donderdag 16 mei 2013

De wereld verandert. Deel 4


Wat voorafging.

Het Aquariustijdperk deed formeel zijn intrede op 21 december 2012, maar de energie van Aquarius is al vanaf de achttiende eeuw bezig zich in de mensheid te openbaren. Inmiddels zijn we precies halverwege de ‘overgangstijd’ en zal de energie van het nieuwe tijdperk over  twee tot driehonderd jaar volledig ingetreden moeten zijn. Niemand zal tegenwoordig nog ontkennen dat de wereld aan het veranderen is. Los van de economische crisis waarin wij wereldwijd in verkeren, is alles aan verandering onderhevig en lijkt zelfs de tijd te veranderen en sneller te gaan dan voorheen. Dit alles is echter wel een feit en geschiedt onder invloed van ‘solaire’ krachten vanuit de Kosmos en door kleine wijzigingen in de constellaties van planeten en sterren, met een kleine verschuiving in de aardas als gevolg hiervan, waardoor er uiteindelijk vanuit de Kosmos enorme krachtvelden naar de mensheid  werkzaam zijn. Vaak komt daardoor alles in een stroomversnelling. Eenmaal begonnen, lijken bepaalde ontwikkelingen steeds sneller te gaan. Men wil steeds meer kennis vergaren en gebeurt er steeds meer rond al datgene wat in een stroomversnelling is geraakt, gebeurtenissen waarop men geen greep meer lijkt te hebben. Steeds vaker blijkt dat bepaalde verwachtingspatronen, ideeën en beelden die men had, plotseling anders verlopen. Alles gaat anders, alles is anders dan toen de mensheid nog volop in het patroon van het voorbije ‘Vissentijdperk’ leefde, waarin alles via geijkte conservatieve patronen verliep en waarin iedere stap was ‘gepland en werd opgevolgd’. Het Aquariustijdperk is echter anders en verloopt niet volgens vaste lijnen, maar is een tijdperk van versnelling, van verandering en van invloeden die men tevoren niet geheel kan overzien. Ook een tijdperk van grote veranderingen ten opzichte van het kunnen van de mens en de ongekende mogelijkheden, die de mens ter beschikking zullen komen te staan. De krachten van Aquarius zijn krachten van ‘waarheid, licht en onbaatzuchtige liefde’. Tevens krachten van mondiale vrijheid, wederzijds respect en van begrip voor elkaar, maar ook van individualiteit en van zelfstandige ontplooiing. Doch dient men te begrijpen dat elke vooruitgang in kleine stapjes voorwaarts gaat en dat ook de toekomst zich via de weg der ‘geleidelijkheid’ ontwikkelt.

De ene wereld versus de andere wereld.

Voor de meeste mensen staat inmiddels wel vast dat de huidige wereld waarin wij leven, met al zijn tekortkomingen en beperkingen, getransformeerd moet worden naar een betere en rechtvaardiger samenleving waarin er voor iedereen meer kansen zijn en er minder verschillen zouden moeten bestaan tussen rijk en arm. Doch het lijkt er soms op dat de politiek, veelal nog werkend vanuit oude denkbeelden en structuren, bewust toewerkt (alsof het niet anders kan) naar een vorm van catastrofe waarin alles dreigt vast te lopen. Hetgeen inmiddels door de wereldwijde economische crisis bevestigt lijkt te worden. Niets lijkt het nog te kunnen stoppen, het lijkt wel een trein die de afgrond in dendert en niet meer te remmen en te stoppen is. Sommigen proberen eruit te springen of aan de noodrem te trekken. Doch dat laatste zal niet meer lukken, omdat de tijd nu eenmaal niet tegen te houden is en omdat alles in de tijd zijn voortgang moet hebben. Niets is meer te wijzigen, behalve dan met het inzicht om op de juiste manier om te kunnen gaan met de voldongen feiten. Velen zagen vorig jaar de achteruitgang in de wereld als het einde van de wereld, doch dat bleek uiteraard een dwaling.  Alles is juist een begin, een nieuw begin. Een begin waarin de ‘geestelijke’ waarde van inzichten, van spiritualiteit en van geestelijke gaven eindelijk zijn doorgang zal vinden. De spiritueel ingestelde mens, die niet gekend werd in de wereld van ‘ratio en intellect’, maar die in het nieuwe tijdperk eindelijk gehoord wordt vanuit het spirituele zijn, zal zijn doorgang vinden in zijn of haar ontwikkeling in het tijdperk dat komende is. Steeds vaker botsen twee werelden op elkaar, een wereld van degenen die door willen gaan in de ‘voortrazende’ trein en van degenen die inmiddels de ‘trein’ verlaten heeft. Omdat het daaraan hangen voor de laatste geen enkele waarde meer heeft. Het is alsof de mens die dit alles begrijpt, het ‘zinkende schip’ al verlaten heeft en geen behoefte heeft, om mee te zinken in het schip van het voorbijgaande tijdperk. Men begrijpt dat men zich los kan maken van al die beperkingen, van al die afhankelijkheden en van al dat denken in rationele vakjes. De toekomstige mens is meer de spiritueel ingestelde mens, de mens die vrijheidslievend is, invoelend is en meer vertrouwt op intuïtie en gevoel. De toekomstige mens vertrouwt meer op het tijdperk dat voor hem ligt en op een toekomst waarin in elk geval meer spirituele waarden en normen gaan gelden. De mensheid gaat in het nieuwe tijdperk een grotere toekomst tegemoet. Een toekomst van geestelijke waarden, waarin de mens direct in contact komt te staan met zijn ‘levensbegeleider, met zijn tweelingziel, de geestelijke helpers en beschermengelen’. Ook zal bij de toekomstige mens de natuurlijke ‘versluiering’ geleidelijk aan gaan verdwijnen, zodat men zijn of haar vorige levens gaat herinneren en hier ‘lering’ uit kan trekken. Dat is wat de mens van ‘morgen’ uiteindelijk allemaal te wachten staat.    

