maandag 27 mei 2013

De wereld verandert. Deel 10


Wat voorafging.

Het Aquariustijdperk deed formeel zijn intrede op 21 december 2012, maar de energie van Aquarius is al vanaf de achttiende eeuw bezig zich in de mensheid te openbaren. Inmiddels zijn we precies halverwege de ‘overgangstijd’ en zal de energie van het nieuwe tijdperk over  twee tot driehonderd jaar volledig ingetreden moeten zijn. Niemand zal tegenwoordig nog ontkennen dat de wereld aan het veranderen is. Los van de economische crisis waarin wij wereldwijd in verkeren, is alles aan verandering onderhevig en lijkt zelfs de tijd te veranderen en sneller te gaan dan voorheen. Dit alles is echter wel een feit en geschiedt onder invloed van ‘solaire’ krachten vanuit de Kosmos en door kleine wijzigingen in de constellaties van planeten en sterren, met een kleine verschuiving in de aardas als gevolg hiervan, waardoor er uiteindelijk vanuit de Kosmos enorme krachtvelden naar de mensheid  werkzaam zijn. Vaak komt daardoor alles in een stroomversnelling. Eenmaal begonnen, lijken bepaalde ontwikkelingen steeds sneller te gaan. Men wil steeds meer kennis vergaren en gebeurt er steeds meer rond al datgene wat in een stroomversnelling is geraakt, gebeurtenissen waarop men geen greep meer lijkt te hebben. Steeds vaker blijkt dat bepaalde verwachtingspatronen, ideeën en beelden die men had, plotseling anders verlopen. Alles gaat anders, alles is anders dan toen de mensheid nog volop in het patroon van het voorbije ‘Vissentijdperk’ leefde, waarin alles via geijkte conservatieve patronen verliep en waarin iedere stap was ‘gepland en werd opgevolgd’. Het Aquariustijdperk is echter anders en verloopt niet volgens vaste lijnen, maar is een tijdperk van versnelling, van verandering en van invloeden die men tevoren niet geheel kan overzien. Ook een tijdperk van grote veranderingen ten opzichte van het kunnen van de mens en de ongekende mogelijkheden, die de mens ter beschikking zullen komen te staan. De krachten van Aquarius zijn krachten van ‘waarheid, licht en onbaatzuchtige liefde’. Tevens krachten van mondiale vrijheid, wederzijds respect en van begrip voor elkaar, maar ook van individualiteit en van zelfstandige ontplooiing. Doch dient men te begrijpen dat elke vooruitgang in kleine stapjes voorwaarts gaat en dat ook de toekomst zich via de weg der ‘geleidelijkheid’ ontwikkelt.

Nieuwe energiebronnen.

Velen zien bewogen toe hoe de planeet nog steeds volop wordt misbruikt voor commerciële doeleinden, hoe langzaamaan de planeet uitgeput raakt en hoe de natuur wordt vernietigd. Tegelijkertijd ziet men steeds vaker dat het klimaat uit balans raakt. Betrof het eerder nog hier en daar een enkele ‘catastrofe’ per jaar, nu wordt men soms wekelijks met natuurcatastrofes geconfronteerd. Steeds meer ziet men vulkaanuitbarstingen, overstromingen, ernstige droogte en langdurige koude periodes afgewisseld met periodes van grote warmte op momenten waarop dit niet normaal is. Records na records worden er verbroken. Tegelijkertijd gaat de mens maar door met ‘commercialisering, met meer produceren en met meer consumeren’. Het houdt allemaal niet op, totdat het ‘spaak’ loopt, wat nu in de crisistijd langzaamaan gebeurt. Het economische systeem werkt niet meer zoals het altijd gewerkt heeft, het systeem dient in al zijn ‘geledingen’ herzien te worden. Velen onderkennen dit en gaan naarstig opzoek naar vernieuwing en naar nieuwe bronnen van energie. Naar ‘energiebronnen’ die niemand schaadt, voldoende aan energie bijdraagt en zelfs bepaalde mogelijkheden vergroot. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat er ‘energiebronnen’ gevonden zullen worden, die de mensheid iets geven zonder dat ze ook maar het geringste kosten en het milieu niet meer schaden. De ontwikkeling vergroot zich naarmate de mogelijkheden om het uit te voeren gemakkelijker zal worden en financieel ook  haalbaar zal zijn. Bovendien moeten de nieuwe technische ontwikkelingen niet tegengewerkt worden door de huidige ‘energieproducenten’, die nagenoeg het monopolie hebben. Maar vooralsnog spitsen de ontwikkelingen zich met name toe op ‘licht en zonne-energie’, maar ook andere vormen van duurzame energie zijn volop in ontwikkeling.  

Zonne-energie.

De zon is voor de Aarde de ‘kosmische’ bron van leven, de belangrijkste bron van energie. Zoals reeds in het oude Egypte de zon werd aanbeden als ‘God, als vader, als krachtgever, als energiebron’, zo is ook de zon voor de mensheid op Aarde de belangrijkste ‘energiebron’ voor al het leven. Over niet al te lange tijd zullen alle aardse grondstoffen om energie te verkrijgen uitgeput zijn, maar tegelijkertijd proberen de producenten wat aan energie over is, nog zeer commercieel te gebruiken en voor veel geld te verkopen. Om deze cirkel te doorbreken worden steeds meer mensen geïnspireerd om tot nieuwe energie te komen. De zon zal die energie leveren op alle mogelijke fronten, zo veel energie dat de Aarde in alle behoeftes wordt voorzien. Een nieuwe vorm van elektriciteit, maar dan op een andere frequentie, zal zijn intrede doen en op een nog eenvoudiger wijze te verkrijgen dan wat men nu kent. Zeker niet door fossiele brandstof, maar zuiver door ‘zonne-energie’. Deze ‘zonne- of lichttechnologie’ zal gebruikmaken van energie, die dus direct afkomstig is van de zon. Ze zal in de nabije toekomst zelfs medisch toegepast kunnen worden en met de voortschrijdende ‘gentechnologie’, zal men onder andere ook ‘vernieuwde’ organen in het lichaam kunnen creëren. Zodat ‘orgaantransplantatie’ op termijn overbodig wordt. In plaats van een orgaan te laten verwijderen of te transplanteren, zullen de organen met  ‘lichttechnologie’ vernieuwd kunnen worden. Hele organen zullen door de nieuwe technologie ‘gegenereerd’ kunnen gaan worden. Hetgeen een enorme stimulans voor de gezondheid van de mensheid zal kunnen betekenen. Het technologische onderzoek is in deze richting al druk aan de gang en zal wellicht over niet al te lange tijd tot resultaten kunnen gaan leiden. Maar los van deze ‘gen-technologische’ ontwikkelingen zullen in de nabije toekomst door ‘lichttechnologie’, mogelijk ook veel bestaande energiebronnen in onbruik kunnen raken. De ‘lichttechnologie’ zal naast de medische toepassing ervan, namelijk ook veel energie kunnen verschaffen op gebieden van de ‘industrie, transport en de verwarming’. Met andere woorden: ‘de zon zal op alle mogelijke fronten energie kunnen verschaffen, zoveel energie dat de Aarde wel eens in alle behoeften kan worden voorzien’.

Maar andere energiebronnen die momenteel ook druk in ontwikkeling zijn, is ‘golfslag- en getijdenenergie’. Landen aan de kust zullen over niet al te lange tijd worden voorzien van energie door golfslag en waar mogelijk van getijdenenergie. Golven bevatten genoeg energie om ruimschoots in de huidige elektriciteitsvraag te kunnen voorzien. De kracht van golven is het sterkst nabij de kustgebieden. Een groot voordeel van golfslagenergie is de geringe ‘landschapsvervuiling’ ervan. Hier en daar wordt er al druk geëxperimenteerd met verschillende technieken, maar het zoute water van de zee tast echter nog te veel materialen aan, bovendien moeten de systemen bestendig zijn tegen op de zee voorkomende zware stormen. Bij getijdenenergie werken soortgelijke principes als bij golfslagenergie, doch hier maakt men meer gebruik van ‘eb en vloed’. Het hoogte verschil tussen hoog en laag water kan op sommige plaatsen ter wereld wel enkele meters zijn, waardoor er op die plaatsen zeer veel energie opgewekt kan worden. Maar getijdenenergie kan voornamelijk toegepast worden in die gebieden waar veel verschil is tussen eb en vloed. Doch al deze technieken zullen zich verder blijven ontwikkelen, waarbij uiteindelijk alle problemen ondervangen zullen worden en over niet al te lange tijd toegepast gaan worden.        

Monopolie op energie.

Veel huizen en zelfs complete woonwijken zijn tegenwoordig al goed geïsoleerd en voorzien van ‘zonnecollectoren’. Deze methoden zullen zich in de woningbouw verder gaan ontwikkelen, waardoor op termijn de techniek ervan meer rendement op zal gaan leveren en de aanschafkosten omlaag zullen gaan. Zodat iedereen hier profijt van zal kunnen hebben. Behalve de genoemde ‘zonne-, golfslag- en getijdenenergie’, zal ook elektriciteit als krachtbron meer in ‘transport, verkeer en vervoer’ toegepast gaan worden, waardoor alles schoner en duurzamer wordt. Met andere woorden, de wereld zal binnen een aantal jaren drastisch gaan veranderen. Daardoor zal het monopolie van de energie producerende landen op fossiele grondstoffen geleidelijk aan gaan verdwijnen, maar de landen die dit nu in handen hebben zullen op een krachtige manier hun monopolie positie proberen uit te spelen. Mogelijk zullen hierdoor grote politieke spanningen gaan ontstaan en kunnen er voedsel en energieproblemen het gevolg daar van zijn. Energieproblemen doordat producerende landen het monopolie dermate beheersen, dat zij mogelijk ‘woekerprijzen’ gaan vragen voor voedsel en grondstoffen, om de mens op die manier nog meer afhankelijk van hun te laten zijn. Dit alles zijn uiteindelijk de ‘krachten’ van de negativiteit, om het voorbijgaande Vissentijdperk zo lang mogelijk van duur te kunnen laten zijn. Maar door omstandigheden zal de mensheid toch gedwongen worden om andere energiebronnen aan te boren, die in grote lijnen al aanwezig zijn en waarmee inmiddels al druk wordt geëxperimenteerd. De zon speelt hierin een centrale rol als bron van energie. Zodoende zal de zon hierin worden herontdekt en in zekere zin aanbeden worden, maar dan niet meer zoals vroeger vanuit een religieus standpunt. De mens zal uiteindelijk tot inzicht komen, dat hij niemand mag schaden opdat hij daardoor zelf geschaad kan worden.  


Inspiratie: Par Lanto. Het Internet.   

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten