dinsdag 20 mei 2014

Hoe is het leven op een Galactisch Ruimteschip?


Betreft de ‘Neptunus’, het belangrijkste ‘moederschip’ van de Sterrenvloot.
Deel 6

Wat voorafging.

Ashira is de Opperbevelhebber van een Galactische ‘Sterrenvloot’ en Commandant van de ‘Verenigde Strijdmacht van de Buitenste Galaxies’. De ‘Buitenste Galaxies’ betekent in deze zin, de meest verreweg zijnde Sterrenstelsels. Sterrenstelsels die vele lichtjaren van ons verwijderd zijn. Hij geeft de leiding aan duizenden schepen van de Sterrenvloot en is tevens het hoofd van de Galactische federatie en ‘Intergalactische Raad’ binnen ons Universum. Zijn verhaal werd vastgelegd door Linda Dillon. Linda Dillon is een Amerikaanse schrijfster, die inmiddels al drie boeken over haar ervaringen en het komende Aquariustijdperk geschreven heeft. Haar boeken zijn alleen in het Engels te verkrijgen, vertalingen zijn er nog niet. Linda Dillon leeft met toestemming van ‘Buitenaardse Intelligenties’ al gedurende 20 jr.  een bio-lokaal leven. Dat wil zeggen zij zowel enerzijds op een ruimteschip leeft en anderzijds in onze fysieke wereld. Gedurende de nachtelijke uren treedt zij uit haar lichaam en leeft dan op de ‘Neptunus’ het kosmische ruimteschip (moederschip) van de Sterrenvloot. Het moederschip waar Ashira het bevel over voert. Tevens voert hij zoals gezegd, als Commandant het bevel over duizenden van dergelijke ruimteschepen in onze Kosmos. Linda Dillon, die tevens Channeler is en op deze manier veel buitenzintuigelijke informatie doorkrijgt, heeft uitgebreid contact met Ashira en legde met toestemming van hem, zijn verhaal over het ‘Galactische leven’ in de ruimte op papier vast. Het verhaal van Ashira verloopt dan als volgt: ‘’ De Neptunus is een ruimteschip dat niet op een traditionele wijze met fysieke materialen ‘geconstrueerd’ is, maar een ruimtevaartuig dat zowel ‘energetisch als voor een belangrijk deel ook organisch’ is opgebouwd. In zeer primitieve vorm zou men de huidige technologische ontwikkelingen van de ‘Drie D printer’ enigszins als voorbeeld kunnen nemen. Men voert een ‘idee of een bepaalt ontwerp’ in, in een computer en geeft aan de printer de opdracht het ontwerp in fysieke vorm uit te printen. Bij de geprinte vorm komt verder geen ‘constructie’ meer te pas en de vorm wordt dan kant en klaar ‘uitgeprint’. Aangezien we bij de Neptunus spreken over andere (metafysische) energieniveaus en over technologische beschavingen die ons zéér ver vooruit zijn, dan moet men zich voor stellen dat bij hun wel al de technieken bestaan die het hen mogelijk maakt grotere objecten, vanuit een voorgeprogrammeerd ontwerp in één keer tot stand te kunnen laten brengen. Gelet op de energetische en organische eigenschappen van dergelijke moederschepen (lichtschepen), moet men dergelijke ruimtevaartuigen zien als een complete miniatuur wereld, die als een kopie van de ‘thuisplaneet’ een volledige ‘leefwereld’ voor de opvarenden vertegenwoordigt.


Als vervolg op deel 5 vertelt Ashira verder.

Waarom wij zo afwachtend zijn.

Er is momenteel veel gaande op de wereld; veel spanningen, onrecht, oorlogen en geweld. Veel vragen komen tot ons om jullie bij te staan, om in te grijpen en om blijvende vrede op Aarde te scheppen. Doch dat kunnen wij niet, wat wij al eerder hebben uitgelegd. De ‘Kosmische Wet’ beperkt ons in de mogelijkheden daartoe. Maar wij zijn ons ter degen bewust van jullie wensen en verlangens. Wij kennen jullie gedachten en jullie gevoelens. Doch wij dringen ons niet bij jullie op, maar jullie gevoelens beroeren ons wel. Er zijn momenten dat ons geduld, zowel collectief als individueel, wel degelijk op de proef wordt gesteld. Wat er allemaal gaande is op de wereld gaat ons wel degelijk aan en laat ons zeker niet onberoerd. Vergeet niet, wij als Intergalactische wezen hebben in de loop van de tijd overal ‘familie’ op Aarde gecreëerd. Familie waar wij een wakend oog op houden en waar wij verlangend naar zijn om ons mee te verenigen. Maar onze gevoelens zijn anders dan die van jullie, wij kennen de heftige emoties van jullie niet zozeer. Doordat wij in een andere dimensie van energie verkeren, een dimensie die voor jullie niet zichtbaar is, hebben wij niet hetzelfde ‘trillingsgetal of dezelfde soort frequentiecode’ van het lichaam zoals jullie die hebben. In de dimensie waarin wij leven zijn wij ten opzichte van jullie ‘ijler en transparanter’. Als wij ons aan jullie manifesteren, verlagen wij onze energiefrequentie, waardoor wij voor jullie zichtbaar worden. Daardoor ervaren wij onze emoties ook anders dan jullie die ervaren. Wij voelen geen ‘kwaadheid, wrok, afgunst of jaloezie’ zoals jullie dat hebben en ervaren niet dezelfde verstorende ‘frequenties’ in onze emoties op de wijze zoals dat bij jullie gaat. Wij zijn in de loop van onze evolutie daarboven uit gegroeid. Maar er zijn twee dingen die wij nooit zouden doen. Ten eerste zouden wij nooit tussenbeide komen of het Kosmisch Plan, het ‘Plan van de Moeder’ overschrijven. Dat zou resulteren in onze eigen tenietdoening van onze eigen zielen. Dat zouden wij dus al nooit doen. Ten tweede zouden wij nooit situaties creëren die tot onenigheid in welke zin dan ook of tot bepaalde angsten zouden leiden. Dat is de reden waarom wij tot nu toe zo voorzichtig zijn geweest in onze manifestaties en onze contacten naar jullie toe. Wij hebben inmiddels zoveel ‘omzeilingen’ ontwikkeld, dat jullie zouden denken dat wij daarin gespecialiseerd zouden zijn, maar dat zijn we niet. Daarentegen zouden wij ook kunnen zeggen, dat jullie zeer goed in het ‘omzeilen’ zijn. In het handhaven van de collectieve ‘illusies’ waarin jullie leven. Wij zijn namelijk net zo verlangend als jullie om in ‘feestviering’ samen te komen. In Eenheid en gezamenlijkheid met jullie. Wij zijn net als jullie wachtende op een ‘familie hereniging’. Doch wij zijn er zeer voorzichtig in om bij jullie niet tussenbeide te komen tijdens de enorme ‘Mentale en Spirituele’ sprong, die jullie op dit moment zowel individueel als collectief aan het maken zijn. Dus als wij ons nu formeel zouden manifesteren en jullie alle ‘tools’ in handen zouden geven voor jullie toekomst, dan zouden jullie het waarschijnlijk ‘pakken en wegrennen’. Maar jullie zouden er waarschijnlijk weinig van leren om jullie bekwaamheid zelf tot ontwikkeling te brengen. Dus kennen wij jullie ‘angsten, boosheid en ongeduld’ en bouwen wij binnen de mogelijkheden die wij hebben, zo snel mogelijk ‘bruggen’ naar jullie toe, maar vragen jullie ook om zo snel mogelijk ‘bruggen’ naar ons toe te bouwen.

Contacten aangaan.

Als bepaalde individuen of groepen zover zijn dat er contact gemaakt kan worden, hangt dat van verschillende factoren af. Voor zowel de individuele gevallen als voor een groep is dat zeer eenvoudig omdat wij jullie ‘energiegebied’ scannen en vervolgens van alles te weten komen. Daarbij is het voor ons erg belangrijk om te weten of er sprake kan zijn van een bepaalde ‘angstfrequentie’, die in een contact met ons nadelig kan zijn voor de fysieke of mentale gesteldheid van het individu of van de groep. Wat in een scan dan ook duidelijk naar voren zal komen. Vervolgens wat zal men met de informatie doen als er eenmaal contact gelegd is? Ook daar zal een scan duidelijkheid over brengen. En vervolgens, is de trillingsfrequentie en de motivatie van het individu of de groep zodanig dat dat nadelig kan zijn in een contact met ons? Met andere woorden, wij zouden geen verbintenis aangaan met diegenen die enorme angsten, bezorgdheden of controlerende agenda’s hebben. Wat echter niet betekent dat als wij besluiten door te gaan met ons contact, de betreffende personen niet op een een of andere manier bepaalde twijfels zouden kunnen hebben. Maar zij zullen dan weldra zien dat wij niet ‘onzichtbaar’ blijven en graag tot contact over zullen gaan, als wij vinden dat dat contact zonder bezwaar plaats kan vinden. Welnu, hoe onderscheiden wij de groep die voor ons geschikt is om contact mee op te nemen? Dan scannen wij zoals gezegd de groep, waarbij het aantal personen voor ons niet belangrijk is. Degenen die te angstig zijn of een te lage ‘trillingsfrequentie’ hebben, onderscheiden zich op de scan doormiddel van een rode kleur. De rode kleur is voor ons belangrijk als indicatie voor ‘andersdenkenden’ binnen de groep en bepaalt voor ons of wij tot contact over zullen gaan of niet. De meeste groepen komen op de scan door in de kleuren van de ‘regenboog’. Waarbij wij afhankelijk van de kleuren bepalen of contact voor ons wel of niet verantwoord is. Bij twijfel scannen wij bepaalde kleuren over nieuw. Diegenen die zonder meer geschikt zijn voor nader contact, komen op het scherm over in helder witte stippen. Maar velen zijn zich niet altijd bewust van deze contacten. Omdat er zowel individuen als kleine groepen zijn die ’s nachts in hun diepe slaap, ‘uit hun lichaam treden’ en aan boord van uiteenlopende ‘lichtschepen’ een bezoek komen brengen. Wat zij zich, ‘uitzonderingen daargelaten’, doorgaans niet herinneren. Degenen die dat doen hebben zich daarvoor wel bereid verklaard, zijn er ook afspraken over gemaakt en zijn door ons van te voren uitgebreid gescand. Wij doen niets tegen de ‘Vrije Wil’ van de mensen in. Maar zonder dat mensen zich dat herinneren, zijn er velen die in de loop van de tijd ‘Galactisch’ werk hebben gedaan, waardoor hun ‘lichaamscode of trillingsfrequentie’ aanzienlijk werd verhoogd. Vooral in het afgelopen jaar is dat veel voorgekomen. Met name na het intrede van de ‘Ascentie’ zo rond 2012, zijn er velen die in toenemende mate  als ‘Lichtwerkers’ werk zijn gaan doen dat gedaan moest worden. En dat werk geschiedde zowel individueel als op collectieve basis. Veel oude kwesties zijn sindsdien op de voorgrond gekomen en opgelost. Wat vooral gebeurde door ‘los te laten’, wat bij velen een verhoging van de ‘lichaamsfrequentie’ tot gevolg had. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan een miljoen die indirect met ons samenwerken, zonder dat zij zich dat doorgaans bewust zijn. Voor de ‘Ascentie’ zou dat niet mogelijk zijn geweest omdat de ‘trillingsfrequentie’ toen te variabel en te inconsistent was. Maar inmiddels is jullie ‘trillingsfrequentie’ collectief omhoog gegaan.        

Jezelf in je hart ‘verankeren’.

Om meer met ons te kunnen ‘vibreren’ is het volgende noodzakelijk. Jullie kennen mij als Commandant van een Galactische Vloot, maar al degenen die mij kennen weten ook dat ik van tijd tot tijd mediteer, zoals wij dat op onze Vloot dat allemaal van tijd tot tijd doen. Wat ik aan jullie vraag om te doen is om jezelf in je hart te ‘verankeren’. Wij zijn al uitgebreid in onze harten verankerd. Onze ‘mentale en emotionele’ capaciteiten zijn hoogst ontwikkeld. En met hoogst ontwikkeld bedoel ik niet ‘superieur’, maar gewoon verder ontwikkeld. Wij hebben geen ‘superieure’ capaciteiten, maar zijn gewoon veel verder in onze ontwikkeling dan jullie dat zijn. Met andere woorden, ‘veranker’ jezelf in je hart! Ga omlaag naar jou ‘Ster Chakra’ aan de basis van je ribben en vraag zo mogelijk om een ‘Sterrenfamilie’ mentor. Wat je daarna in gedachten door krijgt schrijf je op. Door het op te schrijven brengt men het in de fysieke werkelijkheid. Vervolgens begint er mogelijkerwijs een vorm van communicatie die hoofdzakelijk telepathisch zal zijn. Telepathisch, omdat zonder uitzondering ieder individu telepathische capaciteiten heeft. Jullie allen zijn ‘geestelijk’ van aard en verschillen in niets van ons. Wij allen zijn Sterrenfamilies en verwant aan elkaar. Dus telepathie is één van jullie talenten. Dus sta je ‘mentor of persoonlijke gids’ toe om een telepathische conversatie aan te gaan. En dan als men geduldig en geconcentreerd genoeg is om ook contact met ons te willen hebben, dan zullen wij de informatie die wij hebben graag met de persoon in kwestie  willen delen. Maar jullie ‘Ascentie- of vergeestelijkingsproces’ verloopt anders dan dat het bij ons is gegaan. Wij hebben het vanuit onze dimensie en vanuit ons ‘energieniveau’ minder zwaar dan jullie. Jullie leven fysiek in een ‘dichtheid van een dimensie’, een dimensie met een ‘energiefrequentie’ en een dichtheid van waaruit oorspronkelijk alle moeilijkheden ontstaan zijn. Jullie dimensie raakte in de loop van de tijd zo ‘verwrongen of kromgetrokken’ dat, wat jullie de ‘derde’ dimensie noemen, feitelijk buiten de twaalf dimensies van het menselijke bestaan kwam te staan. Als men denkt aan een ‘schone’ derde dimensie, dan had bij wijze van spreken het lichaam van de ‘schone’ derde dimensie een kankerachtig gezwel, genaamd de ‘oude derde dimensie’. Deze derde dimensie had er grote behoefte aan om gereinigd, hersteld en vernieuwd te worden. En inmiddels zijn jullie al vanuit de oude derde dimensie naar de ‘schone’ derde dimensie overgegaan en sterker nog, mentaal doorgegaan naar de ‘vijfde dimensie’. En jullie zijn nog steeds op weg omhoog. Maar wij deden dat nooit op deze wijze. In zeker opzicht deden wij dat op een wat moeizamere manier, om als planetair collectief gezamenlijk te evolueren naar de hogere rijken. Dus wat jullie doen is meer dan fantastisch, buitengewoon uniek en Galactisch gezien fenomenaal. Dat is onder andere één van de redenen dat wij hier zijn, niet om alleen waar te nemen maar ook om van jullie evolutieproces te leren. Wij als Galactische Sterrenfamilies zijn er dan ook om jullie hierin van harte te ondersteunen, jullie toe te juichen en terwijl jullie dat doen, de methode van jullie als ‘voorbeeld’ te nemen voor het gehele Multiversum. Niet om jullie evolutiemodel elders in het Multiversum exact zo over te gaan nemen, maar wel jullie ‘houding, moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en de Wil’ om zich gezamenlijk naar het Licht toe te bewegen, als voorbeeld te nemen. En dan vanuit de enorme ‘pluriformiteit’ die jullie met zijn allen vertegenwoordigen en de enorme verscheidenheid aan ‘frequentieniveaus’ binnen jullie pluriformiteit aan mensentypes. Dat alles is uniek en nooit eerder in welk Universum dan ook ooit voorgekomen.

Wij leren van jullie en ondersteunen jullie.

Zoals gezegd, jullie hebben een ervaring die geen enkele Galactische familie ooit ergens in de Kosmos heeft gehad. Jullie maken deel uit van de ‘openbaring’ van een zeer uniek aspect van het Kosmisch ‘Plan van de Moeder’. Doch vergeleken jullie zijn onze ‘tijdskaders’ veel langer geweest, omdat jullie nog denken in termen van een kort menselijk leven en een kortstondig bestaan op Aarde. Maar toen jullie de evolutie net begonnen hebben wij als Sterrenmensen een overeenkomst met jullie gesloten, om jullie bij ‘toerbeurt’ te ondersteunen net zoals jullie persoonlijke ‘Gidsen’ dat doen, behalve dan dat wij de Galactische en Intergalactische mens vertegenwoordigen. Maar wat jullie voor ons kunnen doen is, ‘ben de waarheid van wie je bent’. Ken en onderken jullie zelf, jullie zijn de Meesters. Jullie zijn net als wij de gekozenen van de ‘Moeder’. Jullie zijn de Scheppers en de begunstigers van Gaia (de Aarde). Jullie zijn degenen die gezegd hebben, ‘Ik zal niet toestaan dat Zij gedood wordt. Ik zal niet toestaan dat Zij verminkt en vernietigd wordt’ (Tiengeboden). Doch wij horen jullie schreeuwen, of het nu over het nucleaire afval in de oceanen gaat, of over de Chemtrails, of over welke vervuiling dan ook; wij laten jullie niet alleen en werken ongezien met jullie samen om dat op te ruimen. Want jullie zijn degenen die gekomen zijn om de Aarde te herbouwen en opnieuw te creëren. Wij zullen alles doen om jullie daarin te ondersteunen en in te inspireren. Welnu, één van de dingen die momenteel gaande is, is dat oude ‘kwetsuren’ overal ter wereld terugkomen voor opruiming. Veel van de oude paradigma’s die voor jullie zeer emotioneel en traumatisch waren, keren terug om opgeruimd te worden. Niet dat het weer ‘doorleefd’ moet worden, maar eenvoudig dat het losgelaten kan worden. Zowel als menselijk ras als in collectieve zin hebben jullie nog niet volledig de kracht, om ‘nee’ te zeggen tegen de chaos en ‘ja’ voor wat jullie rijkelijk verdienen en wat rijkelijk naar jullie toe mag komen. Inmiddels zijn jullie al dichtbij een nader contact met ons, doch wij wachten op een geschikt moment om dat formeel te kunnen doen. Ik groet jullie. Ga met onze Liefde en ga met de kracht van ‘nee’!

Selektehvay, Selektehvay.

Ashira vanuit de Neptunus.

                              

Geen opmerkingen:

Een reactie posten