maandag 7 september 2015

Het Vluchtelingenprobleem


Het vluchtelingenprobleem.
 
 
Actueel.

Naar schatting tienduizend migranten zullen vanuit Oostenrijk naar Duitsland komen, denken de autoriteiten.  Angela Merkel denkt dat ongeveer de helft van de 800.000 vluchtelingen die dit jaar Duitsland bereiken, daadwerkelijk mag blijven. De families van die mensen zullen vervolgens ook naar Duitsland komen. De wereld ziet Duitsland als een land van hoop, wat niet altijd zo is geweest. De economie staat er in dat land goed voor, er is behoefte aan banen en men kan relatief gemakkelijk een verblijfstatus krijgen. In München, in het zuiden van Duitsland, zijn intussen al bussen met honderden migranten aangekomen. Het gaat om mensen die vrijdag eerst te voet en later met de bus, vanuit Hongarije naar de grens met Oostenrijk waren vertrokken. Eerder bereikte een trein met vierhonderd migranten het Oostenrijkse Salzburg. De vreemdelingen hadden daar best asiel aan kunnen vragen, maar dat wilde nagenoeg niemand. Duitsland is het land waar zij allen naar toe willen, na de woorden van bondskanselier Angela Merkel, dat Syrische vluchtelingen welkom zijn in haar land en dat Duitsland de toestroom aankan. De laatste ontwikkelingen komen na een nachtelijk, gezamenlijk besluit van Oostenrijk, Duitsland en Hongarije. In het laatstgenoemde land werd de chaos door de flinke toestroom van migranten steeds groter, bij opvangkampen en rond het Keleti-treinstation in Boedapest. Oostenrijk zette het licht vannacht d.d. 4 september 2015, op groen en bood de migranten de mogelijkheid massaal de grens over te steken. Zij die al aan het lopen waren, werden opgepikt door bussen, die beschikbaar werden gesteld door de Hongaarse autoriteiten. Anderen werden van Keleti naar de grens gebracht.
 
 
Een normaal leven.

Onderwijs, vrijheid, vrede, werk, of te wel een normaal leven, dat is wat de meeste vluchtelingen naar zij zeggen willen. Op de vraag waarom ze dood, uitbuiting, verlies van familie, onvoorstelbaar lijden en ontberingen wilden riskeren, antwoorden zij: ‘er was geen andere optie’. Vervolging, armoede en oorlog zijn de voornaamste drijfveren. Geen veiligheid, geen vrede, geen werk en geen hoop op een toekomst ligt aan hun besluit ten grondslag. Niets vat zo treffend samen wat er mis is met onze wereld, als het vluchtelingen probleem. Het is een tragisch symbool van ons falen, ‘op mondiaal, nationaal en op lokaal niveau’. Verdronken vluchtelingen op de Middellandse Zee, omgekomen vluchtelingen in vrachtauto’s, slachtoffers van mensensmokkelaars, het zijn allemaal slachtoffers van de onmenselijke omstandigheden in hun thuisland. Ze zijn migranten, allemaal onderweg naar een voor hun onzekere toekomst. Aan deze migratiegolf komt voorlopig nog geen einde. Waar moeten we zoeken naar oplossingen? Regeringen en leiders lijken niet de juiste vragen te stellen en meer aan symptoombestrijding te doen, dan de oorzaken adequaat aan te pakken. Ieder land houdt er een eigen aanpak op na, sommige landen nemen meer op hun schouders dan redelijk voor hen is. Andere landen vermijden het om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zoals vaker met grote internationale problemen vereist deze crisis een adequaat antwoord en ook een eensgezinde internationale oplossing voor de lange termijn. Maar bovenal een verandering in mentaliteit en prioriteiten. We moeten vooruitzien naar een rechtvaardige mondiale samenleving die voorziet in de behoeften van al haar burgers. Om de nood te ledigen zou het vooralsnog een oplossing zijn om zo veel mogelijk, de grenzen open te stellen en vrijheid van beweging toe te staan, wat in wezen een grondrecht van de mens is. Op het ogenblik vangen veel lokale gemeenschappen de vluchtelingen op waar regeringen te kort schieten. Geconfronteerd met groeiende aantallen migranten die hun kusten bereiken, is de reactie van veel lokale gemeenschappen om hulp te bieden. Veel landen doen wat mogelijk is, terwijl sommige landen ervoor kiezen om vluchtelingen als ‘illegaal’ te beschouwen, als rechtvaardiging voor hun terughoudendheid bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. De uitdaging waar vluchtelingen ons nu mee confronteren, is niet beperkt tot Europa en wat nu volgt is wellicht een te eenvoudige voorstelling van de feiten (ongetwijfeld zijn er oneindig veel factoren die een rol spelen) maar: ‘de Westerse Wereld heeft deels bijgedragen aan de drijfveer om te migreren’. Oorlogen, direct of indirect en de wapenhandel hebben stromen vluchtelingen gecreëerd. De internationale gemeenschap is er tot nu toe niet in geslaagd om in een evenredige herverdeling van de hulpbronnen van de wereld te voorzien. Wat tot gevolg heeft dat miljoenen mensen in hun eigen land niet de beschikking hebben over basisbehoeften en fundamentele rechten. Zoals bijna alle vluchtelingen zeggen: ‘Als ik in mijn eigen land kon blijven, zou ik dat doen’.
 
 

Rapport vluchtelingencrisis.

In juni 2015 bracht Amnesty International haar rapport: ‘De mondiale vluchtelingencrisis, een samenzwering van verwaarlozing’ uit. In antwoord op de wereldwijde toenemende vluchtelingencrisis. Het rapport stelt: ‘In 2013 kwam het aantal gedwongen ontheemden voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog boven de 50 miljoen mensen, zowel in de landen zelf als daarbuiten’. Ontheemden door natuurrampen meegerekend. Sindsdien zijn er over de hele wereld nog eens miljoenen ontheemd als gevolg van conflicten en crises. Meer dan de helft van de bevolking van Syrië is ontheemd. Circa vier miljoen vrouwen, mannen en kinderen zijn het land ontvlucht. En daarmee is het een van de grootste vluchtelingencrises in de geschiedenis van de wereld. De grote meerderheid (95 %) leeft in de buurlanden van Syrië. Eén op de vijf mensen in Libanon is nu een Syrische vluchteling, terwijl dat land relatief arm is en veel problemen kent. Ondanks de enorme instroom van vluchtelingen hebben de gastlanden nauwelijks internationale steun van enige betekenis gekregen. Er zijn naar schatting ook 3 miljoen vluchtelingen in Afrika ten zuiden van de Sahara, inclusief honderdduizenden die conflicten en vervolging in Zuid Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek, Nigeria en Burundi ontvluchten. Van deze situatie wordt grotendeels geen verslag gedaan en de humanitaire oproepen van de VN blijven ernstig onder gefinancierd, evenals de Syrische situatie aldus het rapport. In de migranten crisis rond de Middellandse Zee (de meerderheid van de migranten zijn Syriërs) zijn vanaf januari tot eind maart jl. al 1885 mensen verdronken. Dit tegenover de 425 geregistreerde doden in dezelfde periode in 2014. Veel van deze toename wordt toegeschreven aan de beslissing van Italië en de EU om de marine-operatie ‘Mare Nostrum’ te vervangen door een veel beperktere EU-operatie. Het rapport stelt ook: ‘In zowel Europa als Zuidoost-Azië zijn mensensmokkelaars en mensenhandelaren er terecht van beschuldigd, dat zij de dood van duizenden mensen op hun geweten hebben’. Het effectief bestrijden van de criminelen die wanhopige mensen uitzuigen is van cruciaal belang. Maar het ontheft overheden niet van hun verantwoordelijkheid om vluchtelingen te beschermen. De mondiale vluchtelingencrisis kan door overheden die de aandacht van hun eigen falen willen afleiden, niet weggezet worden als een kwestie van alleen handelaren en smokkelaars. Amnesty International roept op tot een mondiaal respons op wat ‘een van de bepalende uitdagingen van de 21 ste eeuw’ is geworden. En concludeert dat een nieuwe visie nodig is waar de volgende acht cruciale toezeggingen deel van uitmaken:

1        het houden van een internationale top over de mondiale vluchtelingencrisis, gericht op internationale verantwoordelijkheid en het delen van de lasten;

2        ratificatie van de VN vluchtelingenconventie;

3        het garanderen van de fundamentele rechten van de mens en toegang tot voorzieningen voor vluchtelingen;

4        een absolute verplichting om eerst levens te redden voordat immigratiepolitiek wordt toegepast;

5        bestrijding van mensenhandel en bescherming van en hulp aan slachtoffers van mensenhandel;

6        verstrekking van alle benodigdheden voor hervestiging zoals die zijn vastgesteld door de UNCHR, die schat dat voor de komende vijf jaar elk jaar 300.000 plaatsen nodig zijn;

7        bestrijding van xenofobie, zodat regeringen niet impliceren of direct beweren dat asielzoekers en migranten de schuld zijn van de economische en sociale problemen;

8        oprichting van een mondiaal vluchtelingenfonds dat aan alle humanitaire oproepen voor vluchtelingencrises kan voldoen en ook adequate financiële ondersteuning kan verstrekken aan landen die grote aantallen vluchtelingen opvangen;

Dat mensenhandel op wereldschaal plaatsvindt, is een van de schandelijkste misdaden ter wereld. Naar schatting zitten meer dan 2,5 miljoen mensen in de val van hedendaagse slavernij. Slachtoffers worden verhandeld voor gedwongen arbeid, huishoudelijke slavernij, seksuele uitbuiting, om te bedelen of voor de verwijdering voor hun organen. Een rapport dat in 2012 door het VN ‘Agentschap voor Drugs en Misdaad (UNODC)’ werd gepubliceerd, is gebaseerd op gegevens van 132 landen. Dit rapport ‘Mondiale Handel in Personen’, laat zien dat vrouwen de meerderheid vormen van de gevonden verhandelde personen en 55 tot 60 procent uitmaken van de slachtoffers, die over de hele wereld zijn ontdekt. Slachtoffers uit Oost-Azië zijn in meer dan 60 landen gevonden. West- en Midden Europa blijven de hoofdbestemming voor mensenhandelaren vanuit het breedste verspreidingsgebied van oorsprongslanden. De handel in het verwijderen van organen is in 16 landen ontdekt. Tragisch genoeg maakten tussen 2007 en 2010 kinderen 27 procent van alle slachtoffers van mensen handel uit. Een toename van 7 procent sinds 2003. Van alle verhandelde kinderen is tweederde meisjes. Terwijl handel voor seksuele uitbuiting meer voorkomt in Europa en Amerika, onderscheppen landen in Azië en Afrika in het algemeen meer gevallen van handel voor gedwongen arbeid.
 
 

Velen komen om.

Volgend de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), deden in 2014 bijna 170.000 migranten vanuit Libië wanhopige pogingen om over zee Italië te bereiken. Van hen waren meer dan 13000 kinderen die alleen reisden, van wie meer dan 3000 vluchtelingen uit Eritrea. Smokkelaars lokken kinderen door hen vrij vervoer uit de vluchtelingenkampen aan de Eritrese grens aan te bieden. Na een gruwelijke reis dwars door de woestijn naar Libië persen de smokkelaars hun verarmde ouders af voor losgeld. Van januari tot juni 2015 is het aantal migranten dat op de Middellandse Zee gered werden meer dan 100.000. In 2003 nam de VN het ‘Protocol tot Voorkoming, Onderdrukking en Bestraffing van Mensenhandel’, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen aan. Het Protocol stimuleert samenwerking tussen landen om deze transnationale misdaad te bestrijden en de slachtoffers te helpen beschermen. Echter, de veroordelingsgraad is te verwaarlozen gezien de enorme schaal waarop mensenhandel plaatsvindt. Tussen 2007 en 2010 hebben slechts 16 procent van de landen die verslag doen, geen enkele veroordeling voor mensenhandel gerapporteerd. Op nationaal niveau moeten landen het Protocol toepassen en integreren in hun binnenlandse wetten. Dit in een gezamenlijke inspanning om het lage veroordelingsaantal aan te pakken. Daardoor zijn er jaarlijks wat verbeteringen in het aantal landen met specifieke wetgeving, maar uiteindelijk nog te weinig. De Werelddag tegen Handel in Personen streeft ernaar het bewustzijn van deze misdaad, dat zo vaak onder ‘de Pet’ wordt gehouden, te vergroten. De bestrijding van mensenhandel zou niet alleen als de verantwoordelijkheid van autoriteiten gezien moeten worden. Maar ook op het niveau van gewone burgers kan iedereen helpen deze misdaad aan te pakken. Het is essentieel alert te blijven op alle zorgen, zoals mogelijke onderdrukking van de slachtoffers en geen goederen en diensten te kopen, die direct of indirect verband kunnen houden met gedwongen arbeid of andere vormen van uitbuitingspraktijken.

 

Bron Share Nederland; UNODC. org; The New York Times.

    

         

                        

Geen opmerkingen:

Een reactie posten