dinsdag 11 november 2014

De mens in het Aquariustijdperk.


De mens in het Aquariustijdperk.

Aquarius
Christusenergie.

Langzaamaan ontvangt de mensheid steeds meer de energie van Aquarius, een energie die ook wel bekend staat als de ‘Christusenergie’. Oftewel de energie van de intuïtie en van spiritualiteit in algemene zin. Deze kracht neemt wereldwijd revolutionair toe en met de vele mogelijkheden die dit voor de mensheid met zich mee brengt. De kracht van de toekomst is de kracht van intuïtie, de mensheid wordt steeds intuïtiever en steeds meer ontvankelijk voor alles wat buiten het zintuigelijk bereik ligt. Alles heeft te maken met de kracht van het gevoel en de kracht van intentie. Daardoor zullen langzaam maar zeker de contrasten in de mensheid steeds sterker worden. De grote groepen, die in de samenleving vast willen houden aan oude denkwijzen en alles van het gevoel ‘wegredeneren’. Die zichzelf overtuigd hebben dat alles zo moet blijven zoals het nu is en vast willen houden aan wat men heeft en wat altijd al bestaan heeft. Deze groepen komen steeds meer in contrast te staan met al degenen, die wel doorstroomd worden met de ‘Christusenergie’ van de Komende Tijd. Die wel beseffen dat de tijd aan het veranderen is en dat ook de mens ‘geestelijk’ aan het veranderen is. En dat er meer is dan alleen de dimensie waarin we leven en zich daardoor wel een voorstelling kunnen maken van dimensies van werkelijkheden, die buiten onze eigen zintuigen liggen. De meer intuïtieve mens heeft het daardoor in verhouding tot de grote groep, die nog vasthoudt aan al het ‘oude en het vertrouwde’, doorgaans best wel moeilijk. Anderzijds neemt de energie van Aquarius in kracht zodanig toe, dat velen die nog vastzitten aan al het ‘oude’, geleidelijk aan ook steeds bewuster en intuïtiever worden. En wel op een zodanige wijze dat ook zij geleidelijk hun zienswijze veranderen en zichzelf toestaan, om bepaalde zaken op meerdere manieren te bekijken. Ieder mens die ervaart wat spiritualiteit werkelijk is, zonder oog te slaan op dat wat geschreven staat of over dat wat anderen daarover menen te zeggen. Deze mensen komen er steeds meer en ervaren steeds meer de wereld van de toekomst. Als men op welke wijze dan ook, ervaart dat de Geestelijke Wereld existeert en er van overtuigd raakt dat er meer is tussen ‘hemel en aarde’. Dan is er geen geloof meer, maar een innerlijke overtuiging en een innerlijk weten. Wat verklaart waarom er zoveel mensen verder gaan met spiritualiteit, met andere zienswijzen, of met alternatieve geneeswijzen. Dit doen zij niet vanuit het geloof, maar vanuit een innerlijk weten en vanuit een innerlijke overtuiging.Bewustwording
Bewustwording.

Als men ervaart dat men zich prettig voelt bij ‘meditatie, bij homeopathie of andere alternatieve geneeswijzen’ en zich daar daadwerkelijk bij gelukkig voelt, dan is dat een innerlijk weten dat rechtstreeks afkomstig is vanuit het gevoel, vanuit de intuïtie. Een intuïtief weten dat men kan vergroten en kan versterken door zich er nog meer bewust voor open te stellen. Het zich er nog meer bewust voor open te stellen, is juist de invloed van de energie van Aquarius. De wereld van de toekomst en van het komende Aquariustijdperk. Een toekomstige wereld dat gecreëerd wordt vanuit het gevoel en op al datgene, waarvan men intuïtief aanvoelt van wat goed en van wat juist is. De uitvindingen die in het verleden zijn gedaan werden geïnspireerd vanuit het gevoel. En de uitvindingen die in de toekomst nog plaats zullen vinden, zullen eveneens gebaseerd zijn op intenties vanuit het gevoel. En naar mate de intenties zuiverder zijn en de intuïtie vrijelijk kan stromen, zullen de uitvindingen meer dienstbaar worden aan de mens. Zo ook voor het milieu en voor de aarde, maar niet voor exploitatie en voor eigen gewin, maar juist ten dienste van de mensheid. De grote kracht van Aquarius is op ‘waarheid’ gebaseerd, ‘waarheid’ zoals het ook daadwerkelijk is. Ontdaan van ieder zelfbelang, maar vanuit het zuivere en vanuit de integriteit van de mens. Men zal gaan inzien, dat men In alles wat men doet en onderneemt, waarbij de intentie ‘zuiver is en men de waarheid liefheeft’, de intuïtie vrijelijk zal gaan stromen en de creativiteit toe zal nemen. Dat men creatiever en krachtiger wordt, zonder al die ‘voorschriften, wetten, regels en rigide systemen en structuren’. Wanneer men het pad verlaat van mensen die andere mensen wensen te exploiteren, maar die  duidelijk bij zichzelf en hun eigen ‘waarheid’ blijven, dan zal men zien dat het steeds beter gaat en men in een voortgaande ontwikkeling terecht zal komen. Een vooruitgang met minder afhankelijkheden, regels, wetten en belemmerende systemen.
  

Intuïtie
 Gevoelens.

De mens vindt zijn vroegste oorsprong in het menselijk wezen van Lemurië, een voorloper van het menselijk wezen die men nu vertegenwoordigt. Lemurië is een beschaving die nog vér voor de Atlantische beschaving, miljoenen jaren geleden voor het eerst tot stand kwam. De oorspronkelijke mens was in die tijd een ‘androgyn’ wezen. Een nog ‘deels etherisch en deels fysiek’ wezen, dat nog volledig in harmonie en in balans was. Dit androgyne, menselijk wezen had toen fysiek nog weinig ‘dierlijks’. Toen later in de evolutie er een splitsing kwam tussen man en vrouw, waardoor de één man en de ander vrouw werd, ontstond er geleidelijk aan ook een meer ‘dierlijke’ voortplantingsvorm. Een voortplantingsvorm waarin ‘seksualiteit’ ook steeds meer dierlijke vormen aan ging nemen, alsook de gevoelens en de bijbehorende driften. Maar de mens is inmiddels allang weer terug op de goede weg. Een weg waarin seksualiteit (dat onlosmakelijk met het gevoel verbonden is), nu steeds meer te maken heeft met uitingen van ‘tederheid, gevoelens en met zuivere liefde’. Een gevoelsbeleving die duidelijk anders is dan alleen de ‘dierlijke’ driften, die in het begin van de evolutie bij de mens een significante rol heeft gespeeld. Maar het gevoel zal in het komende Aquarius tijdperk steeds meer hogere vormen aan gaan nemen, waardoor ook de emoties en seksuele beleving in het komende tijdperk zullen veranderen. De mensheid zal in het Nieuwe Tijdperk langzaam aan het ‘dierlijke’ aspect van de seksualiteit gaan verlaten. En zal het in de toekomst nog veel meer gaan dan nu om, ‘ zuivere liefde, tederheid, samen delen en naar het zoeken van harmonie en evenwicht’. Daarin zullen seksuele gevoelens en de bijbehorende emoties, meer secundaire ‘speelse en plezierig aandoende’ aspecten, in het wezen van de mens gaan vertegenwoordigen. Naast de mogelijkheden van voortplanting, zullen er nog veel meer mogelijkheden van beleving in het delen van ‘harmonie en balans’ gaan ontstaan. De mens is op weg naar een nieuwe vorm van ‘androgyne’ manifestatie, een vorm waarin de man wel man blijft, maar totaal in balans komt met het mannelijke en het vrouwelijke aspect van het wezen. En de vrouw blijft eveneens onveranderd vrouw, maar komt net als de man, totaal in balans met het mannelijke en het vrouwelijke aspect in haar wezen. In feite zullen in de toekomst man en vrouw niet meer gescheiden zijn, in hun denken en voelen vanuit hun respectievelijke mannelijke of vrouwelijke geaardheid. Er zal meer sprake zijn van een totaal Zijn, waarbij het mannelijke en het vrouwelijke aspect bij beide geslachten altijd in Eenheid is. Met het gevolg dat in de toekomst zowel de man als de vrouw in een wat vrijere seksuele beleving, iedereen altijd van iedereen zal kunnen houden. En het ‘houden van…’, minder geslachtelijk is opgedeeld als nu, maar meer van mens tot mens en van persoon tot persoon, waarin uiteindelijk alles in harmonie tot elkaar komt te verkeren.
  

Harmonie
 Harmonie.

De mensheid zal in het komende tijdperk meer in grote groepen gaan leven, groepen met meer geestelijke overeenkomsten tot elkaar, zoals grote families waarin hechte familiebanden bestaan. Groepen die bij elkaar horen, die elkaar verbinden, elkaar beschermen en die elkaar veiligheid en geborgenheid geven. In dergelijke gemeenschappen zullen in de toekomst vormen van ‘jaloezie en angst’ meer tot het verleden gaan behoren. Men zal in dergelijke gemeenschappen meer met elkaar gaan delen, zonder dat geslacht of geaardheid daar een rol in zal spelen. Er zal meer ‘eenheid en harmonie’ gaan bestaan, waarin de voortplanting meer van ondergeschikte betekenis zal zijn. Daarentegen zal ‘liefde,  tederheid, geborgenheid, vrede en veiligheid’, van veel meer belang gaan worden. Het grootste belang is dan de kracht van intuïtie, van harmonie en van een totaal samenzijn in verder geëvolueerde samenlevingsvormen. Zodoende zal men in de toekomst meer in grote wooncommunes gaan leven waar men in eenheid  en harmonie kan samenzijn. Daardoor zal de wereld in sociaal opzicht gaan veranderen, wat niet komt omdat men intelligenter en verstandiger wordt, maar dat men in het komende tijdperk intuïtiever en meer invoelender wordt. Door deze ontwikkeling zullen de ‘scherpe’ kantjes van de menselijke evolutie gaan verdwijnen. Christus verkondigde tweeduizend jaar geleden een boodschap van ‘liefde, vergeving en van barmhartigheid’, wat in een schril contrast stond met de opvattingen in die tijd en tegen de toenmalige geloofsleer inging. Uiteindelijk was het drama van de kruisiging nodig om deze boodschap over de aarde te laten gaan. Nu een tijdperk verder, heeft deze boodschap eindelijk aan kracht gewonnen en heeft deze boodschap wereldwijd bij steeds meer mensen gehoor gevonden. Niet alleen in het christendom, maar in alle religies overal ter wereld. En juist dit is er gaande in de overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk. Men is nu pas begonnen met de energie van Aquarius, de energie van vernieuwing en van evolutie. Geestelijk gezien is er nu wereldwijd een ‘revolutie’ gaande en voltrekt de kracht hiervan zich over de hele aarde. Een kracht van verandering, van vernieuwing en van bevrijding.

Verandering.

Daardoor zal de mensheid veranderen, door de kracht die zich in het ‘licht van Aquarius’ openbaart en aan de mens gegeven wordt. Een kracht die samen met de ontwikkeling van de intuïtie en van zuivere intentie een allesomvattende ‘waarheid’ wordt. De kracht manifesteert zich vanuit de boodschap van Christus, waarin steeds meer mensen overal ter wereld zich kunnen vinden. Steeds meer mensen zullen de energie van Aquarius gaan merken en wordt op deze wijze de aarde een betere wereld. En al die mensen die zich niet kunnen en willen verbinden met deze energie, worden toch ook aangeraakt door deze kracht. Doch verzetten en verschuilen zij zich, dan trekken zij zich terug. Maar al deze mensen zullen ook eens sterven en uiteindelijk zullen ook hun zielen opstijgen naar het licht. En zullen zij inzicht krijgen in de informatie die gegeven werd. Zodat zij in een volgende incarnatie bewust kunnen kiezen om deel te nemen aan het licht. En zo worden de karmische processen op aarde in een snel tempo opgelost. De aarde verlicht zich, de mensheid verlicht zich in een kosmische cyclus van vijfentwintigduizendjaar van de derde naar de vierde dimensie. Waarbij sommige mensen zelfs naar een vijfde dimensie reiken, waarin de mens een lichtwezen wordt. Een lichtwezen vanuit ‘liefde, harmonie en geestelijk evenwicht’. De mens is in zijn meest stoffelijke vorm aan de aarde verbonden en gaat mee in de cycli van de aarde. De mens leeft in de meest stoffelijke vorm ook in de kracht van de aarde-omringende planeten. Ook al is zij zich hiervan niet bewust, doch de mens gaat in zijn stoffelijke vorm hierin mee. Doch de energie van Aquarius manifesteert zich ook in alle omringende planeten en zelfs ook door alle zonnestelsels heen. Zodat alles maar dan ook alles in de kosmos door de energie van Aquarius wordt aangeraakt.  


Inspiratie: Par Lanto. Eigen doorgeving.   

                        

                                                           

Geen opmerkingen:

Een reactie posten