vrijdag 10 januari 2014

Wat houdt het Aquariustijdperk precies in?

Het Aquariustijdperk is vooralsnog een transformatieproces, waarin wij met zijn allen leven en opweg zijn naar een betere toekomst.

Het Aquariustijdperk is het tijdperk waarin wij nu opweg zijn en gedeeltelijk al in leven.

Een Tijdperk.

Het begrip ‘tijdperk’ kent meerdere betekenissen. Naast de welbekende geschiedkundige en geologische betekenissen van het woord, kent men in de astrologie eveneens het begrip tijdperk. Een betekenis die echter niets met de voorgaande betekenissen te maken heeft. In de astrologie maakt een tijdperk namelijk deel uit van het ‘zodiak’, ofwel de dierenriem. De dierenriem is een ca 20 graden brede zone aan de ‘hemelbol’, waarbinnen de schijnbare banen (ecliptica) van de zon, de maan en de planeten verlopen. Vanuit de traditie wordt de dierenriem verdeeld in twaalf sectoren of ‘huizen’ van 30 graden, zodat ze samen een ronde cirkel van 360 graden vormen. De punten in de omloopbaan van de aarde, waarop de ‘ecliptica’ van de zon zich aan weerskanten even ver van de beide hemelpolen van de aarde bevindt, worden aangeduid als ‘equinoxen’ (dag- en nachtevening). De lente-equinox (21 maart) wordt gesymboliseerd door het sterrenbeeld ‘ram’ en werd vanuit de traditie tot het begin van het dierenriemjaar gekozen.

Nu doet de zon in de dierenriem er ongeveer 72 jaar over om telkens één graad achteruit te schuiven, dit laatste als gevolg van de schommelingen in de rotatie van de aardas zelf. Door deze ‘schommelingen’ overschrijdt de zon de evenaar telkens op een ‘punt’ in het dierenriemjaar, dat iets achter het oversteekpunt van het vorige jaar is gelegen en er in de dierenriem een tegengestelde cyclus ontstaat. Met als gevolg, dat de zon in tegengestelde richting de dierenriemtekens doorloopt. Aangezien elk ‘huis’ van de dierenriem 30 graden lang is, duurt het ongeveer 2160 jaar voordat de ‘equinoxen’ zich vanuit het ene ‘huis’ naar het eraan voorafgaande ‘huis’ verplaatsen. Ofwel een astrologisch tijdperk duurt ongeveer 2160 jaar en wordt een ‘Aardetijdperk’ genoemd. Inmiddels staat de lente-equinox, 2000 jr. na Christus, op het punt om vanuit het teken ‘Vissen’ over te gaan naar het voorafgaande sterrenbeeld ‘Waterman’ (Aquarius). Inmiddels zijn veel astrologen van mening dat de ‘feitelijke’ astronomische overgang van het ‘Vissen- naar het Aquariustijdperk’ in de periode 2010-2012 plaats zou moeten vinden.

De overgang van het ene naar het andere tijdperk moet men overigens ‘energetisch’ zien. Elk tijdperk heeft zijn eigen energie en verschilt per tijdperk in opgaande lijn van frequentie. Deze energieën inspireren de mens tot het realiseren van verschillende beschavingen in een bepaald tijdperk. Nu gaat de energie van het ‘Vissentijdperk’ energetisch over in de energie van het ‘Aquariustijdperk’, wat betekent dat de energiefrequentie van het ‘Aquariustijdperk’ uiteindelijk hoger zal zijn dan die van het ‘Vissentijdperk’. Naast het feit dat de veranderende energie de mens tot andere daden en inzichten zal inspireren, zal de hogere frequentie ook gevolgen hebben voor het biologisch leven, inclusief de nodige klimaatveranderingen. Maar esoterisch gezien hebben we vanzelfsprekend ook te maken met ‘overgangsfases’, zowel voorafgaand als ná de ‘feitelijke’ overgang. Voor de volledige overgangstijd van het ene naar het andere ‘aardetijdperk’, dienen we minstens 500 á 600 jaar te rekenen. Zodat de energie van het ‘Aquariustijdperk’ over ca 300 jaar volledig van invloed zou kunnen zijn.

Het huidige Vissentijdperk

Kenmerkend voor het huidige Vissentijdperk zijn hoedanigheden als ‘individualisme, idealisme, fundamentalisme, leiderschap en volgzaamheid. Pas in de laatste decennia heeft de mens zich meer los kunnen maken van het ‘kuddegedrag’ en werd een ieder wat individueler van aard. Inmiddels heeft ‘individualisering en het besef van eigen verantwoordelijkheid’ zich praktisch in de hele samenleving kunnen voltrekken, wat als een belangrijke stap voorwaarts gezien moet worden in de ontwikkeling van de mensheid. Ook ‘idealisme’ en de wijze waarop men vaak massaal een ‘ideaal’ probeerde na te streven, kan als een belangrijk kenmerk van de huidige tijd worden gezien. Helaas heeft men dikwijls te weinig geprobeerd deze idealen op een verstandige manier te verwezenlijken. Door toewijding hield men maar al te vaak vast aan een bepaald ‘ideaal’, wat ten koste ging van vele anderen. Wat men ook ‘idealiseerde’ of welke ‘ideologie’ men ook aanhing, doorgaans was men geneigd te denken dat dit de hele waarheid bevatte. Men volgde maar al te graag de massa. Deze exclusieve toewijding aan een bepaald ideaal heeft doorgaans niet veel goeds opgeleverd. Scherpe politieke, economische en religieuze scheidslijnen waren daarvan veelal het gevolg. Waardoor vaak verkeerd leiderschap en misbruik van macht zich konden manifesteren. Maar ondanks dit negativisme heeft men op grond van ‘goede wil’ en andere positieve ‘wilsaspecten’, die eveneens tot het Vissentijdperk behoren, een proces van ‘democratisering’ in maatschappij en samenleving kunnen realiseren. Waardoor er bijvoorbeeld één groot Europa aan het ontstaan is en men wereldwijd vrede en veiligheid probeert te bewerkstelligen. Dit laatste heeft er onder andere toe geleid dat de energie van het Aquariustijdperk zich in toe nemende mate in ‘kracht’ kon manifesteren en
de doelstellingen van het ‘Nieuwe Tijdperk’ te zijner tijd haalbaar zullen zijn. Waardoor de mensheid ondanks de zware tijden waarin wij leven, op langere termijn een betere toekomst tegemoet zal kunnen zien.

Het Aquariustijdperk.

Het Aquariustijdperk zal uiteindelijk het tijdperk van ‘synthese’ zijn. Wat in het huidige tijdperk tot verdeeldheid heeft geleid, zal uiteindelijk weer willen samensmelten en tot ‘eenheid’ willen komen. Het zal vooral het tijdperk zijn waarin aspecten als ‘vrijheid, liefde en verbroedering’ nader tot uitdrukking gebracht zullen worden en waarin ‘harmonie en evenwicht’ centraal in het leven van de mens zal komen te staan. Hetgeen uiteindelijk allemaal zal leiden tot een bepaalde vorm van ‘groepsbewustzijn’. Een vorm van groepsbewustzijn dat zich overal ter wereld zal laten gelden. Maar vooralsnog is het Aquariustijdperk een tijdperk van ‘transformatie’, een transformatieproces dat zich zowel evolutionair als klimatologisch aan het voltrekken is. De klimatologische veranderingen die zich heden ten dagen voordoen, hangen nauw samen met een verandering in de polarisatie van de Aarde, ten gevolge van wijzigingen in de planetaire constellatie binnen ons Zonnestelsel. Een wijziging in de planetaire constellatie die overigens ééns in de 26000 jr. cyclisch plaatsvindt. Deze veranderingen veroorzaken weersinvloeden, die geleidelijk aan toe zullen nemen. Tektonische platen in de aardkorst zullen gaan schuiven met alle gevolgen van dien. De Aarde is duidelijk in beweging, wat er uiteindelijk toe zal leiden, dat het Aquariustijdperk zijn intrede kan doen. Weliswaar zal niet alles in één dag gaan gebeuren, maar ook voor de wetenschap zal het zichtbaar zijn, dat er continenten zullen gaan verschuiven. Door een natuurlijke correctie in de ‘polarisatie’ van de Aarde zullen continenten en zeeën gedeeltelijk gaan veranderen. Dit zal niet alleen van invloed op de Aarde zelf, maar ook van invloed op de mensheid zijn.

De veranderingen die zich voordoen, zijn uiteindelijk nodig om in het krachtveld rond de aarde een nieuwe basis te creëren, waarin de geestelijke ‘spirituele’ mens zich in het nieuwe tijdperk beter kan vormen. De wereld zal van nieuwe geestelijke energie worden voorzien, voor mensen met nog meer mogelijkheden dan de mensheid die we nu kennen. Iedereen zal geleidelijk aan, vanuit zijn eigen wezen meer in contact komen te staan met de Geestelijke Wereld. Emotioneel zijn de veranderingen nu al duidelijk merkbaar, de roep om ‘vrijheid’ is alom ter wereld steeds duidelijker aanwezig. Nog nooit heeft de aarde en de mensheid zo geschreeuwd om vrijheid. Nog nooit in de geschiedenis is de mensheid zo verenigd geweest via de communicatiemiddelen die we nu kennen en ontstaat er mondiaal een roep naar ‘eenheid en eenwording’. Naarmate er door de nieuwe ‘tijdsgeest’ er oude dogmatische stromingen worden ‘ontmanteld’, staan er nieuwe fundamentalistische stromingen op, om zich via de mensheid uit te werken. Alles wat er in de wereld gebeurt heeft met elementen ‘angst en macht’ te maken. Er zijn veel ‘antikrachten’, die via het zaaien van ‘angst’ de mensheid in hun greep willen houden. Tegen de krachten van het Aquariustijdperk in, zullen er veel ‘machtselementen’ een steeds grotere invloed op de mensheid uit willen oefenen, waardoor de mensheid verstrikt zou kunnen raken in de greep van deze machtshebbers. Het is aan de mensheid zelf hoe men reageert op dit soort ‘kwade’ krachten en welke keuzes men maakt. De krachten die nu ontstaan zijn kunnen enkel bestreden worden, door zich juist niet aan hun ‘angst en macht’ die zij voorstaan, te verbinden.Laat de mens zich niet verbinden aan 'angst en macht'!

Door zich niet te verbinden aan angst, zou de mens de verschijnselen die zich voordoen moeten relativeren en nauwgezet dienen te onderzoeken waarom die zich manifesteren, opdat er de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. De mens dient daarom ook zoveel mogelijk neutraal te zijn en te proberen in harmonie met de wereld en de natuur te komen. De mens dient juist datgene naar een ander te doen, wat men graag wil dat de ander dat ook voor hen zou doen. En tot slot dient de mens de ander te respecteren, zoals men zelf gerespecteerd wil worden. Op deze wijze zou men harmonie kunnen creëren en geen deel hoeven te hebben aan ‘angst en macht’, opdat de ontwikkelingen die bij het Aquariustijdperk behoren, op de reeds ingeslagen weg zijn doorgang kan vinden.Inspiratie: Visioenen van de toekomst, Chet. B. Snow;
Par Lanto;
Het internet;
Persoonlijke doorgeving.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten