maandag 31 maart 2014

Hoe is het leven op een Galactisch Ruimteschip? Deel 2


Betreft de ‘Neptunus’, het belangrijkste ‘moederschip’ van de Sterrenvloot.

     
                  

  

Persoonlijke ervaring.

Zomer 2011 waren mijn vrouw en ik op vakantie in Noorbeek (Limburg), toen wij op een avond tijdens een wandeling, geconfronteerd werden met zeer bijzondere verschijnselen in de lucht. Het was een ietwat ‘zwoele’ zomeravond met een heldere lucht en hier en daar wat verspreid hangende wolken. De zon stond op het punt om langzaam aan onder te gaan, toen het ons opeens opviel dat de lucht in het ‘Oosten’, dus tegenover de lucht van de ondergaande zon in het Westen, plotseling sterk veranderde.  De lucht in het Oosten kleurde in korte tijd ‘pastelkleurig’, waarvan alle kleuren van de regenboog in veel plastelkleurige tinten, als één groot harmonisch geheel over een groot deel van het firmament nader tot uitdrukking werd gebracht. Foto linksboven geeft deze situatie enigszins weer, maar in Noorbeek kleurde een groot deel van de hemel in dergelijke kleuren, waarvan het ‘kleurenpalet’ nog iets meer kleuren liet zien. Vervolgens viel het ons op dat de kleurenpracht geleidelijk aan veranderde en er een vorm van een enorme UFO ging ontstaan. Iets in de richting van Foto rechtsboven, maar dan nog iets groter in het totale kleurenspectrum, dat nog steeds aan de hemel zichtbaar was. Daarna vervaagde na een paar minuten het ‘pastelkleurige’ firmament en dreven er wat wolken naar elkaar toe. Nog een korte tijd later ontstond plotseling uit de samengevoegde wolkenformatie een bepaalde vorm. Een vorm die zich geleidelijk aan scherper begon af te tekenen en zich langzaamaan tot één grote UFO vormde. Een UFO- achtige vorm die zich zeer duidelijk aftekende tegen het heldere firmament en zich precies liet zien op de manier zoals foto linksonder dat tot uitdrukking brengt. Maar dan een UFO waar de ‘koepel’ op de UFO ook nog zichtbaar was. De ‘wolk’ die zich als UFO manifesteerde was buitengewoon groot, ongeveer een kilometer in doorsnede en bevond zich op ca. 5 km afstand van ons. Niet lang daarna vervaagde de UFO zich en tekende zich opnieuw een vorm af, dit keer kreeg de wolkenformatie duidelijk de vorm van een ‘Steelpannetje’. Precies de vorm die in de Sterrenkunde het sterrenbeeld ‘de Grote Beer’ tot uitdrukking brengt. Foto rechtsonder geeft hier een indruk van, waarbij de wolk die wij zagen precies de ligging en grootte had die Foto rechtsonder laat zien. Dat was voor ons de bevestiging dat wij de UFO manifestatie en de betekenis ervan goed geïnterpreteerd hadden en dat zij precies zoals wij dachten, vanuit de kosmos afkomstig waren. Vervolgens ging de wolkenformatie uiteen en werd de hemel weer gewoon zoals die was zonder al deze manifestaties. De zon was inmiddels bijna onder en de kleuren van de ondergaande zon tekende zich toen ook uitsluitend af aan de zijde van de ondergaande zon en niet meer in de tegenovergestelde richting. Zelf had ik tijdens de hele manifestatie, die ruim een kwartier duurde, de indruk dat ik op een hoger ‘bewustzijnsniveau’ direct contact met hen had gehad en ook met hen gecommuniceerd had. Zij veranderde ook telkens van figuratie op de momenten, waarvan ik verwachtte dat zij van vorm zouden veranderen. Bovendien als ik in gedachte ‘uitzond’, dat de manifestatie iets duidelijker moest dan gebeurde dat ook op die momenten. De manifestatie van het Steelpannetje ervoer ik na het gebeuren mede als een vriendelijke ‘afscheidsgroet’. Toen wij naderhand thuiskwamen van vakantie manifesteerde zich in huis verscheidene ‘fenomenen’, die ik persoonlijk direct in verband bracht met de UFO manifestatie in Noorbeek.


Auteur: Hugo de Vries
             

Vervolg van het verhaal over Neptunus.

Veranderingen door de energie van Aquarius.

Er werd op een gegeven moment aan Ashira gevraagd of de gemiddelde Galactische mens mogelijk onze toekomstige ‘zelven’ zullen zijn.  Zeker werd er geantwoord, jullie vertegenwoordigen tenslotte zelf ook de Galactische mens. Maar wat hoofdzakelijk jullie moleculaire structuur doet veranderen, is zoals jullie wel weten de energie van het Aquariustijdperk ofwel de energie van de ‘Nieuwe Tijd’. Jullie moleculaire structuur gaat geleidelijk over naar een meer ‘kristallijne’ structuur, waardoor jullie ‘trillingsgetal en energiefrequentie’ veranderd. De interdimensionale verschuiving van de Aarde en haar bewoners draagt bij aan de verschuiving in het eetpatroon van de mens. Specifiek in de Westerse wereld is het eetpatroon meer een dagelijkse gewoonte dan dat het altijd noodzakelijk is voor overleving. Het geloofsysteem dat men dagelijks altijd dezelfde hoeveelheid voedsel denkt nodig te hebben voor overleving is niet juist. Doordat het moleculaire systeem van de mens verandert, wordt de mens bij wijze van spreken telkens wat ‘lichter en transparanter’, waardoor de hoeveelheid voedsel die men dagelijks nodig heeft geleidelijk aan naar beneden bijgesteld kan worden. Met andere woorden het eetpatroon zal in de toekomst aanmerkelijk gaan veranderen. Bij ons op de Neptunus heeft eten meer met het ‘sociale en gemeenschappelijke’ aspect te maken dan dat het voor ons strikt noodzakelijk is. Wij zijn hooggeëvolueerde ‘lichtwezens’, zoals jullie primair ook lichtwezens zijn, waardoor wij onszelf hoofdzakelijk door ‘licht en lichtenergie’ kunnen  voeden en ons energetisch kunnen ‘regeneren’ zoals dat al eerder uitgelegd is.  Zodoende heeft eten voor ons een andere betekenis. Maar in onze restaurants kan wel alle soorten voedsel bereid en verkregen worden. Ofschoon wij geen dieren eten, dus vlees zou bij ons kunstmatig als replica gemanifesteerd worden. Met andere woorden, het zou een moleculaire reconstructie zijn. Het zou er hetzelfde uitzien, proeven en voelen maar het zou geen vlees van een levend dier bevatten. Wij hebben wel dieren aanboord, zoals wij ook parken aan boord hebben waar deze dieren leven. Deze parken moet men niet al te groot voorstellen, maar wel landschappelijk aangelegde parken waar mens en dier met elkaar om kunnen gaan en met elkaar kunnen ‘communiceren’. Wij communiceren overigens anders met dieren dan dat jullie dat doen, bij ons is dat duidelijker, begripsvoller en op de manier dat wij over en weer informatie naar elkaar uit kunnen wisselen. Maar wij kennen geen ‘wilde dieren’ zoals jullie die kennen. Alles gebeurt bij ons vreedzaam, zeer liefdevol en in absolute harmonie met elkaar. Wij kennen geen gedomesticeerde of wilde dieren zoals dat bij jullie het geval is. De differentiatie tussen de dieren bij ons is ook anders dan dat dat op aarde het geval is. Wat de landschappelijke ‘aankleding’ van ons ruimteschip betreft, komt dat zoveel mogelijk natuurlijk en gevarieerd over, maar wij kennen uiteraard geen ‘bergen’ daar is de inpandige ruimte niet naar. Maar wij hebben wel, wat jullie zouden ervaren als ‘holografische’ bergen. Dat zijn ‘holografische’ vormen waar wij fysiek op de top van een berg zouden kunnen zijn, of zelfs in het water op de bodem van de oceaan kunnen vertoeven, maar het blijft holografisch ofschoon het als ‘echt’ beleefd zou kunnen worden. Dit doet denken aan wat bij jullie bekend staat als het ‘Holodek’ van Star Trek, hetgeen niet veel bezijden de waarheid is. Het programma voor het ‘Holodek’ in deze film is door ons namelijk geїnspireerd, om jullie technologische ontwikkelingen op aarde in die richting wat te laten bewegen, waardoor jullie daar in de toekomst onder bepaalde omstandigheden voordeel aan zouden kunnen hebben. Veel technologische ontwikkelingen worden zowel door ons als door wat jullie noemen, de ‘Geestelijke Wereld’ geїnspireerd. Omdat jullie tijd op aarde daar inmiddels ‘rijp’ voor is. Daardoor hebben jullie in de laatst eeuw ook zo’n technologische vooruitgang doorgemaakt, veel van jullie technologie is van ‘hogerhand’ geїnspireerd geweest.

Voortplanting.   

Op de vraag of zij ook zichzelf voortplanten vertelde Ashira, dat zij dat ook zeker deden. Er zijn kinderen aan boord en er worden ook kinderen ‘geboren’, maar niet op de wijze zoals dat op aarde gebeurd. Ofschoon zij overeenkomstig de ons bekende menselijke verschijningsvorm geschapen zijn, geschiedt de voortplanting niet op de aardse wijze. Het betreft bij ons meer een ‘Ontmoeting van Zielen’. De seksuele extase die wij kennen zou bij wijze van spreken 22 stappen verder in evolutie gezien moeten worden. Het is meer een vereniging van het ‘hart, de geest, de ziel en het lichaam’. Vanuit deze ‘samensmelting’ en de intentie van zowel de groep als de wens van de indalende ziel om geboren te worden, wordt het voortplantingsproces in gang gebracht. Dus het is bij ons zegt Ashira, meer een groeps en gemeenschappelijk gebeuren. Zodat het ‘binnenbrengen’ van nieuw leven bij ons meer een bewuste ‘schepping’ is en door de groep gewenst en gerealiseerd wordt. Dus wanneer er een kind verwekt en naar voren gebracht wordt (anders dan op aarde moet het meer als een fysieke ‘manifestatie’ gezien worden), is het meer de verantwoordelijkheid en de vreugde van de groep als zodanig. De betreffende groep of gemeenschap realiseert door haar ‘intentie’ het nieuw te scheppen menselijke wezen, hetgeen anders dan op aarde veel sneller gerealiseerd wordt. Daardoor maakt het nieuw ‘geboren’ kind ook direct deel uit van de betreffende groep of gemeenschap en heeft het niet specifiek één ouderpaar. Maar wordt het kind ook door de groep op liefdevolle wijze verzorgd en opgevoed. En is het opvoeden van het kind dus de gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat bij ons in volslagen harmonie gebeurt. Voorts zijn er scholen en opleidingsinstituten aan boord waar de kinderen educatie ontvangen en opgeleid worden om bij volwassenheid een functie in onze groep te kunnen vervullen. Verder zijn wij als ruimteschepen en als vertegenwoordigers van de ‘Galactische Ruimte’, al of niet in wisselende formaties voortdurend in jullie aardse nabijheid aanwezig. En niet sinds kort maar al sinds mensenheugenis. Wij waken over jullie en zorgen er binnen de ‘Kosmische Wet’ er voor, dat jullie je evolutie door kunnen maken en tot een goed einde kunnen brengen. Zodat wij jullie te zijner tijd binnen onze Galactische groep op kunnen nemen. Om dat te kunnen realiseren zuiveren wij zoveel mogelijk de door jullie veroorzaakte schadelijke energieën en radioactieve stralingen. Radioactieve stralingen die door al jullie kerncentrales worden veroorzaakt en als ‘schadelijk’ zijnde, door jullie nog niet gedetecteerd kunnen worden. Voorts waken wij zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, zoveel mogelijk over jullie milieu ‘ter zee, ter land en In de lucht’.


Inspiratie: de boodschap van Ashira, Linda Dillon.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten