donderdag 25 september 2014

Een tijd van bezinning.


 

De wereld in eigen hand. 
 
Een tijd van bezinning.

Wat beïnvloed de energie van Aquarius de mensheid nog meer, behalve datgene wat in vorige artikelen daarover al geschreven is? Daar zal in dit artikel nader op worden ingegaan. Het is momenteel een zeer verwarrende tijd en dit jaar zal bij uitstek als een jaar van veel veranderingen en intensiteiten bekend komen te staan. Velen zien de onrust in de wereld en vragen zich af of de wereld gek aan het worden is. Eerder is al verteld, dat door de energie van de nieuwe tijd de ‘Christus energie’ (spiritualiteit) volop aan het terugkeren is. In termen van ‘polariteit’ is dit de energie van het Licht. Wat er zich in het heden voordoet zijn echter de laatste worstelingen van ‘Duistere’ krachten, die van nature aanwezig zijn in de dualiteit. Duistere krachten die volstrekt zinloze pogingen doen om de terugkeer naar het Licht te willen blokkeren. Doch de terugkeer naar het Licht zal evolutionair zijn doorgang vinden en kan niet gedwarsboomd worden. De laatste paar weken heeft de wereld hier en daar zeer chaotisch geleken. Oorlogen, geweld, ongeregeldheden, alsook dreigingen van verhoogde onrust, komen overal naar de oppervlakte. Zowel individueel, collectief, als wereldwijd. Het is een tijd waarin verschillen en ongelijkheid gemarkeerd worden en een tijd waarin afwijkingen naar boven komen, die in een schijnbaar chaotische situatie, spiritueel gezien de weg plaveien voor de vereiste ‘harmonie en eenwording’. Overigens heeft in het kader van de nieuwe tijd het ‘kristallijne raster’ (kosmisch Licht) de overhand genomen over het ‘magnetische raster’. Wat de inwerking betekent van zowel de zwaartekrachten van planeten en sterren, alsook de interpretatie van het Licht. En een kracht van invloed die mede inspeelt op deze energetische krachten is dat van de Goddelijke Albron. Bijgevolg verkeert de mensheid op een uniek moment van de tijd waarin planetaire invloeden zich gecombineerd hebben met kosmische krachten, die normaal gesproken niet geassocieerd zijn aan (astrologische) zwaartekrachten om een unieke zuivering te creëren in het paradigma van de Nieuwe Aarde. Dit betreft ‘schaduwkrachten’ die in een tijdelijke vrije-stroom terecht zijn gekomen om ‘onderdrukkingen en frustraties’ naar boven te brengen, bedoeld om ermee geconfronteerd te worden en te leren daarmee om te gaan in de smeltkroes van alle menselijke ervaringen. Dat wat verborgen of onderdrukt was wordt gefilterd en wordt naar boven gebracht. Vroegere overtredingen en onopgeloste conflicten die verborgen zijn geweest, zullen in de huidige tijd naar boven komen om ermee geconfronteerd te worden, zodat op een verantwoorde wijze daar afstand van genomen kan worden. Daarmee is het een tijd van ‘misverstand, overreactie en van illusie’. Een en ander wordt bekrachtigd door extremen in expressies van onderdrukking en een terugslag van frustraties, die in de totale context van negativiteit losgelaten dienen te worden. Het loslaten van wat ooit ‘schaduwkrachten’ waren.

Dualiteit.

Ofschoon velen het zicht op de werkelijkheid aan het verliezen zijn, dient nadrukkelijk gesteld te worden dat niets wat rondom de mens gebeurd zonder doel is. Hoewel tegengestelden (en als zodanig duistere energieën) bestaan in de dualiteit, zijn ‘goed en kwaad’ beoogde illusies. Vanuit geestelijk standpunt gezien (boven die van de polariteit), bestaan tegengestelden niet. Alles maakt deel uit van het grootste goed en leidt naar het hoogste doel. De Aarde is een leerschool en hoewel ervaringen van ‘dualiteit’ zeer echt lijken te zijn, maken dergelijke ervaringen deel uit van de ontwikkeling van de mens. De mensheid leert, wordt onderwezen en leert door alle opgedane kennis en ervaringen geleidelijk aan bewuste medescheppers te worden van ‘Al Dat Is’. God schiep de mens en de mens schept de wereld die hem geschonken is. En één van de ‘stadiums van ontwikkeling’, of leerprocessen in de ‘Universiteit van de Dualiteit’, betreft het omgaan met tegengestelden zoals ‘goed en kwaad’. En omdat deze tegengestelden in dualiteit nu eenmaal bestaan, is het een vereiste dat men het pad van Liefde kiest. De worsteling tussen ‘Licht en Duister’, tussen goed en kwaad zit in ieder mens. Ieder mens vertegenwoordigt beide aspecten. Sommigen dragen nadrukkelijk Licht uit, anderen doen dat duidelijk niet. Het leren om daar evenwicht in te vinden, maakt deel uit van de levensloop van ieder mens. Tegengestelden zijn in de polariteit echt en in overeenkomst daarmee moet men leren daarmee om te gaan. En hoewel boven de dualiteit ‘goed en kwaad’ in feite relatief zijn (zij maken deel uit van het geheel), zijn zij inderdaad actueel en liggen zij mede ten grondslag aan het systeem van onze werkelijkheid. Eenvoudig gesteld, zullen concepten van ‘goed en kwaad’ geleidelijk aan dienen ter bewustwording van de mens en verstrekt het richtlijnen op ons pad. Maar in de energetische frequenties van de huidige tijd, voegt astrologisch gezien ‘Neptunus’ een extreme illusionaire invloed toe. Degenen die vatbaar zijn voor waandenkbeelden, misvattingen of wanen van grote fantasie, zullen gewaarworden dat de ‘sluier tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid’, zich wijd geopend heeft in en naar illusionaire werelden en illusoire denkbeelden. Realiteitsadviezen aangeboden vanuit zelfs de beste intentie mag soms resulteren in een verwarrende en onverwachte tegenaanval of afwijzing. Het is een tijd waarin zelfs het ‘zuiverste hart’ schijnbare goedwillende adviezen af mag wijzen, zo niet met minder interventie. Het is een fase waarin ieder figuur van autoriteit, goed of fout, gezien mag worden als tussenbeide komend. Dus houdt in gedachten dat de nieuwe energiefrequenties iedereen kan beïnvloeden. De innerlijke ‘coyote’ is losgelaten. De leraar heeft bij wijze van spreken de zaal verlaten en de studenten zijn aan zichzelf overgelaten. Velen zullen onder invloed van de energieën van de Nieuwe Tijd, op manieren handelen die onverwachts en ongebruikelijk zijn. Individuen die zich relateren aan negatieve aspecten van wraak of ontluisteringen van welke aard dan ook, mogen geneigd zijn te handelen op extreme wijze. Gevoelens van niet erkend te worden, uitgesloten, afgewezen of gepasseerd te worden zullen in deze tijd veelvuldig naar boven komen. Wat vooral ook van toepassing is op ‘ideologieën, religies, landen of groepen’ die het gevoel hebben dat hun ‘macht’ niet gerealiseerd is of dat hun macht sterk verminderd wordt. Religies die geweld toestaan of agressie oogluikend toestaan vallen bij uitstek onder deze categorie. Groepen en individuen die zich onderdrukt voelen zullen zich af gaan reageren. Dus is het uiterst belangrijk voor degenen die zich hierdoor aangesproken voelen, om zichzelf eens goed onder de loep te nemen en zich tien keer te bezinnen voordat er onbezonnen gehandeld wordt. Tenslotte lost men met agressie en geweld niks op, alleen met ‘mededogen, begrip en Liefde’.

Onder ogen zien.

De positieve uitkomst van dit alles is echter, dat kwesties die verborgen waren, ontkent, vermeden, genegeerd of zelfs gevreesd waren, getriggerd worden om losgelaten te worden om daarna als ‘drager van Licht’ te kunnen fungeren. Afhankelijk van het individu zullen in het licht van de nieuwe Aquarius energie veel onzuiverheden naar de oppervlakte komen. Onzuiverheden die onder ogen gezien moeten worden en na heroverweging losgelaten moeten worden. Maar er moet wel beseft worden, dat niet alles dat naar de oppervlakte komt juist is. Veel onderdrukte gevoelens van frustraties of vijandigheden mogen niet altijd de ware gevoelens zijn en kunnen daarmee voor zichzelf een dubbel ‘snijdend zwaard’ zijn. Oprechte emoties van een onterechte en onjuiste reactie kunnen veel pijn doen, doch het positieve ervan is dat het wellicht confronterend werkt, maar er moet dan wel ruimte zijn voor heroverweging en of de emoties wel of niet gerechtvaardigd waren. Op individueel niveau mag de huidige tijd een periode zijn waarin men geneigd is om alles in anderen te zien en de eigen tekortkomingen schromelijk over het hoofd te willen zien. Voor diegenen die bij tijd en wijlen in een meer solitair milieu verkeren, mag deze nieuwe energie zich mogelijk binnenwaarts keren naar een kritische zelfreflectie, dat verwant kan zijn aan afkeuring omdat men het gevoel heeft een fout gemaakt te hebben. Omdat men op een bepaald moment verkeerd of ongepast gehandeld heeft en zich niet hield aan het juiste en beste gedrag onder de gegeven omstandigheden. Met andere woorden, de energie van Aquarius kan wijselijk gebruikt worden voor zelfreflectie en zelfijking. Maar de huidige tijd kent ook een energieniveau die van invloed kan zijn op het overdreven kritisch worden. Zowel naar zichzelf als naar anderen toe en naar de omgeving waarin men verkeert. Zelfs zodanig dat men er zwaarmoedig en depressief van kan worden. Daarom zou deze nieuwe energie niet mogen leiden naar een strikt negatieve houding van afkeuring, hetzij van zichzelf of dat van anderen. Eerder is de Aquarius energie bedoeld om gebruikt te worden als kans om te ‘zuiveren’ en om te leren wat wel of niet juist is en wat niet langer meer dient. Met andere woorden, het zou winstgevend voor jezelf moeten zijn.

Tot slot.

De huidige tijd is een tijd die wijselijk gebruikt kan worden en ofschoon ‘geduld en wijsheid’ belangrijk zijn, vertegenwoordigen zij juist datgene om de poorten te matigen en te bewaken. Relaties kunnen getest en geherdefinieerd worden voor het grotere goed. Obstakels kunnen opgemerkt worden in de ‘waan van alle dag’ en naar boven gebracht en opgeruimd worden om de weg vrij te maken. Vrij om te kunnen ademen en om te kunnen leven. Gebruik de huidige tijd wijs. Emoties van negativiteit zullen op natuurlijke wijze naar boven drijven en tevoorschijn komen als ‘schuldgevoel, schaamte, jaloezie of van kwaadheid’. Sta hen niet toe in deze energie te existeren en te resulteren in acties van ‘aanval of geweld’. Alle mensen maken fouten en juist in deze tijd openbaren die zich en dienen zij om losgelaten te worden. Schaduwkrachten openbaren zich en kunnen in en naar het Licht getransformeerd worden. En dat is juist het hogere aspect van wat hieraan ten grondslag ligt.

 

 

Inspiratie: ‘Denk met je hart’, Cobie de Haan.         

 

                

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten