dinsdag 21 mei 2013

De wereld verandert. Deel 7

  
Wat voorafging.

Het Aquariustijdperk deed formeel zijn intrede op 21 december 2012, maar de energie van Aquarius is al vanaf de achttiende eeuw bezig zich in de mensheid te openbaren. Inmiddels zijn we precies halverwege de ‘overgangstijd’ en zal de energie van het nieuwe tijdperk over  twee tot driehonderd jaar volledig ingetreden moeten zijn. Niemand zal tegenwoordig nog ontkennen dat de wereld aan het veranderen is. Los van de economische crisis waarin wij wereldwijd in verkeren, is alles aan verandering onderhevig en lijkt zelfs de tijd te veranderen en sneller te gaan dan voorheen. Dit alles is echter wel een feit en geschiedt onder invloed van ‘solaire’ krachten vanuit de Kosmos en door kleine wijzigingen in de constellaties van planeten en sterren, met een kleine verschuiving in de aardas als gevolg hiervan, waardoor er uiteindelijk vanuit de Kosmos enorme krachtvelden naar de mensheid  werkzaam zijn. Vaak komt daardoor alles in een stroomversnelling. Eenmaal begonnen, lijken bepaalde ontwikkelingen steeds sneller te gaan. Men wil steeds meer kennis vergaren en gebeurt er steeds meer rond al datgene wat in een stroomversnelling is geraakt, gebeurtenissen waarop men geen greep meer lijkt te hebben. Steeds vaker blijkt dat bepaalde verwachtingspatronen, ideeën en beelden die men had, plotseling anders verlopen. Alles gaat anders, alles is anders dan toen de mensheid nog volop in het patroon van het voorbije ‘Vissentijdperk’ leefde, waarin alles via geijkte conservatieve patronen verliep en waarin iedere stap was ‘gepland en werd opgevolgd’. Het Aquariustijdperk is echter anders en verloopt niet volgens vaste lijnen, maar is een tijdperk van versnelling, van verandering en van invloeden die men tevoren niet geheel kan overzien. Ook een tijdperk van grote veranderingen ten opzichte van het kunnen van de mens en de ongekende mogelijkheden, die de mens ter beschikking zullen komen te staan. De krachten van Aquarius zijn krachten van ‘waarheid, licht en onbaatzuchtige liefde’. Tevens krachten van mondiale vrijheid, wederzijds respect en van begrip voor elkaar, maar ook van individualiteit en van zelfstandige ontplooiing. Doch dient men te begrijpen dat elke vooruitgang in kleine stapjes voorwaarts gaat en dat ook de toekomst zich via de weg der ‘geleidelijkheid’ ontwikkelt.

De mens transformeert.

Ooit is de schepping tot stand gekomen door een groep ‘Machtige Wezens’, die alle aspecten en kwaliteiten van de Goddelijke Albron* vertegenwoordigen. Deze hoge en zeer ‘Machtige Wezens’, waaronder in eerste instantie de Aartsengelen, functioneren als ‘handen en voeten’ van de Albron en zijn degenen die het ‘evolutieproces’ beheersen. Zoals in meerdere heilige geschriften vermeld staat: ‘de mens is naar Zijn evenbeeld geschapen’, is ook de mens naar het evenbeeld van deze Engelen geschapen en naar de engelen gelijk. Deze groep ‘Machtige Wezens’ vertegenwoordigen een ‘Geestelijke Hiërarchie’ die schept en transformeert, daarbij geholpen door de opeenvolgende tijdperken waarin verschillende dimensies van ‘kennis en inzicht’ worden bereikt. Deze ‘kennis en inzicht’ heeft de mensheid als groep nodig tot transformatie. In elk tijdperk heerst er weer een andere vorm van ‘energie’ en transformeert de mensheid telkens weer naar een ander, doorgaans hoger niveau van ‘bewustzijn’. In elk tijdperk creëert de mens naar vermogen, schept maar ook experimenteert, soms op doodlopende wegen maar soms ook op weg naar een vorm van ‘verlichting’. Een en ander is inherent aan het ‘mens-zijn’, niets is daar goed of slecht aan. Het is de weg die de mensheid gaat en die zo uiteindelijk tot transformatie leidt, tot iets goeds waardoor de mensheid van ‘morgen’ weer verder kan. Zo creatief als de mens kan zijn, zal de mens vroeg of laat ook weer een weg weten te vinden om te ‘dematerialiseren’, om de materie naar eigen wens en inzicht te gebruiken (welk soort processen er momenteel technisch en digitaal al in ontwikkeling zijn). Zelfs materie op te lossen en weer te laten manifesteren op andere plaatsen, zoals dat ooit in Atlantische tijden eveneens mogelijk en zeer gebruikelijk was. De mensheid zal in het komende en de daarop volgende tijdperken een toekomst tegemoet gaan, waarin geestelijke aspecten uiteindelijk veel belangrijker worden dan materiële aspecten. Een toekomstig leven op Aarde, waarbij het fysieke lichaam geleidelijk aan een andere waarde krijgt, het lichaam geleidelijk aan ten gunste verandert en waarbij het voedsel een andere samenstelling en betekenis krijgt. Ook zullen er in de toekomst processen op gang worden gebracht, waarbij de mens bewust en op elk willekeurig moment kan kiezen om af en toe ook eens uit het fysieke lichaam te zijn. Uittredingen, die nu ook plaatsvinden maar dan hoofdzakelijk in diepe slaap. Men kan dan het lichaam om diverse redenen even laten voor wat het is, even laten pauzeren en even extra energie op te laten doen. Dit alles zal in de toekomst ooit mogelijk worden, mede door de experimentele kracht die de mens van nature heeft.

Fases van immateriële ontwikkeling.

Zo ontwikkelt de mens zich in verschillende ‘inwijdingsstappen’ en de inwijding die de mensheid nu meemaakt is er een van zeer groot belang. Een inwijdingsfase in de ontwikkeling van de mensheid, die men voor de ‘industriële’ revolutie van de negentiende eeuw nooit voor mogelijk had kunnen houden. Zelfs in hun aller stoutste dromen nog nooit voor mogelijk had kunnen houden. En wat is dan slechts die honderdvijftig jaar in kosmische betekenis? Maar juist door al deze ontwikkelingen is de mensheid nog nooit in de geschiedenis zo geconfronteerd geweest met tegenkrachten, als die zich momenteel voordoen. Tegenkrachten van ‘machten’ die vasthouden aan commercie, aan materie, aan exploitatie van ‘mens en dier’ en van exploitatie van de Aarde en al zijn grondstoffen. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die dit alles verafschuwt en inziet hoe de groep van ‘machten’, die vasthouden aan het oude ‘verstart en stilstaat’ in ontwikkeling en in feite teruggaat in ontwikkeling. Zo verandert de Aarde zich in een enorme transformatie en ook dit zijn de experimenten van de mensheid. Maar vanzelfsprekend heeft bij dit geheel de mens zelf alle ‘wijsheid’ in pacht. Alle kennis, alle oplossingen en alle antwoorden zijn kleine aspecten van de zaak om het ‘geheel’ te kunnen begrijpen, het zijn allemaal fases in de ontwikkeling van de mensheid. Zo staat zowel een ieder als de mensheid in het geheel voor een geestelijke inwijding, een ‘inwijding’ bedoeld door in het ‘licht’ van Aquarius tot ‘bewustzijnsverhoging’ te kunnen komen. Doch het is zeker niet zo dat de hele mensheid tegelijkertijd deze stap zal doen in het nieuwe tijdperk. Het nieuwe tijdperk is qua energie al een paar eeuwen gaande, maar de mensheid moet het nog aangaan. Sommigen zijn al ver op dit pad, anderen doen het in kleine stapjes en velen ‘verstillen en verstarren’ bij het voelen van de nieuwe energie, die geleidelijk aan steeds meer in kracht toe zal nemen. Zij verstarren en grijpen zich vast aan datgene wat ze hadden en hebben, om daarin hun zekerheid te zoeken uit angst voor al het ‘nieuwe en in hun ogen ongrijpbare’ dat zij niet kunnen doorgronden. En toch zullen zij langzamerhand ook tot de conclusie moeten komen, dat alles niet bij het oude kan blijven, dat oude systemen van economische belangen en belangenverstrengelingen elkaar niet meer kunnen dienen. Dit omdat zij in de meeste gevallen gebaseerd zijn op ‘hebzucht en macht’.    

Vasthouden aan het oude.

Velen zien dat het oude systeem van ‘machthebbers’ geleidelijk aan instort, dat er vele krachten zijn die koste wat kost aan de oude systemen vast willen blijven houden. Nog steeds zijn de krachten van het voorbijgaande Vissentijdperk nog duidelijk voelbaar, nog steeds zijn deze krachten machtig en groot en nog steeds delen deze krachten de lakens uit. Maar tegenover al deze macht en kracht, voor het krampachtig vastgrijpen aan al het oude, staat een nieuwe kracht die hoort bij vrijheid, individualiteit, saamhorigheid en zelfbeschikking. Deze krachten nemen toe, eenvoudig omdat ze door de Kosmos worden aangestuurd. Ieder die zich opent vanuit het hart ontvangt deze kracht. Vanzelfsprekend zijn al de gebeurtenissen die de mensheid voortdurend overkomt zwaar en moeilijk. De kracht van het oude Vissentijdperk wil zich laten gelden en vasthouden aan het oude systeem en tegelijkertijd begrijpen velen dat dit niet kan, maar men wil af blijven dwingen wat op termijn niet in stand kan worden gehouden. De mens die in angst gaat verkeren dat alles anders verloren gaat, de mens die door angst wordt beheerst, zal een angstgolf naar zich toe kunnen trekken. Maar de mens die vertrouwt en zich opent voor intuïtie en inspiratie zal zien dat hij de moeilijke tijden doorstaat, omdat hij zich verbindt aan het goede en zal hij daardoor ook staande blijven hoe zwaar het ook mogen zijn.  Zie voor de schepping tevens het verhaal: 'Wat houdt God of de Albron precies in?


Inspiratie: Par Lanto. Het internet.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten