zaterdag 22 november 2014

Veranderingen in het bewustzijn.


Veranderingen in het bewustzijn.

(Zodra de mogelijkheid zich voor doet om nader op Atlantis in te gaan, zullen er tijdelijk even andere onderwerpen worden aangesneden.)
Wat ons te wachten staat.

In de hele geschiedenis van de mensheid is er nooit zo een tijd geweest als de huidige. Nooit, in alle cycli die hun stempel hebben gedrukt op de evolutie van de mens, was er een zelfde mogelijkheid voor verandering. Deze tijd is daarom zo uniek. Ze duidt op een verandering in bewustzijn die zo dramatisch en verstrekkend is, dat nieuwe begrippen en woorden bedacht moeten worden om de mens te beschrijven zoals hij zal worden. Vaak is gesteld dat de mens een goddelijk aspect vertegenwoordigt (Godsvonk), een aspect dat ten grondslag ligt aan het geestelijke wezen van de mens. Dit is geen verzinsel maar de waarheid over de aard en het Wezen van de mens. Het is slechts een kwestie van tijd tot die waarheid wordt ervaren en duidelijk voor allen wordt uitgedrukt. We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mens, zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze mensen in de hele wereld zullen zich geleidelijk bewust gaan worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als Ziel, een ziel in incarnatie. Velen zullen langzaam gaan inzien wat het doel van hun leven is en zich in toenemende mate meer bewust gaan inzetten voor hun eigen evolutie. En daarmee vormen van vrijheid en rechtvaardigheid gaan creëren, die deze wereld nooit eerder heeft gekend. Door het werken aan ‘vrijheid, rechtvaardigheid en vrede’ voor iedereen, zal het ‘goddelijke aspect’ van de mens op de voorgrond treden en nader tot zijn recht gaan komen. Niet als religieuze ervaring maar in elke facet van het leven. Ook in de politiek, de economie, onderwijs, kunst en in de wetenschap, zal steeds meer het innerlijk besef van onze geestelijke aard tot uitdrukking worden gebracht. Hieruit zal een wetenschap voortkomen over de beheersing van de krachten van de natuur, die de mensheid onbeperkte beheersing zal geven over zijn omgeving. De mensheid zal beginnen te beseffen dat de behoefte aan een voller beter leven, nu voor het eerst werkelijkheid wordt als zij de vereiste inspanning levert, om de cultuur te overwinnen die hen eeuwenlang eronder heeft gehouden. Overal worden al stappen genomen in die richting. Voor de meeste mensen is dit een tijd van crisis en onzekerheid, maar achter de ogenschijnlijke chaos treedt een nieuw patroon naar voren. Een nieuwe benadering van het leven, die de kiemen al in zich draagt van de nieuwe beschaving die aanstaande is. Een beschaving waarvan de grondtoon wordt gevormd door samenwerking, samen delen, verdraagzaamheid en goede wil. Deze hoedanigheden zijn al geworteld in het hart en het denken van miljoenen mensen en zullen zich geleidelijk aan steeds meer openbaren.


Versnelde ontwikkeling.

De communicatiemiddelen hebben de mensheid de gelegenheid gegeven tot een versnelde ontwikkeling en overal zijn er tekenen van verandering. De blauwdruk van de toekomst daalt langzaam neer en de mensen met een gevoelige aard reageren op al deze veranderingen. Niet eerder is de mensheid geconfronteerd met een kans als deze. Uit de chaos van het verleden kan orde geschapen worden en in de duisternis kan er weer nieuw licht gaan schijnen. Alles gaat nu zo snel, dat politici geen controle meer hebben over al wat er gaande is. Er is een nieuw politiek tijdperk begonnen, waarin mensen zich bewust worden van hun fundamentele mensenrechten, hun vrijheden en verantwoordelijkheden tegenover zichzelf en elkaar. De grondwet van elk land zal uiteindelijk worden gebaseerd op de drie principes van ‘Vrijheid, Onafhankelijkheid en Verlossing’. Vrijheid werkt op individueel niveau, Onafhankelijkheid op nationaal niveau en Verlossing op geestelijk niveau. Naarmate de werkelijkheid van mondiale onderlinge afhankelijkheid vast komt te staan in ons bewustzijn, zal het feit dat ‘alle mensen broeders zijn' en we met zijn allen Eén zijn, in toenemende mate vertaald worden in structuren en concrete programma’s die deze werkelijkheid weerspiegelen. Landen zullen dichter tot elkaar gaan komen en gemeenschappelijke doelen en aspiraties van elkaar gaan kennen. Al deze veranderingen komen voor de mensheid als een verrassing. En naarmate de tijd verstrijkt wordt er steeds duidelijker een nieuw bewustzijn zichtbaar. De mensen zullen steeds vaker gaan spreken over ‘vrede en in harmonie met elkaar samen te willen leven’. De hedendaagse wereld zit in een ‘achtbaan’ van versnelling en verandering. Gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op, dat velen nauwelijks de gelegenheid hebben om de balans op te maken. Verbazing, verbijstering en verwondering zijn de gebruikelijke en natuurlijke reacties op de huidige hervormingen. Telkens wanneer het tempo van verandering zich versnelt, reageert de mens met angst. Het bekende en vertrouwde, hoe belemmerend het ook soms werkt, wordt vaak verkozen boven het nog onbeproefde nieuwe. Niettemin ervaren velen tegenwoordig al een vorm van vreugde en een gevoel dat er iets moois ophanden is, een hernieuwde en levendige hoop dat alles uiteindelijk goed zal komen. En dat de toekomst de belofte inhoudt van een nieuw en beter leven voor iedereen.
Ontwaken.

Zodoende bestaat er geen twijfel over het nieuwe geestelijke ontwaken dat overal plaatsvindt. Een ontwaken dat uiteindelijk zal leiden tot een tijdperk van wereldwijde broederschap, de ‘grondtoon’ van het komende Watermantijdperk. Wat er nu allemaal plaatsvindt, is het gevolg van innerlijke krachten, die grote veranderingen tot stand brengen in het menselijke denken en bewustzijn. Dit zal geleidelijk aan gaan leiden tot de volledige ‘herordening’ van de instituten en sociale structuren van de wereld. Structuren die niet langer meer voldoen aan de ware behoeften van de mens. Overal ter wereld treden de nieuwe benaderingen van de werkelijkheid naar voren. En de nieuwe waarheden die ons leven in het komende tijdperk moeten beheersen krijgen langzaam vorm. De mens van de nieuwe tijd zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is. Bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn ‘tolerantie, schadeloosheid en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken’. Men zal langzaam in gaan zien dat wij met zijn allen Eén zijn en in de komende tijd Eén zullen worden. Het is de volgende stap vooruit in onze evolutie. Het Eén zijn is niet slechts een ideaal dat we wel of niet kunnen verwezenlijken. Het is een natuurlijk gegeven, alleen hebben we het nog niet tot uiting gebracht. Het is onze bestemming, de ‘Wil van onze Schepper’, om dit feit in deze komende tijd te openbaren. Zonder het te beseffen maakt de mensheid een grote ‘geestelijke’ crisis door, die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen opgelost worden door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van ‘afgescheidenheid’. Als we verder willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we ‘broeders en zusters’ zijn van één grote familie. En dat we als één grote familie afstammen van de ene ‘goddelijke Bron’ en door onze eigen goddelijke aspect (Godsvonk), identiek en onlosmakelijk verbonden zijn aan die ene goddelijke Bron. We moeten beseffen dat we daadwerkelijk één mondiale familie zijn en dat we daarom de hulpbronnen van de wereld ook rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld.

Ook onze gedachten kunnen invloed hebben.

Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van ‘rechtvaardigheid en van gedeelde verantwoordelijkheid'. De enige wijsheid die garant staat voor ‘harmonie en vrede’ in de wereld. Velen zijn al actief in hun gemeenschap en proberen deze visie over te brengen op de maatschappij. Er gebeurt veel wat de moeite waard is, maar de mensheid wacht op de ‘sleutel’ die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van een nieuw en rijker leven. Deze sleutel kan echter alleen gevonden worden door het goddelijke beginsel van ‘Samendelen’. Alleen de invoering van dit beginsel waarin ‘rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid’ optimaal tot uitdrukking wordt gebracht, biedt dit de enige oplossing voor de verdeeldheid in de wereld. Een praktisch voorbeeld waarin verantwoordelijkheid in bepaalde mate ook een rol kan spelen, zijn extreme weersomstandigheden. Steeds vaker wordt men waar ook ter wereld, geconfronteerd met extreme ‘weersomstandigheden’. Weersomstandigheden die men doorgaans toeschrijft aan luchtvervuiling en opwarming van de Aarde. Luchtvervuiling van de ozonlaag door ‘CO2 uitstoot en overige giftige stoffen in onze dampkring’, wat ontegenzeggelijk waar is, maar er zijn ook nog andere factoren. Een niet onbelangrijke factor bestaat uit de ‘destructieve krachten’ die door onze gedachten opgeroepen kunnen worden. Deze krachten ontstaan dan door ‘gedachtevormen’ van de mensheid zelf. Zonder het te beseffen beïnvloeden wij mede het weer. De ‘politieke, economische en sociale wanverhoudingen’ in de wereld, scheppen onevenwichtigheid in de ‘devische en elementale krachten’, die als taak hebben het weer te beheersen. Als wij uit balans raken, raken deze ‘elementale krachten van de natuur’ ook uit balans. Door weer evenwicht en harmonie te scheppen in onze wereld en onze houding ten opzichte van elkaar, zullen de ‘natuur elementalen’ die het weer beheersen, zelf ook weer meer in evenwicht kunnen komen. En zullen de extreme omstandigheden in het weer hopelijk minder kunnen worden. Maar daarnaast spelen natuurlijk ook bepaalde veronachtzaamheden die de mens in bepaalde gebieden ten toon gespreid hebben, een niet onbelangrijke rol. Te denken valt aan ontbossing, verkeerd grondgebruik of het ontbreken van goede en verantwoorde waterbeheersing etc., ook een rol. Maar ook negatieve energieën die door een opeenstapeling van conflicten over een langere periode in bepaalde gebieden ontstaan zijn, zijn niet weg te denken. Kortom ziet men dat de veranderingen in het klimaat, door een samenspel van factoren veroorzaakt kunnen worden, maar dat collectieve gedachten daar zeker een rol in kunnen spelen.

Samenwerking en wederzijdse hulp.

Gelet op het bovenstaande, baart de milieuproblematiek ons grote zorgen. Inmiddels worden de eerste tekenen van een mondiaal bewustzijn al zichtbaar. Naarmate de mensen de noodzaak beseffen van samenwerking bij de aanpak van hun milieuproblemen, toont dit een juiste reactie op een groot gevaar dat zich aan de mensheid voordoet. Tenzij de schade die nu al aan het ecologische evenwicht van de planeet wordt berokkend, snel hersteld wordt, zal de levensverwachting van velen drastisch verminderen. Niemand, arm of rijk, is volledig vrij van deze sluipende ondermijning van het menselijke immuunsysteem. Door aantasting van dit systeem brengen de mensen zichzelf in groot gevaar. Niettegenstaande de ernst van deze en andere problemen, wordt er hier en daar al veel vooruitgang geboekt bij de aanpak ervan. Wereldwijd zijn er al veel groepen die het als hun voornaamste taak zien, om deze gevaren onder de aandacht te brengen van de overheidsinstanties in de landen die het aangaan. Gezien dat feit is er alle hoop dat de naties uit deze periode van ‘beproeving’ tevoorschijn zullen komen met een nieuw vertrouwen in de toekomst. En in de voordelen van samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse hulp. Op deze wijze brengen de energieën van Aquarius de volkeren daadwerkelijk tezamen, scheppen zij banden van samenwerking en begrip. En al is het langzaam en geleidelijk, smeden zij de ongelijksoortige krachten van de huidig ordening aaneen tot één synthetisch geheel.


Inspiratie: ‘de leer van Benjamin Creme’.                    

           


                           

      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten