die de mensheid zal leiden naar een betere beschaving. Historisch kennen we deze Wereldleraren bij naam als: ‘Hercules, Hermes, Rama, Mithras, Vyasa, Confucius, Zarathustra, Krishna, Shankaracarya, de Boeddha, de Christus en Mohammed. Ook dit tijdperk krijgt zijn eigen leraar, die nu al in de wereld is en gereed staat om Zichzelf openlijk bekend te maken. Deze leraren komen allemaal uit hetzelfde geestelijke centrum van de planeet, ofwel de esoterische of Geestelijke Hiërarchie van de wereld. De oudere leden van deze Geestelijke Hiërarchie zijn mensen zoals wij, maar die ons voorgegaan zijn in de evolutie. Die zichzelf hebben vervolmaakt en hun energieën en hun ideeën vormen de stimulans achter onze eigen ontwikkeling. Zij zijn bij hun discipelen bekend als de ‘Meesters van Wijsheid en de Heren van Mededogen’. Gedurende talloze duizenden jaren hebben zij zich, meestal vanuit hogere dimensionale niveaus, zich opgehouden in de afgelegen berg- en woestijnstreken van de wereld. Vanuit hun verblijfplaatsen hebben zij duizenden jaren lang goedgunstig toegezien op de evolutie van de mensheid. Onze evolutie, vanaf de vroeg ‘dierlijke mens’ tot aan ons huidige punt van ontwikkeling, verloopt doormiddel van uitbreiding van bewustzijn. Deze groei van bewustzijn wordt tot stand gebracht onder leiding en door stimulans van de ‘Meesters van Wijsheid’. Veel van het werk van de Meesters wordt uitgevoerd door hun discipelen, zowel mannen als vrouwen in de wereld. Alle religies verwachten de komst van een leraar. Christenen verwachten de terugkeer van de Christus, moslims wachten op de Imam Mahdi of de Messias, afhankelijk van hun denominatie. Hindoes verwachten de terugkeer van Krishna en de joden de Messias. Zo ook verwachten de boeddhisten Maitreya Boeddha. Nu keert de Wereldleraar terug voor alle groepen, religieus of niet. De Wereldleraar zoals Gautema Boeddha en de Bijbelse Paulus ook al voorspelden, is gelijk aan de Engelen en aan mensen. De Wereldleraar en vele ‘Meesters van Wijsheid’ met hem, hebben duizenden jaren in de Himalaya geleefd in afwachting van het kosmische tijdstip, waarop zij in de wereld terug kunnen keren. De tijd is nu niet ver weg meer dat zij zich volledig bekend zullen maken.

Overwinnen van de angst voor verandering.

Velen wachten op de lang verwachte Wereldleraar in de groeiende overtuiging, dat Hij de problemen op kan lossen die velen zo onontwarbaar vinden. Zij voelen aan dat zij op Zijn oordeel en ervaring kunnen vertrouwen. Dat is ook absoluut waar en kan niet worden betwist. Hij is waarachtig een wijs raadsman en de mensen kunnen ook in het volste vertrouwen naar Zijn raad gaan luisteren. Maar de Geestelijke Wet beperkt de mate waarin de verwachte Wereldleraar zich kan mengen in menselijke aangelegenheden. De mens zou moeten weten dat de Geestelijke Wet het gebruik van dwang verbiedt, de ‘Vrije Wil’ van de mens mag per definitie niet geschonden worden. Zodoende moet de mens de besluiten voor verandering zelf nemen. De Leraar zegt zelf: ‘Ik ben slechts de Architect van het Plan. De mens zelf is de bereidwillige bouwer van de ‘Tempel van Waarheid’. Wanneer de mensen Hem zien, zal de Wereldleraar de weg van ‘Vrede en Liefde’ onderwijzen. Alleen door toepassing van ‘Rechtvaardigheid en Samendelen’ zullen die gekend worden. In deze eenvoudige bewoordingen, geeft Hij de oplossing voor het dilemma waar de mensheid nu voor staat. De mens ervaart nu dagelijks dat de huidige structuren aan het afbrokkelen zijn. Men begrijpt blijkbaar niet volledig dat misdaad ‘te midden van overvloed’ welig kan tieren en voor iedereen een gevaar kan vormen. Men begrijpt blijkbaar ook niet dat ‘te midden van overvloed’, niet alle mensen gelukkig kunnen zijn. Daardoor ziet men kennelijk niet dat ‘Angst’ de mensheid blijft beheersen en velen geen hoop meer kunnen hebben. Juist behoedzaamheid en ‘Angst voor Verandering’, hinderen de werkelijkheidszin van degenen die het beleid bepalen en blijft men worstelen met versleten en afbrokkelende systemen en structuren. De werkelijke en dringende problemen ontgaan de mens blijkbaar en drijft hen dichter naar de afgrond. Angst doordringt elke handeling en gedachte van de mens, dit alleen al maakt verandering zo moeilijk en meer dan noodzakelijk. De Wereldleraar zo zal men zien, zal verandering adviseren, maar het verlangen ernaar toe zal vanuit de mens zelf moeten komen. Zo zal de mens de snelheid en de strekking van de ‘Transformatie’ zelf moeten bepalen en zal uiteindelijk alles volgens de Geestelijke Wet zijn beloop moeten hebben.

Angst.

Ieder van ons heeft in zijn of haar reactie op het leven een reeks beperkingen ingebouwd, die samen Angst vormen. Angst is zo diep geworteld geraakt in het onderbewustzijn, dat we ons zelf blijkbaar niet kunnen veranderen, zelfs niet wanneer we er bewust naar kijken. We kunnen rationaliseren, zien dat het er is, we kunnen het mechanisme ervan analyseren. Maar toch als we eerlijk zijn, zien we dat de angst hoe dan ook blijft bestaan. We leren ook dat we ons zelf in een voortdurende concurrentiestrijd moeten vergelijken met de ander en met alles en iedereen. Met alles in iedere situatie die we tegenkomen. We wonen niet alleen naast onze buren, maar voelen ons ook vaak minder dan de buren of soms ook beter dan de buren. En dat geldt ook voor onze naaste in het algemeen. Voortdurend worden we in een situatie van wedijver geplaatst en is vaak wedijver en de druk van de omgeving, de oorsprong van de Angst die ons beheerst. Zo komt ook veel Angst voort uit de angst voor de dood, bang dat onze identiteit vernietigd zal worden. Dat jaagt velen schrik aan. Konden we onze identiteit maar ervaren als een onsterfelijk Wezen, dat niet kan sterven of kan worden vernietigd. Dan zou onze angst voor de dood verdwijnen. Zouden we ons ook nog bewust zijn dat we na de zogenaamde dood een nieuw leven binnentreden, waarin het gevoel van onze identiteit alleszins levend is. Een leven waar in nog hogere, tot dan toe onvermoede aspecten van ons Wezen wachten op herkenning, dan zou onze houding tegenover de dood voor goed veranderen. Alleen Leven bestaat. Dood is slechts de naam voor een ander niveau van ervaring van het leven, doorlopend en ononderbroken behalve dan in het beperkte bewustzijn van de mens. De tijd komt waarin de ervaring die we de dood noemen, de tussenliggende periode en de terugkeer in de uiterlijke fysieke wereld, volledig bewust door de mens zullen worden herinnerd. Dan zal de mens de angst voor de dood verliezen en de oogst van kennis en gelukzaligheid binnenhalen vanaf de innerlijke niveaus. In volledig bewustzijn van zijn ware identiteit als een Zoon of Dochter van God en onafgescheiden van de Bron.
 
 

Prioriteiten.

De mensheid leeft in Angst, maar als er Angst is, is er geen Liefde. Dat zijn tegenpolen: ‘Waar Liefde is, is geen angst en waar angst is, is er geen Liefde’. Liefde is de natuurlijke gegeven toestand, de aard van de Goddelijkheid van het zonnestelsel waarin wij leven. Toen Christus destijds zei: ‘God is Liefde’, bedoelde hij dat mede op deze manier. Er zijn ook andere zonnestelsels, die een andere aard hebben en waar er andere opvattingen zijn. Maar die van ons is Liefde. Het is onze aard en wanneer we de Ziel worden, ofwel wanneer de Ziel en de persoonlijkheid met elkaar versmelten (wat op een bepaald moment in het evolutieproces plaatsvindt), zijn we in staat om de Liefdesaard van de Ziel volledig tot uitdrukking te brengen. Maar wat zijn de prioriteiten van de Wereldleraar voor het wegnemen van de Angst die er alom heerst en het vestigen van vrede? Dat zijn: ‘De invoering van het systeem van samendelen; het wegnemen van schuld en angst; het zuiveren van de harten en het denken van de mensen; het onderrichten van de mens in de wetten van ‘Leven en Liefde’; een introductie in de mysteriën van het leven; de verfraaiing van onze steden; het verwijderen van hindernissen voor het reizen en voor de uitwisseling tussen de volkeren onderling; alsook het scheppen van een reservoir van kennis dat voor iedereen toegankelijk is’. Dit allemaal is geen eenvoudige taak, wat duidelijk mogen zijn. Aloude gewoonten van verdeeldheid en ‘afgescheidenheid’ zijn diepgeworteld in de mens, terwijl angst en bijgeloof miljoenen mensen in de ban houden. Maar nooit eerder in de geschiedenis van de wereld zal er nu een Wereldleraar verschijnen, die beter toegerust zal zijn voor Zijn taak. Hij zal komen om te strijden tegen onwetendheid en angst, verdeeldheid en gebrek. Zijn wapens zijn ‘Geestelijk inzicht, Kennis en Liefde’. Zijn blinkende wapenuitrusting is de Waarheid Zelf.
 
 
 

Nieuwe wereld.

De Wereldleraar zal met zijn komst de Angst die de mensheid blijft beheersen, aan gaan pakken en de mens terzijde staan om met dit veelkoppige monster af te rekenen. Hij zal hun tonen dat zij voor het bouwen van de nieuwe ‘Rechtvaardiger Wereld’ niets te vrezen hebben, niets anders dan de vrees voor hen zelf. Wellicht twijfelen velen momenteel of dat wel volbracht kan worden, maar de Wereldleraar weet dat miljarden mensen verlangen naar de veranderingen die Hij bepleit. Naar de wereld die Hem voor ogen staat. Zij wachten slechts op Zijn woorden, Zijn stem en Zijn oproep tot een Rechtvaardiger Wereld. Naar het bouwen van die nieuwe wereld zullen de verwachtingen uitgaan van mannen en vrouwen overal op de wereld. Het eeuwenoude verlangen naar vrede en rechtvaardigheid zal dan eindelijk in vervulling kunnen gaan. Deze verlangens en gedachten dalen nu reeds af en vervullen steeds vaker de harten en het denken van de mensen. De wereld is daarom als nooit tevoren, gereed voor de komst van de ‘Wereldleraar’ en zal niets deze gedenkwaardige gebeurtenis nog tegenhouden. Over niet al te lange tijd zal Hij zich openlijk onder ons gaan begeven.

 

Inspiratie: ‘Maitreya, de leer van Benjamin Creme’.

 


 

 

                

Geen opmerkingen:

Een reactie posten