Angst voor catastrofes.

Niet alleen de economische crisis maar ook de ‘angst’ regeert de wereld. Voor velen ook de angst voor een catastrofe van een derde wereldoorlog. Veel mensen die heden ten dagen betrokken zijn in oorlogen en in zinloze strijd tussen religies, achter de schermen gevoed door politieke overwegingen, versterkt bij de mensheid de gevoelens van angst voor escalatie van de conflicten. Telkens weer vinden deze gewelddadige gebeurtenissen plaats, waar esoterisch gezien ‘wereldkarma’ aan ten grondslag ligt en telkens weer wordt er in een bepaalt opzicht ‘verheffing’ bereikt, waardoor uiteindelijk alles ten goede zal transformeren. Een derde wereldoorlog, waarvoor de mensheid bang wordt gemaakt, van bijvoorbeeld supermogendheden die tegenover elkaar gaan staan, zal evenwel nooit plaats gaan vinden. Of een religie die de overhand krijgt in de wereld en een heilige oorlog wil gaan voeren, ook dit zal uiteindelijk mondiaal niet tot catastrofes gaan leiden. Juist de kracht van ‘Aquarius’ maakt dat de wereld tot een verheffing komt en dat steeds meer mensen inzien dat strijd niets oplost, dat vergelding met vergelding geen uitkomst biedt en dat uiteindelijk de verheffing zit in het samengaan. Ook de grote wereldmachten zullen in gaan zien dat strijd veel te kostbaar is om altijd maar door te blijven voeren. Kleinere landen proberen in de wereld mee te spelen om de macht en zullen zeker dreigen met oorlog en strijd, maar ook hun politiek zal uiteindelijk falen. Door alle conflicten en disharmonie heen zal de wereld uiteindelijk tot een bepaalde vorm van democratie gaan komen. Een verdere verheffing van een nieuwe vorm van democratie zal verder in het tijdperk van Aquarius plaats gaan vinden. Democratie zoals men dat tegenwoordig kent, waarbij de meeste stemmen gelden, zal veranderen in een democratie waarin alle stemmen gaan gelden, zodat ieders stem in een bepaalde richting of in een bepaalde keuze gehoord wordt. Het zal dan zo zijn dat een stem niet één stem is, maar dat een stem uit tientallen mogelijkheden bestaat en dat iets van die tientallen mogelijkheden wordt samengevoegd met de verschillende keuzes die men gemaakt heeft. Zo zal iedere stem uiteindelijk worden gehoord en in een nieuwe vorm van democratie worden gegoten, waarbij de stemmen op onderdelen worden samengevoegd tot een eerlijker verdeling van mogelijkheden en van partijpolitieke programma’s.

Nieuwe politieke stelsels.

Tegelijk met de democratische hervormingen zal de mens steeds meer zijn levensovertuiging inrichten als leefstijl. Een bepaalde religie of levensovertuiging is dan niet meer een politiek forum waarbij politiek wordt bedreven onder de noemer van religie, maar wordt de  geloofsovertuiging meer een persoonlijke levenswijze. Wat het heden ten dagen voor velen nu ook al is, maar dan niet meer expliciet als een politiek uitgangspunt. Of het nu religieus is of meer spiritueel, iedereen zal zijn eigen vorm gaan kiezen en in zijn eigen leefwijze tot uitdrukking laten komen. Zo langzamerhand is  dit in de wereld al gaande en zal dit in het nieuwe tijdperk steeds nadrukkelijker tot manifestatie komen. Een ieder beleeft zijn overtuiging op zijn eigen manier, zonder dat dit het politieke beleid gaat bepalen. Daardoor zal de politiek gaan veranderen en zal de hele wereld gaan veranderen. Azië zal steeds meer opkomen en zal steeds sterker de oude energie behorende bij het ‘taoïsme, boeddhisme en het hindoeïsme’ over de wereld gaan brengen. Aloude energie die aan het pantheïsme ten grondslag ligt, zonder dat dit zoals bij westerse religies, het politieke stelsel gaat bepalen. In de nieuwe tijd zal men op die manier een leefwijze creëren die niet expliciet op een religie gestoeld is, maar een manier van leven waarbij de mensheid haar leefstijl  inricht met overtuiging, zonder daarbij een politiek forum te gebruiken om de religie of levensovertuiging nadrukkelijk te willen uiten. Dit is een wezenlijk verschil met hoe het nu is. Men ziet nu al wat er gaande is, in veel landen waar men dit nooit voor mogelijk had gehouden, zet de energie van ‘vrijheid’ jonge mensen aan zich te verzetten tegen de oude gevestigde orde en roept men dringend om hervormingen. Zich bewust dat de ‘transformatie’ niet op zich laat wachten, maar dat het nu moet gebeuren en dat zij aandringen op een andere vorm van democratie, een vorm van democratie waarbij op een harmonieuze wijze politiek en religie met elkaar samen kunnen gaan.

De mensheid komt daardoor meer bij zichzelf.

Op de keper beschouwt, verandert de wereld niet langzaam maar in feite revolutionair. In grote stappen verandert de wereld van dag tot dag. Men ziet dat de veranderingen niet meer te stoppen zijn en steeds maar verder gaan. Het lijkt allemaal heel praktisch: ‘politiek, religie, economie, financiën, maar uiteindelijk dient alles in zeker opzicht een spiritueel doel’. De mensheid komt daardoor meer bij zichzelf. Steeds meer wordt de mensheid geconfronteerd met alle mogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden per dag en zoveel keuzes, dat men steeds meer geconfronteerd wordt met de energie van Aquarius, namelijk ‘eigen verantwoordelijkheid’. De mens wordt steeds meer zelf verantwoordelijk. Juist doordat ‘democratie, politiek en religie’ een andere vorm krijgt, wordt de mens steeds meer op zichzelf teruggeworpen. En moet de mens steeds meer voor zichzelf zorgen en op een bewuster manier keuzes maken. Dit is namelijk de energie van Aquarius: eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, onafhankelijkheid en meer zelf doen. Zogezegd ‘verbeter de wereld maar begin bij uzelf’. Pas als men goed is voor zichzelf,  dan kan men ook goed voor anderen zorgen. Dat geldt momenteel wereldwijd, overal heerst dezelfde tijdsgeest. Sommigen denken dat alles langzaam gaat, maar in feite gaat alles zo snel dat in een paar jaar de wereld compleet veranderd kan zijn. De politiek, religie, economie, alles is in een enorme ‘transformatie’ verzeild geraakt. Een transformatie die in veel opzichten een spiritueel doel dient. Velen worden intuïtiever en krijgen op een ‘hoger niveau’ steeds meer contact met de geestelijke wereld die de mens omringt. Steeds meer mensen krijgen ‘lucide dromen en ervaren een verfijnder intuïtie’. Steeds meer mensen weten soms dingen die men normaal gesproken niet zou kunnen weten. Alles breidt zich uit, in een snel tempo en steeds sterker. Boven alles is er ook de onbaatzuchtige Liefde. De mens die zich spiritueel ontwikkelt, de mens die zich geestelijk ontwikkelt, begrijpt dat ‘Liefde en barmhartigheid’ uiterst belangrijk zijn. Een onbaatzuchtige Liefde, niet om te bezitten, maar een Liefde waarbij men alles en iedereen in zijn waarde laat.  De wereld verandert en de mensheid verandert mee. De Aarde trekt een andere polaire kracht aan en ontwikkelt zichzelf en zijn bewoners tot een nieuwe energie, tot een nieuwe dimensie in het komende tijdperk van Aquarius.
Inspiratie: Par Lanto. Het internet.
          

Geen opmerkingen:

Een reactie posten