dinsdag 2 juli 2013

Wat houdt Antahkarana precies in?

Antahkarana komt uit het Sanskriet. 'Antar en karana' betekent respectievelijk 'innerlijk en zintuig'. Antahkarana is een vorm van 'zelfrealisatie'.

Door de Antahkarana ontstaat er éénlijnigheid tussen het lager en het hogere bewustzijn.

Het proces van 'zelfrealisatie'.
Antahkarna betreft expliciet een methode van 'zelfrealisatie', waarbij men doormiddel van een bepaalde methode van mediteren het geestelijke 'pad van verlichting' betreedt en tot innelijke 'verlichting' probeert te komen. Het is een methode waardoor men spiritueel kan groeien en tot 'heelwording' en geestelijke ontwikkeling kan komen. Door de methode van Antahkarana 'stapsgewijs' te volgen, creëert men successievelijk een zestal energetische verbindingen (draden) tussen het lagere en het hogere bewustzijn. Vervolgens ontstaat er een vorm van éénlijnigheid waardoor er uiteindelijk een rechtstreekse verbinding met de 'monade' (het hogere Zelf) wordt gecreëerd. Aldoende betreedt men het geestelijke 'pad van verlichting' en doorloopt men vanzelf de verschillende stadia van 'geestelijke inwijdingen''.

Geestelijke inwijdingen.
Bij een 'inwijding' gaat het om een geleidelijke uitbreiding van het bewustzijn en een geleidelijke gewaarwording van de ‘geestelijke’ werkelijkheid. Een werkelijkheid die achter onze fysieke uitdrukkingsvorm in de stoffelijke wereld ligt. Het inwijdingsproces zelf is een proces waarbij men over vele levens heen stapsgewijs éénlijnigheid bereikt, tussen zowel de fysieke als de geestelijke aspecten van het menselijk wezen. Daarbij gaat het om het geleidelijk aan ‘Meester’ worden over zichzelf en het verkrijgen van ‘bewustzijn’ op al de gebieden, die betrekking hebben op het stapsgewijze proces van inwijding. Het proces van inwijding kent een zevental 'stappen' of graden, die te verdelen zijn over vijf ‘planetaire en twee kosmische graden’ van inwijding. Inherent aan het proces van inwijding ligt hier tevens de 'bouw' van de Antahkarana aan ten grondslag. Doorgaans is het leven zelf het terrein waar het proces van ‘inwijding’ zich manifesteert. Doch indien men bereid is om de inspanningen te getroosten en de offers te brengen waar het proces van inwijding uiteindelijk om vraagt, kan door actief aan de 'bouw' van de Antahkarana te gaan werken het proces van inwijding worden bespoedigd. Hetgeen dan tevens gevolgen heeft voor de ‘stralenstructuur’ van de persoon in kwestie, aangezien ‘kosmische stralen’ onlosmakelijk met inwijdingsgraden verbonden zijn.

De Antahkarana.
Antahkarana komt uit het Sanskriet en is samengesteld uit de woorden ‘antar en karana’, wat respectievelijk ‘innerlijk en zintuig’ betekent. Antahkarana is zoals gesteld een vorm van ‘zelfrealisatie’, waarbij er energetische verbindingen tussen het lager bewustzijn, de ziel en het hogere bewustzijn wordt opgebouwd. Ofwel een proces waarin energetische verbindingen tot stand worden gebracht tussen de ‘Monade’ en de persoonlijkheid, waardoor er een ‘brug’ wordt gevormd tussen de wereld van het hoger ‘geestelijke’ bewustzijn en die van het dagelijks leven op het stoffelijk gebied.
Dit met het doel tot ‘verlichting’ van de persoonlijkheid te kunnen komen. In feite betekent dit tevens het ‘pad van terugkeer’ naar de 'bron' van het leven zelf. De natuurlijke drang tot vervolmaking van het eigen wezen behelst namelijk, dat de ‘ziel’ de tweestrijdigheid van de menselijke aard (geest en stof), op den duur tot harmonie en eenheid probeert te brengen. Door herhaaldelijke incarnaties bereikt het proces van evolutie geleidelijk aan dit doel, totdat de hoedanigheid en uitstraling van de ‘stof’ overeenkomt met die van de geest.

Bewustzijn.
Wanneer ‘geest en stof’ samenkomen ontstaat er tevens ‘bewustzijn’. Nu vertegenwoordigt de Antahkarana boven alles het menselijk bewustzijn, voortkomend uit de wisselwerking tussen ‘leven- en stof, wat in ‘bewustzijn’ nader tot uitdrukking komt. Daarom gaat het in de evolutie tevens ook om de evolutie van het bewustzijn. Het ‘bewustzijn’ vormt uiteindelijk de basis van onze gewaarwording in de stoffelijke wereld waarin wij leven en hoe wij als mens deze wereld vorm kunnen geven.

De geestelijke- en de menselijke triade.
De evolutie van het menselijk ras verloopt in geestelijke zin van de ‘monade’ (het hogere zelf en tevens het hogere bewustzijn) naar de ‘ziel’ en van de ziel naar de fysieke persoonlijkheid. Deze evolutie dient op het ‘pad van terugkeer naar de bron', uiteindelijk in omgekeerde volgorde te worden herhaald. In geestelijke zin bestaat het menselijk wezen uit twee ‘oorzakelijke’ grootheden, de ‘geestelijke triade en de menselijke triade’. De ‘monade’ die de geestelijke triade vormt, bestaat kortgezegd uit het ‘wilsaspect, het wijsheidsaspect en het intelligentieaspect’. Het wilsaspect vertegenwoordigt in dit verband de ‘wil of doel’ van de incarnatie, het wijsheidsaspect de intuïtie of innerlijke kennis en het intelligentieaspect het ‘hoger’ denkvermogen. Uit de wisselwerking van deze drie geestelijke aspecten ontstaat in belangrijke mate de motivatie voor het leven. De menselijke triade bestaat daarentegen uit het 'etherische-, astrale- en mentale aspect', ofwel uit het fysieke lichaam (menselijke persoonlijkheid), het astrale lichaam (ziel) en de geest. Om bij het ‘werk’ aan de Antahkarana het ‘pad van terugkeer’ te kunnen betreden, dient men uiteindelijk door een proces van éénwording te gaan. Vanuit de menselijke persoonlijkheid eerst naar de ziel, dan de geest en daarna via de drie aspecten van de geestelijke triade tenslotte naar de monade.

Doel.
Het uiteindelijke doel van de Antahkarana is, dat er via een meditatief ‘stappenplan’ energetische verbindingen tussen de menselijke- en de geestelijke triade tot stand worden gebracht, waardoor er éénlijnigheid tussen de monade en de persoonlijkheid wordt geschapen. Daarbij spelen het ‘hoofd, het hart, de keel en de milt’ een cruciale rol in het realiseren van deze energetische verbindingen. Het proces waardoor de ‘weg’ terug wordt afgelegd, dient in verschillende bewustzijnstoestanden, inherent aan de zeven inwijdingsgraden te worden opgebouwd. In feite moet de mens op het ‘pad van terugkeer’ zelf bewerkstelligen van wat de evolutie in haar ontwikkeling tot op heden heeft voortgebracht. De mens dient bij de ‘bouw’ van de Antahkarana nu zelf te scheppen, zowel in de wereld van het ‘bewustzijn’ als in het leven zelf.

Energetische verbindingen.
Conform het zevenvoudige 'pad' van zelfrealisatie, zijn er zes 'draden' die over en weer de energetische verbindingen tot stand moeten brengen tussen de 'geestelijke- en de menselijke triade'. Daarbij zijn er vanuit de 'geestelijke' triade drie belangrijke 'draden' of verbindingen die naar de menselijke triade reiken. Deze draden zijn het ‘Zilveren’ koord of levensdraad, de draad van de Antahkarana of ‘bewustzijnsdraad’ en de ‘Scheppende’ draad ofwel de draad van creativiteit. De bewustzijnsdraad betreft de kennis vanuit het verleden en de scheppende draad betreft de huidige kennis. Samen vormen de bewustzijnsdraad en de scheppende draad de Antahkarana op het ‘pad van terugkeer’. Het ‘Zilveren’ koord is op een hechte wijze met de andere twee draden verbonden. Het Zilveren koord komt rechtstreeks van de monade en is fysiek in het hart ‘verankerd’. De bewustzijnsdraad komt van de ziel en is in het hoofd ‘verankerd’. Wanneer het Zilveren koord en de bewustzijnsdraad van de Antahkarana gezamenlijk de verbinding met de ziel creëren, wordt ook de Scheppingsdraad gevormd. Eenmaal sterk genoeg en voldoende ontwikkeld, wordt de Scheppingsdraad in de keel ‘verankerd’. Vervolgens zijn het hoofd, het hart en de keel gezamenlijk de centra waar de energie van de ziel binnenstroomt, wat tot een steeds grotere creativiteit van de persoon in kwestie leidt. Daarna zendt de ziel op haar beurt een tweevoudige draad uit, die verankerd wordt in het hoofd en het hart van de 'menselijke' triade. Waarna de menselijke persoonlijkheid samen met de ziel tot activiteit gewekt, een laatste draad of energetische verbinding projecteert naar de monade.

Het ‘bouwen’ van de Antahkarana.
Zoals gezegd wordt bij de ‘bouw’ van de Antahkarana energetische verbindingen tot stand gebracht tussen de ‘monade en de menselijke persoonlijkheid’. Dit proces verloopt
in meditatieve zin volgens een bepaald 'stappenplan', waarbij de volgende thema's volgens een ingewikkelde methode van mediteren opeenvolgend behandeld worden. Deze thema's zijn: ‘het te stellen doel, het visualiseren, het projecteren, het aan- en oproepen, het stabiliseren en de opstanding’. Door de ‘bouw’ van de Antahkarana doorloopt men zoals eerder gesteld, de menselijke inwijdingsgraden, waarover al eerder uitvoerig geschreven is. Wanneer men alle stadia volbracht heeft, heeft men zichzelf ‘gerealiseerd’ en is men een opgestane geestelijke ‘Meester’. Om het ‘pad’ met succes te kunnen volbrengen heeft men in essentie ‘het juiste karakter nodig, dient men volstrekt onzelfzuchtig te zijn en dient men over sterke geestelijke aspiraties te beschikken’. Hetgeen volledige toewijding en een intense mentale inspanning vraagt.

De meditatie techniek van de Antahkarana vraagt volledige toewijding en intense mentale inspanning.

Door de meditatie methode voor de 'bouw' van de Antahkarana doorloopt men vanzelf de menselijke inwijdingsgraden. Wanneer men alle 'stappen' heeft volbracht, heeft men zichzelf 'gerealiseerd'. Numerologisch vertegenwoordigt de Antahkarana het getal 777, hetgeen de 'drie-eenheid' betreft. Als basis geldt hiervoor het getal zeven, dat ook wel het goddelijke getal wordt genoemd en in alle heilige geschriften als zodanig naar voren komt. In een volgende beschrijving over de Antahkarana zal op dit getal nader worden ingegaan.Inspiratie: De stralen en de inwijdingen, Alice A. Bailey. Maitreya's Missie, Benjamin Creme. Het Internet.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten