woensdag 16 februari 2011

Hoe existeert Karmische Energie?

Energie ligt ten grondslag aan Karma. Karma is in principe een neutraal gegeven. Positieve energie lost zich op, negatieve energie moet zich uitkristalliseren.

Karma vertegenwoordigt bepaalde energiefrequenties.

Energiefrequentie.
Alles in ons universum is aan ‘energiefrequentie’ onderhevig. Alles, geen enkel object op aarde uitgezonderd, bestaat uit ‘energiefrequentie’ en existeert doormiddel van energie. Ook de mens bestaat uit energie, ofwel uit ‘kosmische’ energie. De mens is als stoffelijk wezen slechts de manifestatie van de kosmos. Na het fysieke leven behoort de mens weer tot de ‘kosmos’, van waaruit het voortkwam. Met de geestelijke wet van karma, de wet van - oorzaak en gevolg - werkt het niet anders. Ook deze wet werkt doormiddel van energie. Karma is in principe een neutraal gegeven, positieve energie lost zich op, negatieve energie moet zich weer ‘transformeren’ naar een toestand van harmonie en evenwicht. Negatieve energie, ontstaat door negatief handelen en moet zoals gesteld zich uitkristalliseren tot een staat van ‘yin en yang’, een balans tussen het positieve en het negatieve. Bij alles wat wij doen ontstaat er ‘karmische’ energie, van de meest onbetekenende handeling tot handelingen met grote gevolgen. De volgende voorbeelden laten zien hoe karmische krachten zich van klein tot groot manifesteert.

Karmisch effect.
Iemand liet eens een volle kop koffie over het toetsenbord van de computer vallen. Na de zaak grondig gereinigd te hebben, functioneerde de computer weer. Aan dit voorval lag in feite ‘negatieve’ energie ten grondslag. Het voorval gebeurde namelijk niet expres. Een bepaalde mate van ‘routinematigheid, gedachteloosheid of een kleine storing in de motoriek’, veroorzaakte even een negatieve handeling met het voorval als gevolg. Het karma dat dit incident veroorzaakte kon ogenblikkelijk ‘ingelost’ worden, door de zaak schoon te maken, te repareren en een nieuw kopje koffie in te schenken. Het incident leidde wel door het ‘karmische’ effect ervan tot preventief handelen. De persoon in kwestie laat het voortaan wel uit het hoofd, om ooit nog drinken in de directe nabijheid van gevoelige elektronische apparatuur te plaatsen. Nu is dit een klein bijna te verwaarlozen incident, dat desalniettemin toch al een verregaande ‘karmische’ consequentie opriep. Een consequentie in de zin van voortaan ‘preventief’ te handelen.

Cumulatie van karmische energie.
In het groot werkt dat precies eender. Het gaat niet zo zeer om het ‘lot’ wat men treft, maar het zit in de negatieve energie die aan het incident of de uiteindelijke negatieve ‘handeling’ ten grondslag ligt. Indien het incident ‘energetisch’ niet ingelost wordt, dan blijft de negatieve energie, die tot het incident geleid heeft in het ‘Akasha’ geheugen (het planetair geheugen van onze planeet) existeren. Indien uit meerdere levens door bepaalde incidenten, negatieve energie blijft existeren, dan werkt dat ‘cumulatief’ door tot een zodanige ‘kracht’, dat dit uiteindelijk in een volgend bestaan wel tot ‘uitwerking’ moet komen. Vooral nu in de overgangsfase naar het Aquariustijdperk vindt er een energetische ‘schoonmaak’ plaats, om van de oude ‘droesem’ van weleer af te komen en tot ‘evenwicht en harmonie’ te laten uitkristalliseren. Een transformatieproces dat echter op natuurlijke wijze tot stand komt, doordat in onze huidige tijd de ‘frequentieniveaus’ van oude karmische energie, kortsluit met energieniveaus van dezelfde frequentie. Plaats en handelingen van de uit te werken karmische energie, komen overeen met de plek waar het energetisch ‘evenwicht’ gedurende lange tijd ernstig verstoord is geweest of nog steeds aan het existeren is. Van ‘lotsbestemming, berusting of schuld is in dit verband geen sprake. Karmische energie is een ‘neutraal’ gegeven, dat op een bepaald energieniveau existeert en op het zelfde energieniveau zich uit wil kristalliseren. Uiteraard gebeurt dat in een volgend bestaan met andere ‘thema’s’ en in andere omstandigheden, maar omstandigheden die wel dezelfde frequentieniveaus vertegenwoordigen.

Tegengestelde krachten zijn inherent aan ons bestaan. Ook de Albron vertegenwoordigt als ‘neutrale’ krachtbron, alle aspecten die in ons bestaan tot uitdrukking worden gebracht, van positief tot negatief, van sterk tot zwak, etc, etc. Het menselijk wezen is als ‘ziel’ de volmaakte weerspiegeling van God of de Albron. Door talloze incarnaties gedurende ontelbare eeuwen tracht de menselijke ‘ziel’ haar goddelijke aard uit te drukken in tijd en ruimte. Doorgaans huist in ieder mens het verlangen naar vervolmaking en de drang het goede te willen doen. Bijna niemand, hoe beperkt ook in daadkracht, ontbeert de zucht naar verbetering, ongeacht hoe die ook wordt uitgedrukt. Hoe zijn de tegengestelde (karmische) krachten in ons bestaan, zoals haat en geweld versus vrede en harmonie dan te verklaren? Het antwoord ligt in de unieke positie van het menszijn zelf, de ontmoetingsplaats van ‘geest en stof’. In de volgende uitleg over ‘Paren van tegenstelling’ wordt nader op dit gegeven ingegaan.

Paren van tegenstelling.
Op de keper beschouwd, heeft alles wat met tegengestelde krachten te maken heeft, in directe zin te maken met de tegenstrijdigheid in ons bestaan. Het dualisme in ons bestaan, vormt in essentie de grondslag van ons leven. Het antwoord ligt in de unieke positie van de mens, een menselijk wezen waar ‘geest en stof’ samenkomen in één en dezelfde fysieke manifestatie, hetgeen ‘spanning’ tot gevolg heeft. De mens is in essentie een onsterfelijke ziel, een ziel die in zijn hoedanigheid geen beperkingen kent en zich vrijelijk kan bewegen en kan ontplooien. De mens is daarentegen ondergedompeld in de ‘stof’ en daardoor onderworpen aan de beperkingen die de ‘stof’ oplegt. De natuurlijke drang tot ‘vervolmaking’ van het eigen wezen behelst, dat de ‘ziel’ de tweestrijdigheid van de menselijke aard, tot harmonie en eenheid probeert brengen. Door herhaaldelijke incarnaties bereikt het proces van evolutie geleidelijk aan dit doel, totdat de hoedanigheid en uitstraling van de ‘stof’ overeenkomt met die van de geest. Het grotere ‘plan’ is voltooid en weer is er een menselijk wezen teruggekeerd in het ‘vaderhuis’, van waaruit het oorspronkelijk is ontsproten. Wanneer bij de mens uiteindelijk de tegengestelde ’polen’ van zijn aard in elkaar zijn opgegaan, beseft de mens dat de ‘tweedeling’ slechts schijn was, de tegenstellingen waren ‘onecht’. De mens beseft dan dat alles Eén is en dat ‘geest en stof’ slechts twee aspecten zijn van één goddelijk geheel, en de beperkingen van het verleden niet meer dan een illusie.

Zonder de tegengestelde krachten in de menselijke aard en de ‘wrijving’ die daaruit voortvloeit, zou de vooruitgang van de mens te traag verlopen. Wrijving is het ‘vuur’ dat de mens ‘voortdrijft’ op zijn weg, aspiratie het ‘licht’ dat hem steeds hoger roept. Zo legt de mens na verloop van tijd de beperkingen van de stof af en doordringt haar met de ‘straling’ van zijn ‘geestelijke’ waarheid. Hetgeen in de menselijke Aura tot uitdrukking komt, doordat door alle geesteslichamen heen er een toestand van éénlijnigheid ontstaat. Tegen die tijd heeft de mens zichzelf ‘gerealiseerd’. Het is uiteindelijk ook de taak van de mens om de ‘materie’ te vergeestelijken en zichzelf tot de volmaakte weerspiegeling te maken, van het ‘kosmische’ wezen waarvan zij het aardse lichaam is. De geestelijke wet van ‘karma’ is evenwel onlosmakelijk met dit gegeven verbonden. Door elk negatief handelen ontstaat er direct een vorm van ‘wrijving’, waarvan de negatieve energie een uitweg zoekt om weer tot harmonie en eenheid te kunnen komen. In zekere zin heeft dit ook te maken met tegenslagen op het ‘levenspad’. Aan elke tegenslag op het ‘levenspad’ ligt een karmische werking ten grondslag. Een karmische werking die men bewust of onbewust veroorzaakt heeft en opzich altijd weer de mogelijkheid biedt, om de negatieve energie te transformeren naar een niveau van stabiliteit, zodat er tot meer inzicht en begrip omtrent de ontstane tegenslag gekomen kan worden.

Bij karma is van lot, berusting of schuld geen sprake!

Conflicten, oorlogen en geweld, zijn slechts voorbijgaande manifestaties van het onvermogen van de mens, om vooralsnog zijn 'ware' aard te openbaren. Ooit in de toekomst zal de 'waarheid' uiteindelijk zegevieren en de goedheid in de mens voor allen zichtbaar worden, zodat er van een betere wereld sprake kan zijn!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten