woensdag 16 februari 2011

Hoe existeren de Geest en de Ziel in de Aura?

Hoe existeren Geest en de Ziel in de Aura?
Hoe komen de Geest en de Ziel in de Aura nader tot hun recht?

Al eerder is gesproken over de 'Godsvonk, de Geest en de Ziel'. In wezen zijn dit allemaal afzonderlijke 'grootheden', waarbij de één het voertuig voor de ander is.

De Aura is het 'energetisch' lichaam van de mens!

De Aura als tweede 'lichaam'.
Al eerder is gesproken over de ‘Godsvonk, de Geest en de Ziel’. In wezen zijn dit allemaal afzonderlijke ‘grootheden’, waar bij de één als ‘voertuig’ voor de ander fungeert. Zodat uiteindelijk de Geest zich in de fysieke wereld kan manifesteren. De Aura functioneert evenwel niet anders en is een krachtig 'lichtveld', dat als elektromagnetisch veld zowel het ‘Geestelijke Wezen’ van de mens, als de materie van het fysieke lichaam omringt en bijeenhoudt. Bovendien voorziet de Aura, doormiddel van zijn 'energetische' structuur, het menselijk lichaam van alle noodzakelijke 'levensenergie'. De mens beschikt dus in essentie over twee 'lichamen', een fysiek lichaam en een energetisch lichaam, welk laatste het fysieke lichaam omringt, bijeenhoudt en van alle noodzakelijke 'levensenergie' voorziet.

Licht en elektriciteit.
Alles in de natuur is omringd door een ‘veld van licht’, vanaf het mineralen rijk, de flora en de fauna tot aan het menselijk ‘wezen’ zelf. Met andere woorden, alle materie wordt omringd door ‘licht’. Dit lichtveld of Aura dat alles omgeeft, maakt deel uit van een 'Universeel Energieveld' en is dus inclusief de mens met elk object verbonden. Het 'Universeel Energieveld' zelf is een energieveld, dat de hele 'Kosmos' en met alles daarin doordringt en omgeeft. Wanneer je eenvoudigweg de trillingsfrequente van de ‘lichtdeeltjes’ waaruit 'licht' bestaat, zou 'vertragen', schep je elektriciteit. Ofwel een ‘elektromagnetisch veld’ met positief en negatief geladen deeltjes. Voorbij de elektromagnetische velden, stolt bij verdere vertraging van de energiefrequentie, elektriciteit tot een vorm van ‘grove’ materie en vervolgens via het atomaire- en moleculaire stelsel tot ‘celstructuren’. De Kwantumtheorie behandelt dit onderwerp met betrekking tot de splitsing van ‘elektrisch’ geladen deeltjes in het atoom.

De Aura als de ‘Geest van het Wezen’.
De Aura is als het ware de ‘Geest van het Wezen’ en omvat als 'energetisch lichaam', vanaf het hoogste energieniveau in de Aura tot aan de laagste energiefrequentie in het fysieke lichaam, het totaal van het menselijk ‘wezen’. In de ‘Kirlian’ fotografie is al vanaf de jaren ’70 in de vorige eeuw, het eerste ‘coronaveld’ van de Aura gefotografeerd, welke techniek zich inmiddels al veel verder heeft ontwikkeld. Voorbij het ‘elektromagnetisch veld’ van de Aura bestaat er op hogere frequentieniveaus, geen splitsing in elektriciteit, maar bestaat er in wezen alleen een wereld van ‘licht’ of van pure energie. In dit opzicht heeft men het dan ook over de Geestelijke Wereld. In deze ’Wereld’ bestaan geen Aura’s maar alleen ‘licht’, dat afhankelijk van het ‘bewustzijnsniveau’ en de 'wereld' die men betreedt, in talloze lichtfrequenties en kleurschakeringen te ervaren is.

De Zeven ‘overlappende en elkaar doordringende’ velden.
De Aura vindt op fysiek niveau zijn ‘basis’ in het bloed, aangezien de bloedcirculatie als het belangrijkste ‘energiesysteem’, het fysieke lichaam onderhoudt en laat functioneren. De Aura is op zijn laagste energieniveau te beschouwen als grove ‘materie’, maar dan van een fijnere substantie dan de gewone fysieke materie en omvat op telkens hogere energieniveaus binnen zijn ‘elektromagnetisch veld’, zowel de ‘Ziels- als de Geestelijke’ aspecten van het menselijk ‘wezen’. Het subatomair stelsel van de Aura bestaat uit zogenaamde ‘permanente’ atomen. Dit zijn atomen van zowel ‘etherische-, astrale- als van mentalestof’, waaromheen de diverse ‘lagen of velden’ van de Aura gevormd kunnen worden. Hetgeen bij iedere ‘incarnatie’ weer opnieuw gebeurt. De Aura zelf bestaat uit zeven zich ‘overlappende en elkaar doordringende’ velden van energie, waarvan het fysieke lichaam de ‘basis’ vormt. De energie van de Aura strekt zich tot ongeveer 1 meter buiten het fysieke lichaam uit. De Ziel vertegenwoordigt de onderste vier energetische ‘velden’ en de Geest de drie bovenste ‘velden’ van de Aura..

De Aura is ‘eivormig’.
De Aura kan men niet zien, maar is door sommige helderzienden waar te nemen als een lichtende ‘halo’, in verschillende lagen en kleuren opgebouwd rond het lichaam van de mens. Het energieveld van de Aura is ‘eivormig’ en strekt in de regel niet verder uit dan ongeveer één meter buiten het menselijk lichaam. De punt van het ‘ei’ begint bij de voeten. De kleuren en de opbouw van de Aura hangen nauw samen met de algehele gezondheid, de gevoelens en de emoties van de persoon in kwestie. De Aura reageert vrijwel direct op alles wat de persoon overkomt. Als men zich ontspant is de Aura groter en helderder, als men bang is ‘krimpt’ de Aura en wordt de Aura wat ‘grijzer’. Hetzelfde geldt bij vreugde en verdriet. Bij interesse beweegt de Aura zich naar de ander toe, bij afkeer trekt de Aura zich juist terug. Bij woede wordt de Aura weer groter en lijkt dan soms op een ‘vulkaan’. Bij al deze emotionele uitingen veranderen dan ook telkens weer de kleurschakeringen in de Aura.

Zoals al eerder gesteld, vertegenwoordigen de vier onderste velden van de Aura de 'Ziel' en de drie bovenste velden de 'Geest'. In het onderstaande wordt in het kort op al deze velden nader ingegaan.

Het ‘etherische lichaam’.
Het eerste veld van de Aura noemt men het ‘etherische lichaam of etherisch dubbel’ en heeft een kleur die varieert van lichtblauw tot grijs. Dit energieveld bestaat uit twee niveaus. Het lager niveau bevindt zich direct om het fysieke lichaam heen, terwijl het iets hogere niveau meer het ‘lager bewustzijn’ vertegenwoordigt. Het lager niveau vormt duidelijk de verbindende ‘schakel’ met het fysieke lichaam en heeft ook dezelfde structuur en opbouw als het fysieke lichaam. Dit lagere niveau staat in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwording zoals pijn, reuk en genot. Stevig met de beide benen op de grond staan is kenmerkend voor deze laag. Tevens bevat het 'etherisch lichaam' in 'weerspiegeling' met het 'causaal' gebied, gegevens uit het veld van 'Life records', die al bij de geboorte op het DNA keten is vastgelegd en als codering is terug te vinden.

Het ‘etherisch emotionele lichaam’.
Het tweede veld van de Aura noemt men het ‘etherisch emotionele lichaam’ en heeft een kleur die varieert van warmrood tot lichtoranje. Dit energieveld is ‘verankerd’ aan de ‘plexus solaris’ ofwel de ‘zonnevlecht’ en is sterk verbonden met heftige gevoelens en emoties, waaronder ook de seksuele geaardheid. Met name kracht en vitaliteit spelen op dit niveau een rol. De structuur van dit ‘veld’ is vloeiender dan het eerste Auraveld en vormt geen ‘duplicaat’ van het fysieke lichaam. Dit ‘veld’ vertegenwoordigt het gevoelsleven in de ruimste zin van het woord, met al onze ‘instincten’. Bovendien wordt dit ‘veld’ in de loop van de jaren vaak gevoed vanuit een bepaalde ‘conditionering’ en begint het zich vooral te manifesteren in het begin van de puberteit.

Het ‘etherisch mentale lichaam’.
Het derde veld van de Aura noemt men het ‘etherisch mentale lichaam’ en heeft doorgaans een helder gele kleur. Dit energieveld reikt verder dan de vorige twee velden en vertegenwoordigt het heldere denken, ofwel het meer ‘mentale aspect’ in onze Ziel. Gevoelens als ‘warmte, genegenheid en jovialiteit’ zijn onder meer ook kenmerkend voor deze laag. Het is vooral een energieveld waarin zowel de bewuste als de onbewuste denkprocessen, handelingspatronen en ‘ethische en morele denkbeelden’ in onze gedachten plaats vinden. Verder stromen in dit energieveld alle ‘waarnemingen’ van de fysieke zintuigen binnen en worden deels ‘bewust’ en deels ‘onbewust’ verwerkt en verder geleid.

Het ‘etherisch astrale lichaam’.
Het vierde veld van de Aura noemt men het ‘etherisch astrale lichaam’. Dit energieveld behoort nog tot het Zielenniveau, maar is een ‘overgangsveld’ naar het meer spirituele, ‘Causale’ niveau van de Geest. Dit energieveld is verbonden aan het ‘hartchakra’ en daarmee aan het spiritueel niveau van de Geest. Dit veld transformeert via het hart, de aardse energieën in ‘spirituele’ energieën en omgekeerd.
Dit energieveld is met name een veld waarin ‘Geestelijke’ liefde zich openbaart. Niet alleen ‘liefde’ naar dierbaren, maar ook naar de mensheid in het algemeen. Op dit niveau vindt er heel veel ‘interacties en uitwisseling’ tussen mensen onderling plaats. Het is het niveau waarin het ‘gevoel’ meer gaat spreken en waar men zoekt naar meer ‘harmonie en evenwicht’ in het leven. Deze laag vertoont meerdere kleuren, waarvan helder groen het meeste opvalt.

Het ‘causaal etherische lichaam’.
Het vijfde veld van de Aura noemt men het ‘causaal etherische lichaam’ en behoort al tot het Geesteslichaam van de mens. Dit Geestelijk niveau is verbonden aan het ‘keelchakra’. Deze laag is helder blauw van kleur en heeft veel te maken met klank en geluid. Het is de laag waarmee men het leven door klank en taal nadrukkelijk vorm wil geven, maar ook de ‘innerlijke’ stem, luisteren en verantwoordelijkheid nemen voor onze daden komt in deze laag nader tot uitdrukking. Dit niveau richt zich al meer naar het hogere of ‘goddelijke’ aspect. Maar belangrijk is wel dat op dit niveau, in beginsel alle vormen als ‘blauwdruk’ reeds aanwezig zijn, die uiteindelijk op fysiek niveau nader tot ontwikkeling worden gebracht. Het eerder genoemde ‘etherisch lichaam’ ontleent namelijk zijn algehele ‘structuur’ aan dit vijfde niveau, waar als ‘blauwdruk’ reeds de vorm bestaat die het ‘etherische lichaam’ aan kan nemen. Een en ander geschiedt doormiddel van ‘permanente atomen’. De permanente atomen zijn ‘kernen’ die de atomaire ‘deeltjes’ aantrekken, waaruit eerst het ‘mentale-, dan het astrale- en vervolgens het etherisch lichaam’ gevormd wordt. Waarna uit het ‘etherisch lichaam’ als het ware, het stoffelijk lichaam ‘condenseert’.

Het ‘causaal emotionele lichaam’.
Het zesde ‘veld’ van de Aura noemt men het ‘causaal emotionele lichaam’, ofwel het lichaam van de ‘Universele liefde’ en is het middelste niveau van het Geesteslichaam. De kleur is ‘indigo’ en behelst meer het hoger emotionele aspect en de drang naar ‘Geestelijke’ bewustwording. In dit energieveld openbaart zich de liefde voor onze medemens en een ‘universele’ liefde die de werkelijkheid overschrijdt tot in alle gebieden van ons bestaan. Op dit niveau voelt men zich geroepen tot de ‘zorg, bescherming en voeding’ voor al wat leeft.

Het ‘causaal mentale lichaam’.
Het zevende ‘veld’ van de Aura noemt men het ‘causaal mentale lichaam’ en heeft een lila/witte kleur. Dit energieveld van de Aura bevat globaal gezien het ‘levensplan’ en is het hoogste niveau dat met de huidige incarnatie te maken heeft. Voorbij deze laag bevindt zich het ‘kosmische’ niveau dat vanuit het gezichtspunt van slechts één incarnatie niet ervaren kan worden. De buitenrand van deze laag geeft de ‘eivorm’ van de Aura aan en omvat alle Aura velden die verband houden met de huidige incarnatie van de persoon zelf. Als we ons ‘Geestelijk’ bewustzijn tot deze laag uitbreiden, weten we dat we één met de ‘Schepper’ zijn. Dit ‘mentale lichaam’ is de verzamelplaats van alle ervaringen, die de ‘Godsvonk’ in haar ‘weerspiegeling’ met de Albron, als man of vrouw in het leven heeft opgedaan. Tevens bevat dit veld de ‘Life records’ of ook wel het ’L' veld genoemd, waarin alle energievibraties opgenomen zijn die uit alle handelingen, gedachten en gevoelens bestaan die men ooit heeft uitgezonden. Of ook wel het persoonlijke 'Akasha' veld genoemd, wat een energetische bibliotheek inhoudt, waarin alles wat iemand in zijn vele levens ooit ervaren heeft is opgeslagen. In dit ‘mentale lichaam’ vindt er via het ‘kruinchakra’ de wisselwerking plaats tussen de hoofdchakra’s in de Aura en de ‘Kosmische Stralen’ in de Kosmos. Welke ‘wisselwerking’ mede van invloed is op ons karakter.

Buiten het feit dat de Aura als 'energetisch' lichaam, het fysieke lichaam omringt en bijeenhoudt alsook de Geest en de Ziel omvat, bezit de Aura zelf ook over een eigen 'energetisch' stelsel. Voor het 'genereren en transporteren' van 'levensenergie', kent de Aura een gecompliceerd stelsel van 'Chakra's en Meridianen'. Tevens bezit de Aura een krachtige 'energievoorraad' in de vorm van 'Kundalini' energie, die door speciale 'energiekanalen' stroomt. Op dit energetisch stelsel van de Aura zal in volgende verhalen nader worden ingegaan.

De Aura maakt het mogelijk onszelf in ons menselijk bestaan nader tot uitdrukking te brengen!

De Aura kan men doorgaans niet zien, maar is door sommigen waar te nemen als een 'lichtend veld' rond het lichaam van de mens. Laten we hopen dat te zijner tijd, doormiddel van vergevorderde 'Kirlian' fotografie, de Aura tot in details vastgelegd kan worden. Technische communicatie met de Geestelijke Wereld is dan niet zo ver meer verwijderd.


1 opmerking:

  1. Hallo Hugo, is het niet zo dat de derde chakra (geel) is verbonden met de zonnevlecht ipv met de tweede chakra zoals gesteld in uw verhandeling over de aura en bijbehorende chakra's? groeten, Nico van Galen

    BeantwoordenVerwijderen