dinsdag 26 maart 2013

De weg die wij met zijn allen te gaan hebben.


De energie van Aquarius.

De energie van het reeds binnentredende tijdperk ‘Aquarius’ maakt, dat de wereld geleidelijk tot ‘verheffing’ komt en dat steeds meer mensen inzien dat ‘strijd’ niets oplost. Dat vergelding met vergelding geen uitkomst biedt en dat uiteindelijk de ‘verheffing’ zit in het samengaan, in het samen delen en in de ‘Eenheid’ der volkeren. Ook de grote wereldmachten zullen zien dat strijd te kostbaar is om maar voortdurend te blijven financieren. Kleinere landen proberen in de wereld mee te spelen om de macht, zullen mogelijk dreigen met oorlog en strijd, maar ook hun politiek zal uiteindelijk falen. Uiteindelijk komt de wereld in grote lijnen steeds meer tot een vorm van democratie. Een vorm van democratie, die geleidelijk zal veranderen in een meer evenwichtiger en rechtvaardiger vorm dan die thans nog opgeld doet. Elke stem zal in de toekomst meer gehoord worden, waarbij elke stem op onderdelen wordt samengevoegd tot een eerlijker verdeling van mogelijkheden en van partijpolitieke programma’s. De politiek zal veranderen, de wereld zal veranderen, grootmachten zullen veranderen. De leefwijze zal veranderen, een leefwijze waarbij de mensheid haar leefstijl meer in gaat richten met echte overtuiging, zonder speciaal een politiek forum te gebruiken om de religie te kunnen uiten. Geleidelijk aan wordt de mens steeds meer zelfverantwoordelijk. Juist doordat de democratie, de politiek en de religie een andere vorm krijgt, wordt de mens steeds meer op zichzelf teruggeworpen. De mens moet steeds meer voor zichzelf zorgen en op een bewustere manier keuzes maken. Dat is in grote lijnen de energie van Aquarius: ‘eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, onafhankelijkheid en meer zelfredzaamheid’.  Daarnaast zal het nieuwe tijdperk het tijdperk zijn van, ‘vernieuwing, van bewustwording, van intuïtie en empathie, van rechtvaardigheid en van evenwicht en harmonie’.  

Eenheid in verscheidenheid.

De mensheid zal langzaamaan tot het begrip moeten komen dat wij met zijn allen tot één grote groep behoren die ‘mensheid’ heet, dat er niets is in de hele ‘kosmos’ wat van ons afgescheiden is en dat alles  verbonden is met al het andere, zowel materieel als immaterieel. Dat er niets zonder reden existeert en dat alles, zowel in ons fysieke bestaan als in de hele kosmos een relatie met elkaar heeft. We zullen geleidelijk aan in dit besef van ‘samensmelting en vermenging’ gaan groeien, naarmate de invloed van ‘synthese’, afkomstig van de energie van ‘Aquarius’ toe gaat nemen. Dat is het wezen van de energieën van ‘Aquarius’. Deze energieën werken alleen doormiddel van groepen en niet individueel. Individualiteit zal evenwel niet verdwijnen maar meer in dienst van de groep worden gesteld. De Aquariusenergie zorgt voor ‘eenheid en synthese’ van de som van alle individuele delen met elkaar. Het gaat er niet om de afzonderlijke delen of de onderlinge verschillen te laten verdwijnen. Integendeel daarvan, het gaat er om het grootste aantal verschillende, individuele delen samen te voegen tot een vorm van Eenheid. Een ‘Eenheid in verscheidenheid’. Alle groepen zullen in de nieuwe tijd ernaar moeten streven een Eenheid met elkaar tot stand te brengen, in het besef dat alles met elkaar samenhangt. In de tijd voor ons zullen steeds meer mensen op de ‘Aquariusenergieën’ gaan reageren, zich bewust worden van de aard van ‘wedijver’, die verdeeldheid zaait en blijmoedig de gewoonte van samenwerking aan gaan leren. Zo zal de wereld door bereidwillige handen getransformeerd worden en zal de wereld opnieuw ‘gesmeed’ worden. Aquarius staat voor Eenheid en via haar geschenk van samenwerking zal die Eenheid geleidelijk aan zichtbaar worden. De hoedanigheid van de energie van Aquarius is tevens die van Synthese. Synthese vermengt en versmelt afzonderlijke zienswijzen tot één geheel. Zo ontstaat ‘Eenheid in verscheidenheid’.

Wanneer de mens ook de Kosmos en zichzelf als Eén ziet, worden alle dingen mogelijk. Wij moeten onszelf als Eén zien en tevens één met de Kosmos. Dat er geen verschil is tussen ons en de Kosmos en dat we wezenlijk verbonden zijn met elk ander wezen op Aarde en met alles wat zich op Aarde bevindt en in het heelal. Dat de atomaire structuur waaruit wij bestaan, ook de structuur is dat alles vormt van wat we in de hele kosmos kunnen zien. En dat er daarom ook louter Eenheid bestaat. Daarom zal dit verlangen naar Eenheid, deze vereniging van groepen, deze groepsinspanning ook het streven worden in de nieuwe tijd. Het Aquariustijdperk zal het tijdperk worden van het groepsgebeuren, waarbij de activiteiten zullen worden uitgebreid tot de hele wereld samenwerkt, voor de uitdrukking van de fundamentele ‘Eenheid’ van alles in onze wereld.

Een tijd van verandering.  

Bijna zonder uitzondering maken vrijwel alle landen van de wereld diepgaande veranderingen door, zowel intern als in relatie tot elkaar. Dit proces is het directe gevolg van de ‘energetische’ stimulans die de planeet tegenwoordig als geheel doordringt, wat uiteindelijk zal leiden tot een volledige transformatie van de bestaande structuren. Het bespoedigen van deze veranderingen komt in essentie voort uit ons ‘eigen verlangen en onze eigen wens’, maar de spanningen zijn op dit moment zo groot dat men voorzichtig te werk moet gaan. Hier of daar te veel druk kan rampzalige gevolgen hebben voor grote delen van de wereld.  Behoedzaamheid is derhalve geboden en de veranderingen moeten ordelijk  verlopen of er zou hier en daar ‘chaos’ kunnen ontstaan. Velen zijn bang voor veranderingen en zien de ineenstorting van het oude, als een groot verlies van de geliefde vertrouwde structuren. Velen verzetten zich tegen deze veranderingen als een bedreiging van hun verworven rechten en aanzien. Velen verwarren de gewettigde aspiratie van volkeren naar ‘vrijheid en rechtvaardigheid’ als een vorm van anarchie van binnenuit, van een uitholling van bestaande, volgens hun opvatting ‘rechtvaardige’ systemen. Tegelijkertijd zijn er degenen die het liefst alles zouden willen wegvagen, van wat de mensheid ooit aan ‘schoonheid en waarheid’ heeft vergaard. Ongeduldig uitziend naar nieuwe structuren, zien zij de noodzaak over het hoofd van geleidelijke vooruitgang en doen zij veel wat van waarde is af als behorend tot het verleden. Derhalve is het belangrijk een koers te varen tussen deze twee uitersten. Men dient te streven naar een geordende verandering met een minimum aan scheuring en verwijdering. Veel van wat er tegenwoordig gebeurt behoort tot het ‘wereldkarma’ en zal uiteindelijk uitmonden in een betere en rechtvaardiger wereld.  Om de wereld beter en rechtvaardiger te maken is het van primair belang, dat in de noden van de behoeftigen wordt voorzien. Met andere woorden: ‘daar waar de nood het hoogste is, zowel in eigen land als in derde wereld landen of waar er ook nood mogen zijn’. Alle veranderingen wordt voorafgegaan door spanning en spanningen zorgen voor angst. Maar voor angst is geen plaats in het hart, dat aangespoord wordt door waarachtige dienstbaarheid en onbaatzuchtige liefde. Wapen daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst, hoe moeilijk het hier en daar ook mogen zijn, met vreugde en positivisme tegemoet!.

Rechtvaardigheid.   

Rechtvaardigheid is een natuurlijk gegeven en geldt voor iedereen. De mate van wetteloosheid in een bepaalde periode valt af te meten aan het niveau van onrechtvaardigheid in de wereld. Momenteel achtervolgt onrechtvaardigheid de armen en de verdrukten aan alle kanten. Wettelijk gezien betreft rechtvaardigheid het terrein van maatschappelijke regels, van misdaad en straf, maar in diepste wezen heeft rechtvaardigheid te maken met een natuurlijk recht dat voor iedereen geldt, een recht dat  leidt naar harmonie en de juiste verhoudingen in een samenleving. Elk onrecht hoe klein ook verstoort de harmonie van het geheel. Momenteel heerst in elk land op zoveel gebieden onrechtvaardigheid, dat er buitengewone maatregelen vereist zijn om totale chaos te voorkomen. Over de hele wereld worstelen velen om zich te bevrijden van eeuwenlange onrechtvaardigheid, uitbuiting en tirannie, om eindelijk het juk af te werpen dat hun voorouders droegen. Thans wordt de stem van het eigen ‘geweten’ steeds meer gehoord. Het eigen ‘geweten’ dat bij een ieder het onderscheidt maakt tussen ‘goed en kwaad’. Overal staan woordvoerders op voor de ‘kansarmen en de berooiden’. Hoe kunnen er verschillende werelden en verschillende opvattingen bestaan? Terwijl de wereld Eén is met elkaar? Hoe kan er verdeeldheid zijn, terwijl de wet van ‘rechtvaardigheid’ dezelfde is voor alle mensen op de wereld?. Op termijn zullen de mensen gaan begrijpen dat het leed van velen, de ‘ziekte’ is van het geheel en dat alleen ‘rechtvaardigheid’ geluk voor iedereen kan betekenen.

Er zijn kennelijk maar weinigen die daadwerkelijk willen weten wat ‘rechtvaardigheid’ in essentie inhoudt, waardoor ‘rechtvaardigheid’ tot dusver nog nooit op wereldschaal is bereikt. Sommigen hebben in enige mate gerechtigheid bereikt, ‘vakbonden hebben gevochten voor gerechtigheid in hun bedrijfstak, mensen hebben gevochten voor zowel  politieke- als economische rechtvaardigheid’.  De meeste mensen strijden naar het schijnt al eeuwen voor rechtvaardigheid, want het is het belangrijkste denkbeeld in het denken van de mensheid. Op hun beste en hoogste momenten weten de meeste mensen ‘instinctief’ dat de bedoeling van het leven is, de juiste verhoudingen tot stand te brengen. Sommigen worden sterk aangestuurd en gemotiveerd door onrechtvaardigheid. Andere lijden lange tijd onder onrechtvaardigheid voordat ze uiteindelijk tot actie overgaan. Maar iedereen niemand uitgesloten, verlangt in de kern van zijn wezen naar gerechtigheid. Rechtvaardigheid wordt, net als liefde gezien als een uitdrukking van de aard van ons diepste wezen. Er is maar één rechtvaardigheid, één liefde, één vrijheid en dat is waar uiteindelijk alle mensen naar verlangen. In essentie zijn alle mensen Eén, ongeacht kleur, ras of gezindte en de overvloed die er nu nog slechts in bepaalde delen van de wereld heerst, behoort een ieder toe. Alleen rechtvaardigheid en het ‘samen kunnen delen’ van de overvloed op de wereld, biedt hoop voor de mensheid. Alleen rechtvaardigheid, gesmeed uit het ‘samen kunnen delen’, zal een einde kunnen maken van de gesel van ‘oorlog en terreur’. Wanneer de mensen dit beseffen, zullen zij de uitdaging aan kunnen gaan en de vele problemen die ons nu vrees aanjagen, één voor één aan kunnen pakken.    Inspiratie: Par Lanto. Share Nederland. Het internet.    

     

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten