woensdag 11 november 2015

Eenheid, vrede en mededogen.


Eenheid, vrede en mededogen.

Uit toespraken die de Paus en de Dalai Lama onlangs voor de VN en het Amerikaanse Congres hielden:
 
 
Paus Franciscus.

‘Het gezamenlijke huis van alle mannen en vrouwen moet gebouwd blijven worden op een juist begrip van universele broederschap. Alsook op respect voor de onschendbaarheid van elk menselijk wezen, van iedere man en vrouw, van de armen, de ouderen en de kinderen. Evenals de zieken, de ongeborenen, de werklozen, de verworpenen en al degenen die als vervangbaar worden gezien omdat ze slechts als nummer worden beschouwd. Dit gezamenlijke huis van alle mannen en vrouwen moet ook gebouwd worden op het begrip van een zekere onschendbaarheid van de natuur. Een dergelijk begrip en respect roepen op tot een hogere mate van wijsheid, die transcendentie en zelf- transcendentie accepteert, die de totstandkoming van een almachtige elite afwijst. En erkent dat de volle betekenis van het individuele en collectieve bestaan gevonden wordt in onzelfzuchtige dienstbaarheid aan anderen, alsmede in het verstandige en respectvolle gebruik van de schepping voor het algemeen welzijn. Tegelijkertijd moeten politici en regeringsleiders alles doen om ervoor te zorgen, dat allen kunnen beschikken over wat spiritueel en materieel nodig is om in waardigheid te leven en een gezin te kunnen onderhouden als de kern van sociale ontwikkeling. In praktische termen heeft dit absolute minimum drie namen: ‘onderdak, arbeid en natie’. Alsook een spirituele naam: ‘spirituele vrijheid’, met inbegrip van godsdienstvrijheid, het recht op onderwijs en alle andere burgerrechten. Als de politiek waarlijk ten dienste staat van de mens, kan zij geen slaaf zijn van de economie en de financiële wereld. Politiek is immers een uitdrukking van onze dwingende behoefte om te leven als één, teneinde in eenheid het grootste gezamenlijke goed te bouwen dat er is: ‘een gemeenschap die particuliere belangen opoffert om in rechtvaardigheid en vrede haar goederen, belangen en sociale leven met elkaar wil delen’.
 
 
Conflicten voorkomen.

Maar als we waarlijk integrale ontwikkeling voor alle mensen willen nastreven, dan moeten we ons onvermoeibaar inzetten om oorlogen en conflicten tussen landen en volkeren zien te voorkomen. Hiertoe is het noodzakelijk om de onbetwiste regel der wet te garanderen en voortdurend te zoeken naar ‘onderhandeling, bemiddeling en arbitrage’, zoals voorgeschreven door het Handvest der Verenigde Naties, dat waarlijk een fundamentele juridische norm vertegenwoordigt. De inleiding vooraf en het eerste artikel van het Handvest beschrijven de fundamenten van het internationaal juridische raamwerk: ‘vrede, de vreedzame oplossing van geschillen en de ontwikkeling van vriendschappelijke banden tussen de naties’. De aanhoudende handel in wapens, met name massavernietigingswapens, zoals atoomwapens, gaat regelrecht in tegen dergelijke uitgangspunten en ontkent ze in feite. Ethiek en recht die gebaseerd zijn op wederzijdse vernietiging en mogelijke vernietiging van de hele mensheid, zijn in tegenspraak mét en ook een belediging ván het gehele raamwerk van de VN. Er moet dringend gewerkt worden aan een wereld zonder atoomwapens, door volledige naleving van het ‘non-proliferatieverdrag’ naar de letter en de geest, met als doel een volledig verbod op al deze wapens. Oorlogen in het Midden Oosten hebben inmiddels geleid tot een vluchtelingencrisis van een omvang, die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien hebben. Dit stelt ons voor grote uitdagingen en veel moeilijke beslissingen. Ook in Amerika reizen duizenden mensen noordwaarts op zoek naar een beter bestaan voor zichzelf en hun dierbaren, allen op zoek naar betere kansen. Is dit niet wat wij ook voor onze eigen kinderen wensen? We moeten ons niet laten afschrikken door hun aantallen, maar hen zien als mensen, hun gezichten zien en hun verhalen aanhoren. En proberen zo goed mogelijk op hun situatie te reageren. Te reageren op een manier die altijd humaan, rechtvaardig en broederlijk is. We moeten voorkomen dat we in de verleiding komen om alles wat problematisch is, van ons af te werpen. Laten we ons de ‘Gulden Regel’ herinneren: ‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo’ (Mattheῡs 7:12).

Een rechtvaardiger verdeling.

Armoede in de wereld is een grof schandaal. In een wereld met zoveel rijkdom (10 % van de wereldbevolking heeft 80 % van alle rijkdom in handen) en zoveel hulpbronnen om iedereen te voeden, is het onbegrijpelijk dat er zo velen in armoede moeten leven en honger moeten lijden. Waarbij er ook zoveel kinderen zijn die verstoken blijven van onderwijs, waardoor zij niet of nauwelijks een toekomst voor zichzelf kunnen garanderen. We moeten met zijn allen bedenken of we met elkaar niet iets armer zouden willen worden, zodat daadwerkelijk iedereen op de wereld aan zijn trekken zou kunnen komen. De Paus stelt: ‘Ik vraag een ieder van u, ongeacht uw positie, om voor elkaar te zorgen’. Sta elkaar na, respecteer elkaar en belichaam zodoende met elkaar het ideaal van een verenigde menselijke familie. Een familie die binnen de huidige organisaties en structuren, in harmonie met elkaar leeft. Een familie die niet alléén werkt voor Vrede, maar ook in ‘Vrede en Rechtvaardigheid’ met elkaar samenleeft. Om zodoende te streven naar een wereldwijde harmonieuze en rechtvaardiger samenleving.

De Dalai Lama.

Mijn droom is, dat de 21 ste eeuw zal leiden tot een betere en vreedzamere wereld. Een wereld die meer mededogen kent op basis van de ‘Eenheid van de mensheid’. Veel van de problemen waar we voor staan, hebben we aan onszelf te danken. Hoe komt dat? Omdat we te veel aandacht schenken aan ondergeschikte verschillen tussen elkaar. We benadrukken verschil van nationaliteit, kleur en geloof en of we rijk zijn of arm. We negeren het feit dat we in wezen allemaal mensen zijn, die allen gelukkig willen leven. En daarom zouden we elkaar gewoon moeten helpen. Als landen in het verleden oorlog voerden, deden ze dat voor hun overwinningen de vernietiging van hun vijand. Deze houding is achterhaald omdat we inmiddels zo van elkaar afhankelijk zijn geworden. Door onze nabuur te verslaan, verslaan we onszelf. In onze steeds mondialer wordende wereld, worden klimaatverandering en de wereldeconomie niet door nationale grenzen meer tegengehouden, zij raken ons allemaal. Moslimvrienden hebben mij verteld dat, wanneer je bloed vergiet, je niet langer een waarachtige moslim meer bent. Maar dat moslims ertoe verplicht zijn alle schepselen van Allah te respecteren. Zij vertelden mij ook, dat het woord ‘jihad’ totaal verkeert begrepen wordt. Dit heeft niets te maken met strijd tegen andere mensen, maar een innerlijke strijd tegen onze eigen verwarrende emoties. Verreweg het grootste gevaar dat de mensheid bedreigt, of zelfs al het leven op onze planeet, is de nucleaire dreiging die nog steeds boven ons hoofd blijft hangen. De Dalai lama stelt: ‘Ik hoef hier niet al te veel over uit te weiden, maar ik wil een oproep doen aan alle leiders van kernmachten, die letterlijk de toekomst van de wereld in hun handen hebben en aan al degenen die deze verschrikkelijk wapens blijven maken: hun verstand te gebruiken en een begin te maken met de ontmanteling en vernietiging van al deze kernwapens’. We weten dat er in het geval van een kernoorlog geen overwinnaars zullen zijn, omdat er geen overlevenden meer zullen zijn!! Eenvoudig weg, omdat de wapens zodanig krachtig zijn geworden, dat dit desastreuze gevolgen zal hebben voor het voortbestaan van de planeet op zich. Is het niet beangstigend om bij zulke inhumane en harteloze vernietiging stil te staan? Is het niet logisch dat we de oorzaak van onze eigen vernietiging weg zullen moeten nemen wanneer we dit ons terdege realiseren? Mede omdat we, zolang de tijd ons nog gegund is, de middelen hebben om dat te doen? Al degenen die nu leven dienen rekening te houden met toekomstige generaties. Een schoon milieu en een leefbare wereld is een mensenrecht als elk ander. De Lama stelt: ‘op dit punt vind ik, als boeddhistische monnik, het geloof in Karma bijzonder nuttig in ons dagelijks leven’. Wanneer je eenmaal gelooft in het verband tussen beweegreden en het gevolg ervan, word je je meer bewust van de gevolgen, die je eigen daden hebben voor jezelf en je medemens. Door het aankweken van ‘altruïsme, liefde en mededogen’, alsook door eliminatie van ‘boosheid, egoïsme en hebzucht’, schept men niet alleen een betere wereld voor elkaar maar ook een beter karma voor jezelf. 
Allen gelijk.

Voor sommigen komt dit wellicht naïef over, maar ik wil hen eraan herinneren dat we in wezen allemaal dezelfde mensen zijn, waar men ook vandaan komt. We zijn allemaal op zoek naar geluk en proberen lijden te vermijden. We hebben dezelfde fundamentele rechten, behoeften en zorgen. Bovendien willen wij als mens de vrijheid en het recht hebben, om onze eigen bestemming als individu te bepalen. Dat is de aard van de mens. De grote veranderingen die overal in de wereld plaatsvinden, van Oost-Europa tot Afrika, is hier een duidelijke aanwijzing van. Tegelijkertijd zijn de problemen waar we vandaag voor staan, gewelddadige conflicten, verwoesting van de natuur, armoede, honger, etc., voornamelijk door de mens gecreëerd. Ze kunnen worden opgelost, maar alleen door inspanning en begrip van de mens zelf en de ontwikkeling van een alom besef van ‘broeder- en zusterschap’. Hiertoe moeten we een universele verantwoordelijkheid cultiveren voor elkaar en voor de planeet die we delen. Dit op basis van een goed hart en gewaar zijn. De onderlinge afhankelijkheid van onze wereld neemt steeds verder toe, maar ik vraag me af of we echt begrijpen, dat onze onderling afhankelijke menselijke gemeenschap gebaseerd moet zijn op mededogen. Een mededogen voor wat betreft de keuze van onze doelen, de middelen voor samenwerking en in ons streven om die doelen te bereiken? De ontzag wekkende macht die economische instellingen in onze samenleving hebben verworven en de beangstigende gevolgen die armoede blijft hebben, zouden ons allen ertoe moeten bewegen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen en manieren waarop onze economie op basis van mededogen getransformeerd kan worden. Deze vorm van mededogen bekrachtigt de beginselen van waardigheid en rechtvaardigheid voor allen en ze worden belichaamd in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de waarheid krachtiger, terwijl de macht van het wapen afneemt. Een wereld van meer mededogen is in het belang van alle wezens met gevoel en zelfs het milieu zal er baat bij hebben. Het universele mededogen, onbevooroordeeld mededogen dat we zelfs onze vijand kunnen betonen, is binnen het bereik van ons allemaal. We komen uiteindelijk allemaal van onze moeders. We hebben allen een diepgaande ervaring van genegenheid, zelfs degenen die nu worden aangeduid als ‘terroristen’. In de grote bijeenkomst waarin we nu met zijn allen vertegenwoordigt zijn, wil ik als Dalai Lama graag herhalen dat ik ook slechts één mens ben. We zijn allemaal gelijk en onze toekomst is afhankelijk van anderen. Elke dag draag ik mijn lichaam, stem en denken op aan het welzijn van alle moederwezens met gevoel. Ik zeg mijn favoriete gebed op:

Zolang de ruimte zal bestaan;

En zolang er levende wezens zijn;

Moge ook ik ertoe bijdragen;

De ellende in de wereld te verdrijven.

 
 

Liefde en mededogen

De reden waarom liefde en mededogen het grootste geluk brengen is uiteindelijk, omdat onze aard deze boven al het andere koestert. De behoefte aan liefde vormt de basis van het menselijk bestaan. Ze komt voort uit de diepgaande onderlinge afhankelijkheid die we allemaal met elkaar delen. Onderlinge afhankelijkheid is een fundamentele natuurwet, waaraan niemand en geen volk ter wereld aan ontkomt.

 

Bron: Share Nederland; Benjamin Creme

Geen opmerkingen:

Een reactie posten