woensdag 16 februari 2011

Is de mens wel zo fysiek als wij denken?

Alles is in ons Universum aan 'trilling' onderhevig. Alles bestaat uit energie en existeert doormiddel van energie. De mens is dus energetisch van aard.

Hoe zit de mens dan energetisch in elkaar?

Materie en energie
Al wat materie is, is opgebouwd uit moleculen en moleculen bestaan op hun beurt weer uit atomen. De ‘kwantumtheorie’ beschrijft de uitwisseling van stralingsenergie in ‘pakketjes’ met energie (quanta) van het atoom. In deze ‘quanta’ bevinden zich kleinere deeltjes van het atoom, waaruit het atoom blijkt te zijn opgebouwd. Deze deeltjes blijken bij ‘splitsing’ telkens identiek te zijn aan het oorspronkelijke deeltje. De meest bekende deeltjes van het atoom zijn onder andere: de elektronen, de protonen, de neutronen en de quarks. Naarmate het atoom gesplitst wordt in telkens kleinere deeltjes, neemt de energie waarmee deze splitsing gepaard gaat in frequentie toe. Volgens de kwantumtheorie blijkt de energiefrequentie lager te zijn bij de compactere vorm van de materie en hoger te worden naarmate het atoom gesplitst wordt in telkens kleinere deeltjes. Bij deze splitsing van de materie wordt de materie ‘losser’ of transparanter naarmate de deeltjes steeds verder worden gesplitst.

De mens en energie
Zoals men weet existeert alles in de natuur door middel van energie. Het moleculaire stelsel van het menselijk lichaam bestaat zoals bekend uit DNA moleculen. Ook deze moleculen bestaan weer uit atomen en ‘elementaire’ deeltjes waaruit het atoom is opgebouwd. Volgens de ‘Kwantumtheorie’ blijkt ook bij de mens de energiefrequentie te veranderen bij de steeds kleiner wordende deeltjes van het atoom. De ‘stralingsenergie’ van het atomaire stelsel van de mens blijkt door veel helderzienden als een ‘Aura’ rond het lichaam waargenomen te kunnen worden. Maar anders dan in de rest van de materie, beschikt de mens tevens over een ‘Geest en een Ziel’. Esoterisch gezien vertegenwoordigt de ‘Geest’ per definitie het ‘bewustzijn’ van de persoon in kwestie en functioneert de ‘Ziel’ als verbindende ‘factor’ tussen de Geest en het fysieke lichaam. De ‘Ziel’ maakt het mogelijk dat de ‘Geest' in het fysieke lichaam kan existeren. De Geest en de Ziel zijn onlosmakelijk met het fysieke lichaam verbonden en maken het de persoon in kwestie mogelijk, om zichzelf in de ‘stof’ nader tot uitdrukking te brengen. Populair gezegd, fungeert de Geest als de ‘software’ en het stoffelijk brein als de ‘hardware’ in het fysieke lichaam. De Geest en de Ziel zijn per definitie ‘etherisch’ van aard en blijken tot op zekere hoogte en onder bepaalde omstandigheden los van het fysieke lichaam te kunnen existeren. Met andere woorden, het fysieke lichaam zou als een soort ‘voertuig’ gezien kunnen worden, waar de ‘Geest' middels de 'Ziel’ gebruik van maakt om zichzelf in de fysieke wereld nader tot uitdrukking te brengen. De 'Ziel' fungeert in deze context dan ook weer als het 'voertuig' van de Geest.

Het Auralichaam
Overigens bestaat esoterisch gezien, de ‘Ziel' uit vier opeenvolgende energieniveaus (energetische lagen) en de ‘Geest' uit drie opeenvolgende energieniveaus. Deze zeven energetisch lagen vormen tezamen het ‘Auralichaam' ofwel het elektromagnetisch veld van de persoon in kwestie. Dit 'elektromagnetisch veld' ontstaat automatisch vanaf de conceptie in de baarmoeder. De Aura strekt zich overigens bij een volwassen persoon niet verder uit dan ongeveer 1 meter buiten het fysieke lichaam. De Aura is 'eivormig' , waarvan de punt begint bij de voeten. De zeven genoemde lagen van de Aura zijn echter niet strikt van elkaar gescheiden maar doordringen elkaar, waarvan elke laag weer verder in de Aura uitstraalt dan de vorige laag. De drie energetische lagen van de 'Geest' vormen de drie buitenste energieniveaus van de Aura. In de Geestelijke Wereld zelf bestaat geen Aura. In de Geestelijke Wereld is er uitsluitend sprake van het leven in het ‘licht’ of in gebieden waar men zich door omstandigheden van het ‘licht’ afkeert. De zeven lagen van de Aura corresponderen esoterisch gezien weer met de diverse ‘bewustzijnsniveaus’ in de Geestelijke Wereld. Al naar gelang een bepaalde laag in het Auralichaam energetisch ‘domineert’, refereert de persoon in kwestie aan een bepaald bewustzijnniveau in de Geestelijke Wereld. Wat doorgaans in zijn of haar gedrag nader tot uitdrukking komt.

De metafysica
Indien men in de Kwantummechanica de allerkleinste deeltjes (quarks) weer opnieuw weet te splitsen, komt men waarschijnlijk in het gebied van de ‘metafysica’ (het buitenzintuiglijke) terecht. Esoterisch gezien komt men dan in het ‘etherische gebied’ terecht. Op deze wijze zou men de materie dus kunnen ‘dematerialiseren’. Omgekeerd zou men door de energiefrequentie van de kleinste deeltjes van het atoom te ‘verlagen’ weer via het moleculaire stelsel in de materie terecht kunnen komen. Zo zou men door ‘verlaging’ van de energiefrequentie (verdichting van de materie) bepaalde zaken weer kunnen ‘materialiseren’. Dat is nu precies wat in de esoterie met ‘materialisaties’ wordt bedoeld. Door de eigen energiefrequentie te ‘verlagen’, kan een ‘Geestverschijning’ onder bepaalde en energetisch gezien de meest gunstige omstandigheden, zich in de materiĆ«le wereld manifesteren. Soms manifesteert een ‘Geestverschijning’ zich op deze wijze via ‘licht of geluidmanifestaties’, maar soms ook in een schijnbaar ‘fysieke’ manifestatie, waardoor een ‘Geestverschijning’ voor sommige mensen zichtbaar wordt. Wat dat laatste betreft, bestaat er in de 'buitenzintuigelijk wereld' nog een etherisch 'fluidum', dat 'ectoplasma' wordt genoemd. Een fluidum van 'fijnstoffelijke aard' waarmee een Geestverschijning, wanneer hij zijn energie 'verlaagd' heeft, gebruik van kan maken om zich nog concreter te kunnen manifesteren in de fysieke wereld.

De mens is energetisch van aard
Het voorgaande probeert duidelijk te maken dat alles in de ‘fysieke’ wereld, inclusief de mens doormiddel van ‘energie’ existeert. Esoterisch gezien is het bekend, dat al wat materie is door ‘trilling’ (energiefrequentie) bijeen wordt gehouden. In uiterst compacte vorm (het mineralen rijk) is de trillingsfrequentie van het atomaire stelsel nagenoeg ‘statisch’. In de natuur en al wat ‘organisch’ is, is de trillingsfrequentie hoger. Komt men in het buitenzintuiglijke (de etherische wereld) terecht, dan heeft men in opeenvolgende energieniveaus, met steeds weer hogere ‘trillingsfrequenties’ te maken. Kort gezegd komt het erop neer, dat alles maar dan ook alles in ons ‘Universum’ aan ‘trilling’ onderhevig is, alles uit energie bestaat en doormiddel van energie existeert.

Kortom de mens is in essentie een 'energetisch' wezen. Een energetisch wezen die binnen het elektromagnetisch veld van zijn of haar Aura, 'etherische krachtvelden' met hoge energiefrequenties vertegenwoordigt. Energiefrequenties die in het dagelijksleven vaak geinterpreteerd worden alszijnde 'persoonlijke uitstraling' of sterk 'charismatisch' ingesteld, maar in werkelijkheid hogere energieniveaus vertegenwoordigen.

Besef dat wij meer zijn dan het fysieke lichaam!
Als wij beseffen dat wij meer zijn dan dat men in de psychologie doet geloven, openbaart zich een ongekende wereld met meer dan ongekende mogelijkheden. Mogelijkheden die niet los te zien zijn van ons bestaan op Aarde. Wat wij niet waarnemen, maar vermoeden dat er 'iets' bestaat, bestaat wel degelijk en is onlosmakelijk met ons verbonden. Door zich dit te realiseren, gaat men doorgaans anders leven en ook vaak zorgvuldiger met zijn of haar leven om. Onder andere vanwege het feit dat men meer rekening gaat houden met de 'karmische' consequenties van zijn of haar handelswijze. Karmische consequenties die verder reiken dan dit huidige leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten