zondag 28 september 2014

Zie de toekomst positief.Het Licht straalt altijd.
Zie de toekomst positief.

Afscheiding.

Velen belijden een religie, geloven in God en velen doen dat niet, maar geloven wel in een Schepper of in een ‘Hogere Macht’ van welke aard dan ook. Maar wie men ook spreekt, de gelovigen of niet gelovigen, nagenoeg iedereen plaatst de Schepper buiten zichzelf. Wat bezijden de waarheid is, want ook de ‘Schepper’ zit in onszelf. Al eerder werd op deze Blog verteld, dat wij allemaal deel uit maken van de ‘Scheppende Macht’. Met andere woorden er is geen afscheiding en er is niet alleen maar een God buiten onszelf. De mens is niet afgescheiden van God of de Goddelijke Albron. Wij allen vertegenwoordigen in de kern van ons wezen een Godsvonk, waarvan de Geest het omhulsel is en de Ziel het voertuig van de Geest*. Met andere woorden, wij dienen door de vele levens die wij op Aarde doormaken, ons geleidelijk aan onszelf te ‘realiseren’. Waarbij elk leven tot een zeker mate van geestelijke ‘bewustwording’ leidt. Totdat we zo geestelijk ‘bewust’ geworden zijn, dat we gemiddeld genomen na zeer veel levens een ‘totaalbewustzijn’ verkregen hebben. En daardoor in de loop van onze ontwikkeling onze eigen ‘onwetendheid’ overwonnen hebben. Tegen die tijd zijn wij ‘Meester’ over onszelf en hebben wij ons geleidelijk aan ‘zelfgerealiseerd’, wat betekent dat onze Geest ‘verlicht’ geworden is. Wanneer wij door onze ‘verlichting’ uiteindelijk het ‘Meesterschap’ over onszelf verkregen hebben, kunnen wij indien we dat wensen, afstand doen van ons ‘Egobewustzijn’ en vloeien wij meer ineen met de energie van de Goddelijke Albron. Zodat wij uiteindelijk onszelf ‘vergoddelijkt’ hebben en in samenwerking met de Engelen, mogelijke ‘medescheppers’ van ons Universum geworden zijn. Deze groei naar spirituele ‘bewustwording’ is zich de laatste jaren echter, door de toenemende energie van Aquarius, aanzienlijk aan het versnellen. Steeds meer mensen ‘ontwaken’ nu min of meer en voelen zich geleidelijk aan steeds spiritueler worden.

Evolutie.

Globaal genomen zijn er nu twee verschillende groepen van zielen op Aarde. De ene groep vertegenwoordigt diegenen die hun ‘bewustzijn’ al geopend hebben voor de bovenomschreven ‘waarheid’ van hun wezen. En de andere groep zit nog min of meer klem in de lagere ‘trillingen’ en ondernemen weinig of geen pogingen om hun positie te begrijpen. Totdat dergelijke zielen ermee beginnen om met betrekking tot hun werkelijke ‘Zelf’ te ontwaken, zullen zij waarschijnlijk doorgaan om slechts dat te geloven wat zij recht voor hun ogen zien. Daarmee is deze laatste groep beslist niet minder dan de eerste groep, maar zij worden alleen nog sterk door hun Ego gecontroleerd. Het is doorgaans een bepaalde ervaring van 'spiritualiteit' (scheiding, ziekte of verlies), die een verschuiving in het bewustzijn te weeg zal brengen, wanneer men zich het doel van het leven begint af te vragen. De waarheid zal te zijner tijd wel tot hen komen, maar het is juist nu de ideale tijd op Aarde om de vragen over het doel van het leven naar boven te brengen. Voor degenen zonder één of andere vorm van geloof is het een zeer moeilijke tijd, als zij zich af beginnen te vragen waarom een ‘God van Liefde’ de wreedheden die er tegenwoordig plaatsvinden toestaat. Velen begrijpen dat als God allesomvattende Liefde is, hij zijn kinderen toestaat om vrijheid te hebben en om die vrijheid te ervaren zoals zij dat voor zichzelf wensen. Maar de mensen zien vaak niet in dat zij voor de resultaten zelf verantwoordelijk zijn. De mens creëert per definitie zijn of haar eigen toekomst. De vrije wil is prachtig maar men moet er wel mee leren om te gaan, zonder de vrije wil van de ander aan te tasten.

Tevoren vastgelegd.

De mens heeft het er enorm moeilijk mee, om te begrijpen dat men met elkaar EEN zijn en dat wat men een ander aandoet men het zichzelf aandoet. De mens neigt er vaak naar om zich te focussen op één bepaalde situatie, zonder te beseffen dat men gedurende een levenspanne heel veel situaties te verwerken krijgt. En elk van deze ervaringen is bedoeld om de mens het inzicht te geven, dat men nodig heeft om zijn of haar eigen ontwikkeling verder te helpen. Niemand is meer of minder dan de ander, maar kan niettemin wel een hoger niveau van bewustzijn ontwikkeld hebben. In wat voor een stadium van evolutie men ook verkeert, wees ervan verzekerd dat men altijd geholpen wordt om vooruit te gaan en dat niemand uitsluitend alleen met de wereld geconfronteerd wordt. Hoe het leven zich individueel ook mag ontwikkelen, een ieder krijgt ‘Geestelijk’ gezien zoveel hulp dat men in wezen niet kan mislukken op de eigen levensweg, aangezien men vanuit de ‘Geestelijke Wereld’ er op toeziet dat een ieder de ervaring krijgt die men voor zijn eigen ontwikkeling nodig heeft. Het helpt niet om over het leven te klagen, maar het is beter om er voor jezelf het beste van te maken. Velen geloven niet dat zij ‘Geestelijk’ geholpen worden, wat komt omdat zij zoals iedereen onbewust zijn van hun levensplan. Maar voor de ervaring in het leven moet men zowel de ‘positieve als soms ook de negatieve’ aspecten op het levenspad accepteren. Alle ervaring is van waarde zelfs als men het niet begrijpen kan, doch alle ervaringen scheppen vaak ook kansen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Velen geloven niet dat zij voor hun incarnatie ingestemd hebben met de manier waarop hun leven zich voltrekt, maar het is zorgvuldig gepland met ieders toestemming en met behoud van de ‘vrije wil’.

Zorgvuldig gepland.

Velen zijn al op een vergevorderd niveau van spiritueel inzicht en zijn actief bezig met anderen te helpen dat niveau eveneens te bereiken en de ‘waarheid’ omtrent het doel van het leven in te zien. Sommigen incarneerden om speciaal een dergelijke dienstverlening aan anderen te kunnen geven en vaak betekende dat een bepaalde graad van opoffering, aangezien een dergelijke taak een zeer toegewijde ziel vereist. Een ieder die de wens heeft aangegeven om anderen te helpen, zal door de Geestelijke Wereld met vreugde worden ontvangen en inspiratief hierin begeleid gaan worden. Het leven mag ingewikkeld klinken en voor velen is dat ook, maar het is bij een ieder zorgvuldig gepland om maximaal van voordeel te kunnen zijn. Sommigen hebben er moeite mee dat zij de ervaringen die zij op hun weg tegen kwamen geaccepteerd hebben en kunnen maar niet begrijpen waarom zij dat hebben toegestaan. De waarheid is echter dat een ieder in de richting gewezen wordt die het beste voor de persoon in kwestie is. Wanneer men alles vanuit de Geestelijke Wereld zou bekijken dan lijkt het allemaal veel duidelijker en vertrouwd men diegenen die het leven vanuit dat standpunt overzien. Sommigen vragen zich af waarom de Geestelijke Wereld volgens veel 'Channelers' zo positief kunnen zijn ten opzichte van onze toekomst op Aarde. Maar dat is omdat men vanuit dat gezichtspunt niet alleen het grotere ‘plaatje’ overziet, maar zich daar ook bewust zijn wanneer de oude cyclus (Vissentijdperk) tot een einde wordt gebracht. Kwesties op Aarde zijn in werkelijkheid veel ‘vloeibaarder’ dan dat wij dat voor mogelijk kunnen houden, maar op de lagere energieniveaus van de Aarde kan men niet gemakkelijk andere scenario’s visualiseren. Vanuit ‘Geestelijk’ standpunt gezien ontwikkelen wij ons echter snel en groeien wij collectief naar een hoger bewustzijn toe, waarna te zijner tijd het Universum voor ons volledig ontsloten zal worden. Zodat wij ons gaan ‘herinneren’ dat wij in essentie 'Kosmische Wezens' zijn. De evolutie is meer betrokken bij de mens dan dat men zich dat voor kan stellen en zorgt ervoor dat de mens zich te zijner tijd voldoende ontwikkelt om in de Kosmos losgelaten te worden. Zoals het al eerder verteld is, kan men geen niveaus bereiken die hoger zijn dan de lagere niveaus van energie (trillingen) waarin wij op Aarde momenteel nog verkeren. Maar het ligt aan de interesses en de keuze van de mens, om in de komende tijd de kans te nemen de lagere interesses achter zich te laten. De mens heeft het potentieel om een ‘Wezen van Licht’ te worden en dat is waar men naar toe zou moeten werken.

Waarheid.

De waarheid is dat de wereld wel degelijk voor het hogere doel wordt voorbereid. Ten tijde van grote spanning en verandering zien mensen de werkelijke toestand van de samenleving met het beperkte inzicht dat ze onvermijdelijk hebben. De mensheid veronderstelt dat al de gebeurtenissen die zich momenteel voordoen, dezelfde invloed op de toekomst hebben en van even groot belang zijn, terwijl het ware inzicht vanuit de Geestelijke Wereld gezien daar totaal van verschilt. Vanuit de Geestelijke Wereld ziet men de gebeurtenissen alsof ze op een plat vlak plaatsvinden, maar dan ook alleen in aanleg. Zij weten dat sommige scenario’s zullen ‘neerslaan’ en verandering in de wereld teweeg zullen brengen, terwijl andere gebeurtenissen of scenario’s eenvoudig wegkwijnen zonder enige vorm aan te nemen. Met haar beperkte inzicht denkt de mensheid dat al deze gebeurtenissen invloed op haar toekomst hebben, maar dat is beslist niet het geval. Vanuit ‘Geestelijk’ gezichtspunt is de mensheid nog nooit zo gereed geweest voor de Nieuwe Wereld die de toekomst brengen zal als nu. De mensheid is nog nooit zo dicht bij een tijd van inspiratie en gereedheid geweest, om te werken voor het algemeen welzijn als dat het nu het geval is. De Geestelijke Wereld stimuleert met zijn Liefde iedereen: 'degene die liefheeft en werkt voor rechtvaardigheid en samendelen, maar ook degene die de verdeeldheid, scheuring en hebzucht in de wereld veroorzaakt'. Op deze wijze, door de duidelijke tegenstelling die door het ‘Zwaard des Onderscheid’ teweeg gebracht wordt, kunnen mensen tot een waarachtige keuze voor de toekomst komen. Een toekomst voor alle mensen: 'de armen en hongerigen, maar ook voor de magnaten en de vernietigers van vrede in de wereld. Ieder van ons moet kiezen aan welke zijde van die scheiding wij onze eigen waarheid vinden'. Zoals al eens eerder werd verteld: ‘Laat de mens zich niet verbinden aan Angst en aan Macht’! Door zich niet te verbinden aan angst, zou de mens de gebeurtenissen die zich nu voordoen moeten relativeren en nauwgezet dienen te onderzoeken waarom die zich manifesteren en hoe dat beteugeld zou moeten worden, opdat er de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Op deze wijze zou men stabiliteit kunnen creëren en geen deel hoeven te hebben aan de angst die momenteel opgang doet. Opdat de ontwikkelingen die bij het Aquariustijdperk horen, op de reeds ingeslagen weg zijn doorgang kan vinden.


* Zie het verhaal over de 'Godsvonk, de Geest en de Ziel'.

Inspiratie: ‘Denk met je hart’, Cobie de Haan. Share Nederland. Par Lanto.

         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten