woensdag 16 februari 2011

Heeft ziekte ook met karma te maken?

Veel ziektes komen voort uit de geest en ontstaan dikwijls door 'disharmonie' in het gevoelsleven, waardoor negatieve energie de persoon in kwestie gaat beheersen.

Ziektes en Karma zijn niet los van elkaar te zien!

Ziektes als gevolg van Karma.
Ziektes of ziekteprocessen komen vaak voort uit de geest en ontstaan veelal door ‘disharmonie’ in het gevoelsleven, waardoor negatieve energie de persoon in kwestie gaat beheersen. Deze ‘storingsvelden’ in de psyche van de mens moet men dan vaak karmisch ‘doorleven’, waardoor de ziekte uiteindelijk tot genezing kan leiden. Maar vaak komen ‘storingsvelden’ in de psyche van de mens ook voort uit bepaalde ‘angstgevoelens’. Angst kan tot op zekere hoogte een goede begeleiding zijn, maar wanneer angst bij de mens ‘overheerst’, kan angst de verbinding worden naar de ‘antikracht’ wat zich alleen maar zal versterken. Negativisme is dan een feit en ziektes kunnen daarvan het gevolg zijn. Angst is op zich een complex gegeven, omdat angst niet altijd voortkomt uit het huidige leven. Angst kan ook ‘karmisch’ bepaald zijn, waardoor men de mogelijkheid krijgt de angst in het huidige leven te ‘doorleven’ en meester te worden van een proces dat in een vorig leven heeft plaatsgevonden. Maar vaak zijn ‘angst en negativisme’ primair de veroorzakers van een ziektebeeld. Genezing geschiedt dan door zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in het proces dat tot de ziekte heeft geleid. Inzicht maakt dat de persoon beter zal begrijpen, in welke situatie hij zichzelf mogelijk heeft ‘gemanipuleerd. Begrip leidt tot ‘bewustwording’, zonder dat direct ingegrepen wordt in het ‘karmische’ proces en de persoon wellicht zichzelf heel of gedeeltelijk kan genezen.

Reeds bij de geboorte vastgelegd.
Sommige ziektes zijn echter al bij de geboorte in de genen vastgelegd en moet men in een mensenleven ‘doorleven’, om tot een bepaald inzicht of overtuiging te komen. Men kan namelijk al bij incarnatie gekozen hebben voor een bepaald ziekteproces om een ‘zwaar’ karma uit vorige levens in dit leven ‘in te kunnen lossen’. In dit geval kan men in wezen in het ziekteproces niet ingrijpen, omdat dat weer nieuwe ziekteproblemen oplevert. Wat betekent dat het proces zich enkel verschuift en karmisch niet wordt ‘ingelost’. In een volgend leven manifesteren de problemen zich dan weer opnieuw. Maar de mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en schept dientengevolge vaak zijn eigen ‘lot’. Behalve ‘angst en negativisme’ kunnen door een ‘verkeerde levenshouding’ echter ook ‘virussen’ worden ‘aangetrokken, waardoor ziektes bij de mens ontstaat. Direct ingrijpen door de medische wetenschap is daarvan het gevolg, wat in de meeste gevallen tot genezing leidt. Wat de wetenschap doorgaans niet beseft, is het feit dat medisch ingrijpen vaak ‘karmische’ gevolgen heeft voor het ‘verloop’ van de virus die bestreden wordt. Veel virussen en bacteriën dateren namelijk uit ‘lang vervlogen tijden’. Virussen hebben de natuurlijke neiging zichzelf te ‘regenereren’. Zij zijn steeds weer bezig te overleven en zich aan te passen naar behoefte. Ook bacteriën ‘wapenen’ zich tegen ‘zaken’ die ondernomen worden om ze te vernietigen. De natuur past zich aan van wat haar zelf overkomt en muteert zichzelf. Juist het bestrijden van virussen en andere micro-organismen geven andere virussen weer de kans om resistent te worden en zich verder te ontwikkelen, zodat telkens weer tot nieuw ingrijpen moet worden overgegaan. Door een virus zijn ’werk’ te laten doen, zoals dat in vroegere tijden gebeurde, zou mogelijk aan het leven van een bepaalde virus een einde kunnen komen. Hetgeen in onze huidige tijd echter ondenkbaar is, zodat helaas ook dit soort processen hun ‘karmische’ cyclus moeten vervolgen.

Een positieve levenshouding helpt.
Uiteraard zijn er behalve voornoemde redenen nog veel meer oorzaken te noemen die tot bepaalde ziektes kunnen leiden. In onze huidige tijd zijn er veel ‘welvaartsziektes’ te noemen, waarvan er sommigen zelfs tot ‘epidemieën’ kunnen leiden. Maar volgens de esoterie liggen aan vrijwel alle ziektes een ‘geestelijke’ oorzaak ten grondslag. Ziektes die in het huidige leven zijn ontstaan of nog ‘karmisch’ doorwerken vanuit vorige levens. Door welke oorzaak ziektes ook kunnen ontstaan, door een positieve levenshouding en meer ‘bewustwording’ omtrent het eigen ziekteproces heeft men de ‘weg’ naar genezing vaak al betreden. Er kunnen echter in de erfmassa ook zaken zijn ‘vastgelegd’ die in beginsel moeilijk te genezen zijn, maar waar men op een zeer hoog ‘geestelijk’ niveau wel degelijk de strijd mee aan kan binden. Indien de menselijke geest zo sterk is dat hij zichzelf kan ‘verheffen’ boven zijn eigen ziek zijn, kan hij ‘meester’ worden over zijn ziekte en is hij ‘meester’ over zijn eigen lot. Genezing zal daarvan het gevolg zijn. Doch dit is vaak voor een enkeling weggelegd. Geloof en vertrouwen in jezelf en een sterk vertrouwen in een ‘hogere macht’ van welke aard dan ook, maakt het in sommige gevallen mogelijk van een ziekte afstand te nemen. Maar hoe het ook zij, het nut van bepaalde ziektes is in feite, dat men juist door ‘doorleving’ tot meer inzicht en ‘bewustwording’ moet komen waardoor genezing plaats kan vinden.

Probeer het leven zoveel mogelijk positief te benaderen!

Angst en negativisme zijn zoals gezegd vaak de veroorzakers van een ziekte. Door zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in het proces dat tot de ziekte heeft geleid, kan er mogelijk een weg naar genezing worden ingeslagen. Inzicht maakt dat iemand beter zal begrijpen waardoor een ziekte mogelijk is ontstaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten